Velkommen til Lisevang73.DK

Referat af bestyrelsesmøde den 18.8. 2013, kl. 15 – hos Morten.

Til stede: Jette, Poul, Morten, Kristian og Helle

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Bestyrelsens arbejdsgrundlag i kommende periode
 3. Nyt fra kasserer – herunder bankforregning, papirer og fremtidig hensættelse af likvider, v./Morten
 4. Nyt fra webmaster v./Kristian
 5. Nyt fra vejudvalget– bl.a. opsamlingspunkt fra 15/5 – lukket område, v./Poul
 6. Naboklager , v./Jette
 7. Foreningens 40 års jubilæum.
 8. Eventuelt
  1. Landliggersammenslutningens møde 26/10 – hvem deltager
  2. Ordensreglementets oversættelse til engelsk og tysk
  3. Grenafhentning
  4. Næste bestyrelsesmøde

Ad 1. Godkendt

Ad 2. Med udgangspunkt i Kristians tidligere fremlagte organisations–beskrivelse – endedes bestyrelsen om at tage udgangspunkt i denne på næste møde – for at indkredse det kommende arbejdsgrundlag og dets organisering. Det blev ligeledes besluttet at bestyrelsen 2 gange om året – hhv. for– og efterår vil gå rundt i området for at besigtige oversigtsforhold, kanter, m.v. Næste bestyrelsesmøde vil starte med denne walk–and–talk.

Ad 3. Der har været en del papirer der skulle underskrives med det formål at sikre, at Jette og Morten kunne få fuldmagt til foreningens konti og adgang til netbank. Det er faldet endelig på plads. Vi har en del penge stående som kontantbeholdning, og vil få endnu flere ved den kommende kontingentforhøjelse. Spørgsmålet om evt. opkøb af værdipapirer eller en bedre forrentning tages op på næste møde.

Ad 4. Hjemmesiden er opdateret d.d.  Det ny–oversatte ordensreglement (engelsk) er lagt ud. Det gælder også oplysning om sommer–renovation. I øvrigt oplyser Kristian, at der ikke har været nogen respons vedr. generalforsamlingen og kontingentforhøjelsen. Der er 8 personer, der ikke har mail – og som kan savne de informationer, der ligger på hjemmesiden. Vi enedes om at kontakte disse med relevant materiale (papirudgave) samt et følgebrev, hvor man positivt skal tilkendegive, om man er interesseret i denne service fremover. 

Ad 5. Poul har undersøgt hvad diverse skiltemateriale, undertavle m.v. koster. Formålet med at få disse opstillet, er at få folk til at køre langsommere i området og ikke bruge det som gennemkørsel. Poul arbejder videre med opgaven – som også skal ske i samarbejde med politi og kommune.

Ad 6. Jette har svaret på en henvendelse fra en grundejer, der var generet af nabostøj. Vi henviser i øvrigt til Kirsten Geislers fortolkning af bestyrelsens forpligtelser i den sammenhæng (referat fra ekstraordinær generalforsamling). Dvs. vi har i bestyrelsen påtaleret overfor myndighederne – og ellers er det en politisag.

Ad 7. Der har desværre ikke været stor nok interesse for jubilæet til at det kan gennemføres. Der har været over 50 afbud og kun en håndfuld interesserede. Derfor er jubilæumsfesten aflyst – og vi vil se frem til 50 års jubilæet.

Ad 8.

 1. Ingen fra bestyrelsen har mulighed for at deltager i Landligger–sammenslutningens møde den 26/10.
 2. Morten har foranlediget ordensreglementet oversat til engelsk – der kan bruges i udlejningsøjemed. Det rejste spørgsmålet, om det var en god ide at oversætte det til tysk, hvilket Kristian ville foranledige.
 3. Poul har kontaktet grenafhentnings–manden. Der kan som sædvanlig lægges grene ud i perioden 1/10–15/11.
 4. Næste møde hos Jette den 5/10 kl. 13 – hvorefter der spadseres.

Helle Fehmerling, sekretær
20/8–2013