Velkommen til Lisevang73.DK

Referat af bestyrelsesmøde den 24–11–2014 kl. 19 – hos Kristian.

Alle til stede.

Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Tilbagemelding fra Kommunen vedrørende:
  3. nye vejskilte
  4. drænrør
  5. fordeling af udgifter på Finsensvej ved evt. asfaltering
  6. Nye ejere af Thorvaldsensvej 5
  7. Halsnæs kommunes forslag til fællesregulering af 10 offentlige vandløb i kommunen heriblandt Liselejegrøften og Lisevang
  8. Eventuelt

Ad 1.: Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

Ad 2.1.: Nye vejskilte.

Halsnæs kommune er ved at lave nye vejskilte, bl.a. fordi de skal forsynes med kommunens logo. De behandler sagerne i prioriteret rækkefølge – og vores forespørgsel vil indgå heri. Vi afventer.

Ad 2.2.: Drænrør.

Jette har fået tilbagemelding fra landskabsarkitekt Stine Holm, som vedlægges referat. De berørte parceller er ulige numre på Nansensvej, lige numre på Thorvaldsensvej, Engholmsvej 12 og 14 samt Lambertsens 2 parceller. Kommunen indskærper at drænrør friholdes fra beplantning på 2 meter fra hver side af drænrør. Ved delvis vedligehold af drænrør er det kommunens pligt at afholde udgiften, men hvis hele drænrøret skal udskiftes/renses er det grundejerne, der selv skal betale.

Ad 2.3.: Fordeling af udgifter på Finsensvej ved evt. asfaltering.

Jette har henvendt sig til kommunen for at høre om Grundejerforeningens muligheder for at få den ene side af Finsensvej med i vores forening bl.a. med henblik på, at de indgår i kommende reparation af vejene. Kommunen meddeler, at man ikke kan pålægge nogen at være medlem af et vejlaug (som dette reelt må kaldes). Så bestyrelsen mener ikke, det bliver nemt.

Ad 3.: Nye ejere af Thorvaldsensvej 5.

Bestyrelsen har budt de nye ejere, Marie og Hans Vitalis velkommen i Lisevang73.

Ad 4.: Halsnæs kommunes forslag til fællesregulering.

Halslnæs kommunes forslag til fællesregulering af 10 offentlige vandløb i kommunen – heriblandt Liselejegrøften og Lisevang. Jette vil se på det fremlagte materiale i Halsnæs kommune.

Ad 5.: Eventuelt.

Det er gået fint med grenafhentningen. Der er 1 læs mindre end sidst. Bestyrelsen har interesseret sig lidt for oversigtsforholdene ved udkørsel fra Albrecht Jensensvej til Melbyvejen – pga et nybygget højt stakit. Men vi mener ikke vi kan køre noget. Bestyrelsen har ikke været i stand til at deltage i Landliggersammenslutningens møde om: "Lokalplaner generelt samt fremtidige lokalplaner der har betydning for sommerhusområderne". Men referat kan læses på deres hjemmeside. På Jens Simonsensvej er der sat et skilt op med "Pas på legende børn og dyr" – vi undersøger om et tilsvarende skilt kunne sættes op på udvalgte områder hos os – med det formål at få bilister til at sagtne farten.

Helle Fehmerling, sekretær
04–12–2014

Bilag 1: Henvendelse til Halsnæs kommune vedr. drænrør gennem Lisevang73.

Bilag 2: Halsnæs kommunes svar vedr. drænrør gennem Lisevang73


Bilag 1: Henvendelse til Halsnæs kommune vedr. drænrør gennem Lisevang73.

Fra: Jette Weismann
Sendt: 7. september 2014 17:15
Til: Officiel Post – Halsnæs Kommune
Emne: Drænrør Lisevang73

Til Halsnæs kommune

Jeg retter en henvendelse på vegne af bestyrelse for grundejerforeningen Lisevang73 3360 Liseleje.
Det drejer sig om beplantning omkring et drænrør (som tidligere var en grøft).
Drænrøret går, som det kan ses på vedlagte, fra Engholmsvej gennem haverne Nansensvej/Thorvaldsensvej til Rosenbergvej. Bestyrelsen er fra een grundejer blevet opmærksom på et evt. problem med rødder fra beplantning tæt på drænrøret. Vi har erfaret at drænrøret er blevet renset for nogle år siden.
Nu er det jo et kommunalt anliggende, og vi vil kun gøre opmærksom på et evt. problem, som kommunen kan handle på, hvis det er et problem.
Vedlagt oversigt over Lisevang73 og drænrørets placering.

