Referat af bestyrelsesmøde den 13.3.2013.

Til stede: Eva, Poul, Kristian og Helle – Jens fraværende.

Sted: Hos Eva

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Drøftelse af videre planer vedr. info– og dialogmødet 28. april – herunder forslag til finansiering.
 3. Drøftelse af videre planer vedr. generalforsamlingen 9. juni – Melby Sognegård kl. 10.
 4. Regnskab
 5. Hjemmesiden
 6. Funktionsopdelt organisationsplan v/Kristian
 7. Forslag til udsendelse af indkaldelse til generalforsamling via mail, v./Kristian
 8. Engholmsvej: Vejspærring nedtaget
 9. Emner til bestyrelsesmedlemmer
 10. Eventuelt

Referat

 1. Godkendt – dog udsættes pkt. 3 til næste bestyrelsesmøde.
 2. Info– og dialogmødet afholdes den 28.4., kl. 10.30 i "Le Papillon" – Liselejevej 64. Bestyrelsen har inviteret ingeniør Jørgen Borg igen. Grundejerne har allerede nu mulighed for at se efterårs–billeder af vejene på hjemmesiden – og ved selvsyn gå en tur når vinterens spor er udslettet. Det øvrige program fremgår af vedlagte INDKALDELSE TIL DIALOGMØDET.
 3. Flyttes til næste bestyrelsesmøde – efter dialogmødet.
 4. Regnskabet er afleveret til 2. revisor Poul Frederiksen til endelig godkendelse.
 5. Hjemmesiden er ajourført med bl.a. sidste referat og ændringsforslag til vedtægter. Vi får mange gode tilbagemeldinger på hjemmesiden som informations– og dialogside.
 6. Den funktionsopdelte organisationsplan for den kommende bestyrelse (som også ligger på hjemmesiden) blev drøftet igen. Bestyrelsen ser mange fordele ved den, idet den inddrager grundejerne i ad hoc opgaver og således er tættere på beslutninger. Planen vil blive fremlagt på generalforsamlingen i forbindelse med rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer.
 7. Forslag til ændring af vedtægter vedr. indkaldelser til fremtidige generalforsamlinger ligger på hjemmesiden, og vil blive fremsat på generalforsamlingen.
 8. Kurt Schackinger har gjort bestyrelsen opmærksom på, at vejspærringen på hjørnet af Engblommevej/Engholmsvej er revet op i forbindelse med entreprenørarbejde i efteråret. Bestyrelsen vil bede Kurt gå videre med at undersøge omstændighederne og ansvar for re–etablering. Stolperne ligger i skel – og er som sådan ikke et bestyrelsesanliggende. Vi er glade for sådanne initiativer og informationer, som giver mulighed for dialog med medlemmerne.
 9. Fra den nuværende bestyrelsefratræder Jens Wilhardt og Eva Møller ved næste valg. Der er allerede flere medlemmer i vores forening, der har udvist positiv interesse for at gå ind i bestyrelsesarbejdet.
 10. Der er deadline den 1/5 for forslag til generalforsamlingen. Dagsorden til generalforsamling udsendes senest den 27/5. Næste bestyrelsesmøde den 10/5 kl. 10 hos Helle.

Helle Fehmerling, sekretær 15.3.2013

Bilag: Indbydelse til info- og dialogmøde: (Download indbydelse her).