Velkommen til Lisevang73.DK

Referat af bestyrelsesmøde den 1.7.2012, kl. 10 – hos Poul.

Til stede: alle
 1. Dagsorden godkendt. Bestyrelsens konstituering – uændret.
  Præcisering af kommandoveje og komisorium. Ved henvendelser til eksterne personer skal det gå igennem formanden. Ex. skal større regninger attesteres af denne før udbetaling af kasserer. Enedes i øvrigt om at minimere mailkorrespondancen internt i bestyrelsen – evt. videresende til orientering. Som en konsekvens heraf afholdes hyppigere, kortere møder i sommerhalvåret – 1 t/md – med længere intervaller i vinterhalvåret.
  Forplejning udgår, så vi får mere effektiv arbejdstid. De sparede penge hertil kan anvendes til en årlig frokost/middag.
 2. Referat fra generalforsamling godkendt – med en enkelt kommentar.
  Opfølgningspunkt fra generalforsamling: Kommunen er kontaktet vedr. Blind vej skiltet på Albrecht Jensensvej.
  Udsendelse af materiale: referat, evt. følgebrev, beretning og konstitueringsliste – forsøges sendt via mail. Afventer indsamling af de resterende mail–adresser. Endelig stillingtagen på kommende møde med Kristian Kousholt (se senere pkt.)
 3. Evaluering af generalforsamlingen.
  Overvejende tilfredshed også med den gode stemning på generalforsamlingen. Jens` forslag om vedtægtsændringen blev til vores store overraskelse vedtaget. Den praktiske forskel bliver en ekstra, ekstraordinær generalforsamling. Ved valg af dirigent fremover skal det præciseres, at spørgsmålene skal gå igennem formanden, så hun kan vurdere hvem der skal svare på det i bestyrelsen.
  Mht det af bestyrelsen fremsatte forslag om vejenes udbedring er det vor opfattelse, at de tilstedeværende medlemmer følte sig godt oplyst af Jørgen Borg. De tvivlere der gav sig til kende på generalforsamlingen – og senere ved skriftligt – nævnte manglende forudgående information om vejene samt, at der i det fremsendte notat f.eks. ikke var taget højde for Finsensvej. Herudover er der de specielle forhold der gør sig gældende for Albrecht Jensensvej. Der var endvidere spørgsmål til finansieringen, som er et indsatsområde for bestyrelsen – således at dette fremstår mere overskueligt til en senere afstemning. Poul har lavet en økonomisk opstilling, som vi skal arbejde videre med.
 4. Forberedelse af møde med Jørgen Borg.
  Vejudvalgets arbejde anses for afsluttet, og i den forbindelse enighed om at Jørgen Borgs arbejde p.t. er slut. Vi vil dog gerne have ham i "baghånden" til en evt. senere ekstraordinær generalforsamling.
 5. Kristian Kousholts forslag til hjemmeside.
  Han har allerede lavet et udkast til en hjemmeside, som ser spændende ud. Vi har et ønske om hurtigst muligt at starte samarbejdet – bl.a. også m.hbl. på den kommende udsendelse. En forudsætning for en succes rent kommunikationsmæssigt er, at vi har så mange e–mailadresser som muligt. Helle udleverer en seddel med de 20 adresser, vi mangler. Poul påtager sig at gå i gang med at indsamle disse via telefonisk kontakt.
  Helle kontakter Kristian med henblik på et snarligt møde med de bestyrelsesmedlemmer, som har mulighed for at deltage.
 6. Regnskab/budget.
  Punktet udskudt.
 7. Eventuelt.
  Punktet udskudt.

Mødet sluttede kl. 12.30
Helle Fehmerling, sekretær