Velkommen til Lisevang73.DK

Referat af bestyrelsesmøde den 5.10. 2013, kl. 13 – hos Jette.

Til stede: Jette, Poul, Morten, Kristian og Helle.

Bestyrelsen startede mødet med en rundgang i området. Formålet er at tilse rabatter, hjørner, indkørsler og højde på træerne, som vi jo er forpligtet til at holde pæne jfr. deklarationen. (Se pkt. 2)

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Evaluering af besigtigelse
 3. Beslutning om investering af dele af foreningens formue
 4. Gennemgang af arbejdspapir/organisationsplan med henblik på udarbejdelse af arbejdsgrundlang for bestyrelsen i indeværende periode
 5. Drøftelse af henvendelse fra grundejer vedrørende vandmålere
 6. Ejendomsvurdering af vore sommerhuse
 7. Evt.
 8. Næste møde

Ad pkt. 1.

Dagsorden godkendt.

Ad pkt. 2.

Det er bestyrelsens opfattelse at vores område er rigtig velholdt. Der er enkelte steder, hvor bestyrelsen vil henvende sig direkte for at få bragt nogle forhold i orden. Vi opfordrer i øvrigt grundejerne til selv lige at tjekke op på, om der er løsthængende grene, som generer udsyn – eller om der skal skæres lidt i træer og buske ud til rabatten.

Ad pkt. 3.

Morten har henvendt sig til Danske Bank for at forhøre om mulighed for en bedre forrentning af vort indestående, som jo stiger pr. 1.1.2014 – på grund af kontingentstigning. Pt. får vi stort set ingen rente af vores kontantbeholdning – men har dog tidligere investeret i Dannebrogs mellemlange obligationer. Her får vi i gennemsnit 3% i rente. Aftalte at Morten undersøger markedet og tager en konkret henvendelse i starten af det nye år.

Ad pkt. 4.

Vi arbejder allerede nu efter planen – som tydeliggør de enkelte bestyrelsesmedlemmers rolle. Måske skal vi have mere fokus på områdets drift som helhed – herunder kloak/dræn osv. Vi skal også interessere os mere for, hvilke færdigheder grundejerne har, som både de og vi synes kunne være relevante at trække på.

Poul har undersøgt fartbegrænsningsskilte–spørgsmålet. Det er ikke helt enkelt – da flere instanser er indblandet, nemlig kommune og politi. Han arbejder videre med sagen. Som en del af bestyrelsens arbejdsgrundlag, luftede vi muligheden for at være igangsættere til aktiviteter af mere social karakter, f.eks.: et "Kend–dine–naboer"–arrangement.

Ad pkt. 5.

Henvendelsen til bestyrelsen vedr. vanskeligheder med at aflæse det nøjagtige forbrug på de digitale vandmålere, f.eks. ved udlejning. Bestyrelsen mener at det er en privat sag – men foreslår at man angiver et skønnet forbrug som det normalt sker ved udlejning. Formanden svarer pr. brev.

Ad pkt. 6.

En grundejer har forespurgt, om bestyrelsen på Grundejerforeningens vegne ville rette henvendelse til kommunen vedr. "de forkerte" ejendomsvurderinger. Kristian har for et par år siden rettet henvendelse vedr. sit eget hus, men fik ikke medhold. I november kommer den nye ejendomsvurdering. Bestyrelsen mener at der er mange personlige forhold, der gør sig gældende – bl.a. skatteforhold – derfor vil det være svært at kollektivisere en sådan henvendelse.

Ad pkt. 7.

 1. Landliggersammenslutningen har sendt diverse papirer, bl.a. referat fra forrige møde – samt indkaldelsen til det nye møde – ultimo oktober. Emnet i år er "Spildevandsplanen". Vi tager papirerne til efterretning og afventer referat. (Vi henviser i øvrigt til Landliggersammenslutningens hjemmeside – via link på vores egen hjemmeside).
 2. Kristian har sendt forespørgsler ud til de 7 ejere, der ikke har mail vedr. ønsket om modtagelse af referat pr. ordinær post. Han har modtaget svar fra 2 – der gerne ville have dem. Vil rykke de 5 igen.
 3. Virk.dk kræver en digital postkasse – da vi er at opfatte som en virksomhed med eget SE–nummer. Formalia er nu i orden, således at formand, kasserer og webmaster har adgang til denne.

Ad pkt. 8.

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 27. januar 2014, kl. 19 – hos Helle i København.

Helle Fehmerling, sekretær
8–10–2013