Velkommen til Lisevang73.DK

Referat af bestyrelsesmøde 29.7.2012 hos Poul.
Til stede: alle minus Jens.

Dagsorden suppleret til følgende:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Meddelelse fra Margit om udtræden af bestyrelse
 3. Godkendelse af referat fra 1.7.2012
 4. Drøftelse af videre planer for vore veje og evt. x–ordinær generalforsamling
 5. Orientering om møde med Kristian Kousholt
 6. Tilbagemeldinger fra hjemmesiden
 7. Regnskab– herunder konsulentbistand fra J. Borg.
 8. Landliggersammenslutningen
 9. Evt.

Referat:

 1. Dagsordenen suppleret som ovenfor –og godkendt.
 2. Margit meddeler at hun ønsker at trække sig ud af bestyrelsen. Hun havde oprindelig kun forpligtet sig til en periode, men ønsker nu – efter vi har fået en god suppleant – at trække sig. NB! Margit laver et overførsels–papir til næste bestyrelsesmøde, hvor ny–konstituering sker. Bestyrelsen beklagede beslutningen, der naturligvis vil give nogle vanskeligheder.
 3. Godkendt
 4. Enige om afholdelse af x–ordinær generalforsamling, da vi skylder en opfølgning/eftermøde på generalforsamlingen – mens interessen er "varm". Der er ingen tvivl om, at alle vejene skal laves (jfr.vedtægt), men det er finansieringstemaet der skal på som eneste punkt. Det er vigtigt at få startet opsparingen så hurtigt som muligt. En opsparing via den solidariske vejfond drøftedes – kr. 2000.– pr. år pr. parcel. NB! Poul og Eva sender udkast til Helle vedr. indkaldelse.
  Dato for x–ordinær generalforsamling den 8/9 kl. 10. NB! Poul undersøger sted for afholdelsen. Der skal laves udsendelse senest den 20/8 – nærmere planlægning af arbejdsopgaver på næste bestyrelsesmøde.
 5. Godt møde med Kristian, der senere har fået lavet en rigtig flot hjemmeside.
 6. Foreløbige reaktioner på hjemmesiden. Flere har givet udtryk for at være glade for det gode initiativ. Helle har foranlediget at en artikel fra "Dørmåtten" vedr. vejenes tilstand i kommunen blev lagt ind som link. Et medlem har henvendt sig vedr. fortolkning af hegnslov og bestyrelsens evt. intervention ved tvist om af træ i skel. NB! Margit vil kontakte medlemmet og henviser til en tidl. skovfoged, der ved noget herom og som er medlem af Landliggersammenslutningn. Men bestyrelsen er enige om ikke selv at intervenere.
 7. Udgifterne til konsulentarbejdet er betalt.
 8. Margit ønsker accept fra bestyrelsen om at forblive som medlem af Landliggersammenslutningen. Hun nævner vigtige områder som LSH har løst i tidens løb, åbningstider for genbrugspladsen, affaldstømning, m.m. Kontingentet vil blive nedsat fra 15 til 10 kr pr. medlem. Temaet ved dette års delegeretmøde på Ølsted kro den 27/10 kl. 10 er private fællesveje. Op til 2 fra hver grundejerforening kan deltage og tilmelde sig frokost efterfølgende.
 9. Evt.
  Thorvaldsensvej 5 (hvor ejeren er på plejehjem) har meget misligeholdte rabatter.
  NB! Eva skriver til døtrene.
  Næste bestyrelsesmøde den 11.8. kl. 10 – hos Helle. Kristian inviteres.

Helle Fehmerling, sekretær 4.8.12