Velkommen til Lisevang73.DK

Referat af bestyrelsesmøde den 18.2.2013.

Til stede: Eva, Helle, Poul og Jens – fraværende Kristian (syg)

Sted: Hos Eva

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Drøftelse af videre planer vedr. informationsmødet i april 2013
 3. Drøftelse af videre planer vedr. generalforsamlingen i juni 2013
 4. Regnskab
 5. Hjemmeside – herunder Pouls fotos af vore veje og rabatter
 6. Funktionsopdelt organisation, v./Kristian
 7. De høje beplantninger på hjørnerne.
 8. Landliggersammenslutningens delegeret møde – oktober 2012
 9. Emner til bestyrelsesmedlemmer fra juni 2013
 10. Eventuelt

Referat:

 1. Godkendt – dog udgår pkt. 6
 2. På sidste års generalforsamling ønskede man et informationsmøde, men der har ikke været nogen diskussion herom på hjemmesiden. Formålet var at skaffe et bedre beslutningsgrundlag – og en mulighed for at få flere informationer. Så vores opgave på mødet må være at :
  1. – Gentage Jørgen Borgs oplæg
  2. – Præcisere at vi er forpligtiget til at renovere vejene iflg. Deklaration
  3. – Tilbagemelding vedr. kommunens "ikke–forpligtelse" til vedligehold
  4. – Lave en billed–reportage
  5. – Præcisere et økonomisk overslag, der skal være afstemningstemaet på generalforsamlingen.
 3. Dagsorden til generalforsamlingen laves først efter at informations–mødet er afholdt. Udsendelse af denne skal ske pr. snail–mail senest 14 dage før.
 4. Vi har ca. 200.000 kr indestående på vores konto pr. 31/12.
  De er fordelt som kontantbeholdning – 66.500,–
  Obligationer – Real Kredit Danmark 8.000,–
  Danske Invest 150.000,–
  Vi mangler depot–årsoversigten.
  Den nye kasserer må interessere sig for formueopsparing og afkast.
  Margit er stadig forretningsfører. Der ligger en del formalia fra banken i forbindelse med overgang til ny kasserer. Afventer derfor det valg.
  Regnskabet er revideret af Boje Møller og afleveres til 2. revisor Poul Frederiksen (Poul Rafn gør dette).
 5. Vi er meget stolte af vores hjemmeside. Vi får spredte positive tilkendegivelser, men har ikke helt nogen fornemmelse af, hvor tit den bliver brugt. Bestyrelsen bruger denne og direct mail flittigt, sidst ved udsendelse om spuling. Dette initiativ resulterede i, at bestyrelsen fik kommunen til at sende breve til medlemmernes hjem–adresser.
  For nylig er der lagt en billedserie ud af vores veje og rabatter, som Poul Rafn har taget. Tegninger og kort over ledningsføringen i vores område er også lagt ud.
 6. Flyttes til næste bestyrelsesmøde
 7. Der er stadig visse hjørner der ikke overholder den skrå linie, der skal tilsikre gode udsigtsforhold. Poul har forhørt sig hos kommunen, der har bedt ham ringe igen til foråret – når der er vækster. Det er et kommunalt anliggende at påtale dette, hvis bestyrelsen ikke ad den mindelige vej kan komme igennem med det overfor de enkelte grundejere.
 8. Referat og beretning fra Landliggersammenslutningens Delegeretmøde scannes af Jens, sendes til Kristian som lægger det ud på hjemmesiden, så alle kan læse det. Også her er vejene et stort issue.
 9. Formanden Eva Møller og Helle Fehmerling er på valg. Jens, Poul og Kristian er ikke på valg – men Jens ønsker at udtræde. Helle har endnu ikke besluttet, om hun ønsker genvalg – men det betyder at vi minimum mangler 2 personer + suppleanter til bestyrelsen.
  Bestyrelsen vil lave forskellige sonderinger blandt medlemmerne, men opfordrer igen til at nogle melder sig.
 10. Ingen punkter under eventuelt – men aftalt nyt møde hos Eva den 13.3., kl. 19.30 i Virum.
  Punkter til dette møde vil være: Planlægning af infomøde, fordeling af arbejdsopgaver, fortsat diskussion af økonomisk model, afstemningstema, organisationsmodel og hvervning af bestyrelsesmedlemmer.

Helle Fehmerling, sekretær 20.2.2013