Ordinær generalforsamling 03–06–2012.

Afholdtes på Sognegården i Melby, Melbyvej nr. 101.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer.
 4. Rettidigt indkomne forslag
 5. Forslag fra vejudvalget og bestyrelse om renovering af vejene om 3 år (2015). Pris 900.000,– kr. i 2012 priser v/ Jørgen Borg (extern)
 6. Forslag fra Jens Wilhardt om evt. ændring af §11 i Vedtægter
 7. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Jens Wilhardt og Poul Rafn er på valg)
 9. Valg af 2 suppleanter.
 10. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter.
 11. Eventuelt.

Bilag: