Velkommen til Lisevang73.DK

Referat af bestyrelsesmøde den 15. juni 2013, kl. 15 – hos Kristian.
Til stede: Jette, Poul, Morten, Kristian og Helle

  1. Godkendelse af mødets dagsorden
  2. Bestyrelsens konstituering – herunder valg af formand og kasserer
  3. Diverse papirer fra Danske Bank: Kasserers adkomst til konti, referater, fuldmagter m.v.
  4. Planlægning af den kommende ex–genf.
  5. Ajourføring af hjemmeside mhbl på referat og bestyrelsesliste
  6. Foreningens 40 års jubilæum.
  7. Brev fra ejer ang. klage over nabostøj.
  8. Eventuelt

Ad 1. Godkendt

Ad 2. Bestyrelsen konstituerede sig som følger: Jette, formand (foreløbig for 1 år – efter eget ønske), Poul, næstformand, Morten kasserer, Kristian webmaster og Helle sekretær.
Morten laver overdragelse med Margit søndag. Efter generalforsamlingens nedstemning af vejenes renovering nedlægges vejudvalget i den nuværende form. Jævnfør Kristians tidligere uddelte organisationsplan (se hjemmesiden)  vil Poul fremover høre til i den blok, der hedder "Områdets drift", hvor der også kan suppleres med eksterne.

Ad 3. Efter at vores CVR er nedlagt, skal andre formalia være i orden. Banken skal bruge en del papirer; referater, registrering, underskrifter, fuldmangt, m.v. Bestyrelsen underskriver og papirer overdrages til Morten.

Ad 4. Den ekstra ordinære generalforsamling har alene til formål at få vedtaget moderniseringen af vedtægterne vedr. kommunenavn og den fremtidige elektroniske udsendelse af materiale. Dennegang skal vi dog udsende pr. post 73 breve – forhåbentlig den sidste!
 
Ad 5. Referat, bestyrelsesliste og andet relevant materiale lægges ud snarest muligt.

Ad 6. Bestyrelsen har flere gange efterlyst personer, der kunne tænke sig at stå for et arrangement i forbindelse med vores 40 års jubilæum, men uden held.
Birgit Kousholt – som var til stede i huset – meldte sig til at være med i en kommite, der også kunne rekruttere andre i nabohusene. Bestyrelsen havde en meget kreativ dialog om ideer, der nedfældes, samles og formuleres i en indbydelse til grundejerne snarest. Tidspunkt for markeringen af jubilæet bliver: Lørdag den 24. august.

Ad 7. Bestyrelsen diskuterede det principielle i, om vi skal blande os i nabostridigheder – i dette tilfælde en nabo, der spiller meget høj musik.
Vores anbefaling er: I første omgang selv at løse det ved at tale med personen – og dernæst er det et politianliggende. Der er ikke nogle regler i vores ordensreglement herom. Vi henviser i øvrigt til en hjemmeside, der har gode råd vedr. nabokonflikter: www.Bolius.dk (Boligejernes Videnscenter).
Jette svarer på mailen.

Ad 8. På generalforsamlingen blev der fremsat et ønske om opsætning af skilt med terksten "Lukket område" på Engholmsvej. Poul undersøger.

Nyt møde:
Den 18/8 kl. 15 hos Morten.


Helle Fehmerling, sekretær dirigent