Velkommen til Lisevang73.DK

Referat af bestyrelsesmøde den 11–05–2015 kl. 14 – hos Poul.

Alle til stede.

Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Drænrør (Liselejegrøften og private drænrør)
  3. Stakit Thorvaldsensvej 5
  4. Anbringelse af indbetalte midler 2015 til vej
  5. Planlægning af generalforsamling
  6. Evt.

Ad 1.: Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

Ad 2.: Drænrør (Liselejegrøften og private drænrør)

Bestyresen har været ude at gå på de berørte parceller, der støder op til Liselejegrøften. Formålet var at få et overblik over, hvor megen beplantning der er i 2 meters afstand fra grøftens midte. Vi orienterede os via et godt kort og havde brønddæksler til at guide os frem, men enkelte steder manglede skelpælene, hvilket vanskeliggjorde arbejdet med præcist at angive afstand til grøften. Bestyrelsen vil derfor henstille til de enkelte bredejere om at læse det udsendte regulativ. Det vil herefter være op til den enkelte at rette henvendelse til kommunen, hvis de er i tvivl om håndhævelsen af regulativet. (Se bilag).

Hvad angår de private drænrør er disse blevet spulet ultimo april, og det hele ser fint ud. Der er ikke grund til at spule igen før om 5 år.

Ad 3.: Stakit Thorvaldsensvej 5

Ejeren på Thorvaldsensvej 5 vil flytte sit stakit 1,90 m ind på grunden og lave bevoksning foran stakittet. Det er en god løsning, og den fremsatte klage er trukket tilbage (ligesom stakitttet!)

Ad 4.: Anbringelse af indbetalte midler 2015 til vej

Som tidligere oplyst kan der ikke sættes flere penge ind på Toprente-kontoen. Og da bestyrelsen ikke ønsker nogen form for risiko-satsning af vor opsparede formue - kan vi ikke forvente noget særlig afkast. Danske Invest Mix Obligationer giver en rente på 2,7�% - hvilket vi ikke finder attraktivt. Ej heller andre tilbud vi har indhentet, ændrer billedet. Morten undersøger muligheden for at fordele beløbet på 2 konti - en løbende konto og en opsparingskonto - også for at sikre at der ikke kan ske misbrug af midlerne.

Vores interne revisorer har godkendt regnskabet. Det reviderede regnskab og budget udsendes med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Ad 5.: Planlægning af generalforsamling

De praktiske ting som leje af lokale og bestilling af mad er klar. Poul ændrer bestillingen til 40 personer - baseret på tidligere års tilslutning. Han køber drikkevarer og kaffe - og han, Kristian, Birgit og Jette mødes kl 9 - for at gøre klar. Kristian sørger for udsendelse og bilag i forbindelse med indbydelse til generalforsamlingen. Mht. dirigent - har Lone Munk Jensen meldt forfald, men har i stedet peget på en kollega - advokat John Christian Langebjerg, som har indvilliget i at påtage sig jobbet. Kristian kontakter denne med relevante oplysninger og papirer.

Morten, Kristian og Helle er på valg - og er villige til genvalg. Vi opfordrer til at 2 suppleanter melder sig.

Ad 6.: Evt.

Bestyrelsen har ikke hørt fra de ulige numre på Finsensvej. Kristian vil følge op telefonisk samt indkalde begge sider af vejen til et 'Finsensvej-møde'.

Helle Fehmerling, sekretær
13–05–2015