Mvh Jette Weismann
Engholmsvej 8
3360 Liseleje
Formand for grundejerforeningen

Bilag 2: Halsnæs kommunes svar vedr. drænrør gennem Lisevang73.

Fra: Stine Holm, Landskabsarkitekt, Halsnæs Kommune
Til: Jette Weismann
Emne: SV: Drænrør Lisevang73
Sendt: Fri, 12 Sep 2014 11:44:01 +0000

Til Jette Weismann/Grundejerforeningen Lisevang73
Tak for din henvendelse.
Du kan læse hele regulativet her:

http://www.halsnaes.dk/~/media/Miljoe/Natur/Vandlob/Regulativ%20for%20Arrenakkegr.ashx

Men jeg har indsat det relevante afsnit herunder:

"6. Bredejerforhold:
1. På 2 m brede banketter langs vandløbenes øverste kant må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen dyrkes, anbringes hegn eller foretages andet, der kan hindre eller vanskeliggøre vedligeholdelsesarbejdet og tilsynets færdsel.
2. De til vandløbene grænsende ejendommes ejere og brugere er pligtige til at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af maskiner og disses arbejde langs vandløbenes bredder, hvorved bemærkes, at arbejdsbæltet normalt ikke bliver over 8 m bredt. Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse anbringes nærmere øverste vandløbskant end 8 m og for rørlagte strækninger ikke nærmere end 2 m fra ledningens midte. Undtaget herfra er det i afsnit 5.4 om beplantning anførte".

Vi talte også om økonomien, hvis hele rørstrækningen skal skiftes. Her er det Vandløbslovens § 32 i kapitel 6, der er gældende:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145855

"Offentlige vandløb
§ 31. Vedligeholdelsen af offentlige vandløb påhviler vandløbsmyndigheden.
Stk. 2. Det kan pålægges pumpelag og landvindingslag helt eller delvis at afholde udgifterne til vedligeholdelse af vandløb under laget og at foretage vedligeholdelsen. Vandløbsmyndighedens afgørelse om hel eller delvis afholdelse af udgifterne kan inden 4 uger efter, den er meddelt parterne, forlanges indbragt for taksationsmyndighederne efter §§ 57 og 58 i lov om offentlige veje. Om sagens behandling for taksationsmyndighederne finder bestemmelserne i §§ 53–55, 58 a–62, 66 og 67 i lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse.
Stk. 3 Miljøministeren kan fastsætte regler om, at stk. 1 ikke finder anvendelse på projekter, der er omfattet af § 1, stk. 5 og 6, i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og regler, der fastsættes i medfør heraf.
§ 32. Vedligeholdelsen af rørlagte offentlige vandløb omfatter ikke hel eller delvis omlægning af rørledninger. Sager herom afgøres efter reglerne i kapitel 6.
§ 33. Under et offentligt vandløbs regulering overtages vedligeholdelsen af den strækning, der reguleres, af anlægsledelsen, og udgifterne herved henregnes til anlægsudgifterne.
§ 34. Vandløbsmyndigheden kan for at begrænse grødevæksten i forbindelse med tilrettelæggelsen af vedligeholdelsen af offentlige vandløb foretage beplantning langs vandløb, ligesom det kan påbydes bredejerne at bevare skyggegivende vegetation.

Private vandløb
§ 35. Vedligeholdelsen af private vandløb påhviler bredejerne, medmindre der efter stk. 3 eller efter § 36 er truffet anden bestemmelse.
Stk. 2. Såfremt vedligeholdelsesbyrden forøges som følge af regulering af vandløb eller anlæg af nye vandløb, skal de grundejere, som pålægges udgifter ved de nævnte foranstaltninger, afholde de forøgede vedligeholdelsesudgifter i forhold til hver enkelts nytte af foranstaltningen.
Stk. 3. Spørgsmål om vedligeholdelsesbyrdens fordeling kan indbringes for vandløbsmyndigheden. I mangel af forlig kan spørgsmålet forlanges indbragt for taksationsmyndighederne efter §§ 57 og 58 i lov om offentlige veje. Om sagens behandling for taksationsmyndighederne finder bestemmelserne i §§ 53–55, 58 a–62, 66 og 67 i lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse."

Håber grundejerforeningen kan bruge disse oplysninger. Jeg har bedt driften om at følge op på nyplantningerne mht. nogle adresser.

Venlig hilsen

Stine Holm
Landskabsarkitekt
Miljø og Teknik – Team Natur
Rådhuspladsen 1 – 3300 Frederiksværk – Telefon 4778 4000