Velkommen til Lisevang73.DK

Referat af bestyrelsesmøde den 11.8.2012, kl. 10 hos Helle.
Til stede: Eva, Margit, Jens, Poul, Kristian og Helle

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 29.7.12
 3. Ny konstituering af bestyrelsen
 4. Drøftelse af videre planer vedr. ekstraordinær generalforsamling
 5. Regnskab
 6. Hjemmesiden
 7. Rabatten på hjørnet af Rosenbergvej/Finsensvej
 8. Eventuelt

Referat:

 1. Dagsorden godkendt
 2. Referat fra mødet den 29–7–2012 godkendt med en enkelt rettelse
 3. I forbindelse med Margits ønske om udtræden af bestyrelsen har Jens indvilliget i at påtage sig kasserer–funktionen udover at være næstformand. Kristian som er 1. suppleant og webmaster indvilligede i at indtræde i bestyrelsen med fortsat ressort–område kommunikation (sammen med Helle). Kristian skitserede i den forbindelse en organisationsmodel for bestyrelsen, som vi vil arbejde videre med.
 4. Efter sidste bestyrelsesmøde har de enkelte medlemmer været i tænkeboksen vedr. den ekstraordinære generalforsamling. Alle var kommet til den konklusion, at det ikke er det, vi har brug for lige nu. Belært af erfaringerne fra den ordinære generalforsamling mener vi, at der er behov for et informationsmøde/formøde til den ordinære generalforsamling i juni. Altså: bruge tiden indtil da til at indhente, formidle og involvere grundejerne i økonomien omkring vejene. Det vil ske dels via direct mail og vores hjemmeside – og som sagt ved et informationsmøde som allerede nu meldes ud:  28/4–2013. Den ordinære generalforsamling afholdes den 9/6–2013.
  Vi opfordrer derfor alle medlemmer om løbende at holde sig orienteret via vores nye hjemmeside, hvor der vil ligge billeder, data og diskussionsoplæg.
  Referaterne fra bestyrelsen sendes både via mail og lægges på hjemmesiden.
  NB! Poul producerer et infomateriale samt finder foto–dokumentation af vej–konstruktioner.
 5. Margit orienterer i store linjer om opgaverne som kasserer, herunder fuldmagter, NEM–konto, aktiekonto og kontingentoplysninger til kommunen. De mere detaljerede arbejdsgange klarer Jens og Margit senere. Grenafhentning som tidligere også har ligget som en opgave for Margit overtager Poul. Kontakter vognmanden om pris og tidspunkt. NB! Husk at det skal ske inden 15/11 i lighed med tidligere aftaler.
 6. Kristian oplyser at det nu er lykkedes at få  ALLE mailadresser i hus. Flot arbejde – tak for det. Der er 7 medlemmer, der ikke har mail og 1 under oprettelse. Det giver os et fint grundlag for hurtigt og effektivt at komme i kontakt med medlemmerne. Det adresseringssystem der er nu, kan også bruges til labels. De medlemmer der ikke har mail, får naturligvis udsendelser pr. brev. Vi har købt og hostet domænet: "www.lisevang73.dk".
  Mht materiale af mere historisk art befinder der sig adskillige mapper hos Margit, som bestyrelsen vil gennemgå senere.
 7. Eva kontakter den lokale ejendomsmægler, som har huset til salg om at foranstalte klipning af hæk (hækken dækker salgs–skiltet!), så vi håber der kunne være en fælles interesse i at få det ordnet. Matriklen hører nemlig ikke til vores grundejerforening.
  Rabatten på Thorvaldsensvej er allerede blevet slået.
 8. Margit varetager bestyrelsens repræsentation i Landliggersammenslutningen mod at hun sender referater til os samt bringer evt. spørgsmål fra bestyrelsen videre.
  Dagsorden sendes automatisk til Eva, så vi ad den vej også er orienteret om punkter.
  Næste møde aftales til den 22/9 kl. 10. hos Kristian.
  Foreløbige punkter:
  1. Information til medlemmerne om vejsituationen
  2. Forslag til organisering af arbejdsopgaver i bestyrelsen og involvering af medlemmerne.
  Bestyrelsen takkede Margit for samarbejdet.

Sekretær Helle Fehmerling, 12.8.2012