Velkommen til Lisevang73.DK

Referat af bestyrelsesmøde den 2. marts 2014 hos Kristian.

Alle til stede.

Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Storm x 2
  3. Nyt fra kasserer – herunder anbringelse af foreningens formue
  4. Nyt fra webmaster og sekretær
  5. Nyt fra drift, herunder henvendelse til miljø og teknik ang. skiltning
  6. Tid og sted for generalforsamling 2014
  7. Evt.
  8. Næste møde.

Ad 1.

Godkendt

Ad 2

I forbindelse med de to efterårsstorme har Jette gået runder. Husejerne var i stort omfang orienteret om væltede træer enten ved selvsyn eller var varskoet af naboer. Kun et enkelt hus havde fået et væltet træ ind over vindskeden – men ellers ingen materielle skader. Husejerne var også hurtige til at få flyttet væltede træer fra vejene. Løsgående effekter og skraldespande blev samlet ind og sat på plads. Man kunne måske overveje indhegning af skraldespandene. Poul vil undersøge en enkel konstruktion og pris, som vi kunne fremlægge til næste generalforsamling.

Ad 3.

Morten fremlagde udkast til regnskabet for 2013 og budget for 2014. Der var ved årets udgang 90.000 kr i kassen. Alle 75 medlemmer har indbetalt det forhøjede kontingent til foreningen, og der er nu godt 337.000 kr i kassen. Herudover har vi også værdipapirer for 150.000,– kr. Morten har kontaktet forskellige pengeinstitutter for at få renter for disse indeståender. Vi indsætter det på Danske Banks toprentekonto til 1,5% over en 3–årig periode. Øvrige kommentarer til regnskab: Brugt flere penge på generalforsamling – da vi har afholdt 2. Grenafhentningen blev også dyrere – meget grundet de flere træer pga stormen (8.000 kr dyrere). Kristian oplyser at vi som forening skal have en Netbanksforsikring, (hvis vi skulle blive hacket), den koster ca. 400,– til 500,– kr. Morten sørger for det. Kristian oplyste endvidere, at foreningen nu har en digital postkasse.

Ad 4.

Intet nyt fra sekretær – udover at glæde sig over det gode samarbejde med webmaster. Denne opsummerede, at hjemmesiden fungerer perfekt og han får mange positive tilkendegivelser og tilbagemeldinger om denne. Der er solgt et hus på Thorvaldsensvej og de nye købere og ejendomsmægler har stor glæde af de oplysninger, der er tilgængelige her. Der blev udsendt en storm–mail til medlemmerne samt en Godt Nytårs hilsen. Der er stadig en håndfuld medlemmer, der ønsker informationer tilsendt pr. post.

Ad 5.

Poul har henvendt sig til Teknik og Miljø for at undersøge muligheden for at få opsat skilte med tekst om lukket område og fartbegrænsningen. Ansøgningen bliver behandlet i udvalget og der afventes svar i 1. kvartal. Hvis det ikke kommer – rykker Poul. Han oplyste endvidere, at Jens havde fået tilsendt labels fra kommunen til brug for udsendelser. Disse har vi ikke brug for mere. Jette vil undersøge, hvordan vi får disse afmeldt.

Ad 6.

Generalforsamlingen afholdes søndag den 1. juni kl. 10. Sted oplyses senere – Poul undersøger. Evt. forslag til dagsorden fra medlemmerne varsles allerede nu – og senest den 1. maj 2014 Helle kontakter advokat Lone Munk Jensen for at høre, om hun kunne tænke sig at være dirigent som sidste gang, da der var stor tilfredshed med hendes indsats. Som hun i øvrigt udtalte på sidste generalforsamling er vores vedtægtsændring med 2/3 dels flertal uhensigtsmæssig. Så bestyrelsen vil komme med et forslag hertil til generalforsamlingen – vel vidende at der skal en ekstraordinær generalforsamling til at ændre den. Jette laver udkast til beretning til næste møde. Jette er på valg, da hun oprindelig kun havde ønsket at opstille for 1 år. Poul er også på valg – begge ønsker genvalg.

Ad 7.

Landliggersammenslutningen har holdt møde i oktober 2013, hvor ingen af bestyrelsesmedlemmerne havde mulighed for at deltage. Mødet handlede om kommunens spildevandsregler.

Ad 8.

Næste bestyrelsesmøde afholdes søndag den 4. maj kl. 14 hos Poul. Her skal laves udsendelse til generalforsamlingen.

Helle Fehmerling, sekretær
10–3–2014