Velkommen til Lisevang73.DK

Den 11.5.2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2013 hos Helle.

Til stede: alle

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Stolperne på Engholmsvej
 3. Evaluering af info/dialogmødet
 4. Indkomne forslag fra grundejerne
 5. Planlægning af generalforsamlingen juni –
 6. herunder udformning af indkaldelsen
 7. Eventuelt

Referat

 1. AD 1. Godkendt.
 2. AD 2. Stolperne, der er blevet ødelagt i forbindelse med byggeri på hjørnet, er endnu ikke retableret. Kurt Schackinger har undersøgt sagen hos ejeren af huset og kommunen.
  Bestyrelsen er i dialog med kommunen, som er den instans sagen hører under.
 3. AD 3. Bestyrelsen fornemmer en rigtig god og konstruktiv dialog med medlemmerne, det gælder både løbende tilbagemeldinger fra hjemmeside og udsendelse af materiale samt på selve dialogmødet.
 4. Der er indkommet 2 ændringsforslag til vedtægterne samt 3 forslag til vejenes renovering. Disse vil blive behandlet på generalforsamlingen.
  Herudover har Hans Svensson inden fristens udløb sendt et forslag om det af den tidligere bestyrelse fremsatte forslag om udbedring af de værste skader på vejene til 45.000 kr. Han har dog efter gennemgang af vejene med sagkyndige vejfolk indhentet en vurdering, om hvilken han oplyser, er sammenfaldende med Rud og Borgs og bestyrelsens. Derfor har han trukket sit forslag tilbage og erklæret sin støtte til projektet, som foreslået af Rud og Borg og bestyrelsen.
 5. Rammer, indhold og udformning af generalforsamlingen blev drøftet.
  Bestyrelsens beretning suppleres med visuelle og mundtlige indslag.
  Vi lægger dette referat, indkaldelse til generalforsamling og regnskab ud på hjemmesiden, og sender det samtidig som e–mail. Det vil derfor kun være indkaldelse med dagsorden, der udsendes via ordinær mail (som vedtægterne tilskriver).
  Af dagsorden vil ligeledes fremgå de rettidigt indsendte forslag, der skal til afstemning.
  Vi inviterer Jørgen Borg til at være til stede under punktet om vejene i tilfælde af vejfaglige spørgsmål.
 6. Ad 6. Eva har kontaktet kommunen for at få navne og adresser på de parceller på Finsensvej, der ikke er medlemmer af Lisevang73, men som har samme pligt til vedligeholdelse af vejene som os. Vi enedes om at kontakte disse med et venligt tilbud om indmeldelse i forening og dermed det interesse– og vedligeholdelsesfællesskab, vi har omkring vejene. Helle skriver til dem.
 7. Intet under eventuelt

Helle Fehmerling, sekretær.