Velkommen til Lisevang73.DK

Referat af bestyrelsesmøde den 29–03–2015 kl. 14 – hos Jette.

Alle til stede.

Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Opfølgning på diskussion om drænrør
  3. Stakit Thorvaldsensvej 5
  4. Generelt om overholdelse af deklaration i området
  5. Økonomi – Morten
  6. Planlægning af generalforsamling
  7. Eventuelt

Ad 1.: Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

Ad 2.: Opfølgning på diskussion om drænrør.

Bestyrelsen har modtaget et brev fra Nansensvej 11, hvori ejeren gør opmærksom på de økonomiske konsekvenser det vil have for den enkelte bredejer, hvis drænrørene ikke friholdes for beplantninger. Han ønsker endvidere en klargøring, hvad der er den enkeltes og Grundejerforeningens økonomiske ansvar. Bestyrelsen henviser til det svar, der er givet i sidste bestyrelsesreferat.

Det er beplantningen der er i fokus. Halsnæs kommune har forlangt, at der skal friholdes 2 meter på hver side af drænrørene. Da kommunen ikke kan gå ind på de enkelte parceller, vil bestyrelsen påtage sig at gå rundt på de "berørte" parceller. Det sker den 3. maj kl. 11. Derefter vil kommunen få besked om, hvilke parceller, der er berørt, så de kan rette henvendelse om at få forholdet bragt i orden.

Jette har – i forbindelse med Margits aflevering af gamle dokumenter fra vores forening – fundet nogle papirer, hvoraf det fremgår at de private brønde skal spules hver andet år. Posten fremgår af regnskabet, men der har ikke været spulet (og dermed heller ikke brugt penge på dette) de senere år. Poul kontakter Hans Jørgensen, som skulle være i besiddelse af særlig viden om – samt kort over disse private brønde. .

Ad 3.: Stakit Thorvaldsensvej 5.

Bestyrelsen har modtaget en klage over det nyopførte stakit, Thorvaldsensvej 5. Det opfylder ikke kravet i den tinglyste deklaration om at være 30 cm fra skel, samt at det skal være et naturhegn. Da det er et deklarationsanliggende, er det kommunen der skal ind i sagen. Vi vil derfor lade denne klage gå videre over det ulovlige hegn. Jette skriver til kommunen herom.

Ad 4.: Generelt om overholdelse af deklaration i området.

Det gav anledning til at se på andre overtrædelser iflg. deklarationen, fx husene som skal males i jordfarver, andre former for hegn, udhuse osv. Men da disse forhold ligger førend denne bestyrelse kom til – og der ikke foreligger klager – vil vi indprente Deklarationens vigtighed i bestyrelsesberetningen på kommende generalforsamling.

Ad 5.: Økonomi – Morten.

Morten fortalte om foreningens økonomi, der ser fin ud. Vi har jo som sagt nedlagt værdipapirerne og i stedet overført pengene til en toprentekonto. Revisorerne er tilfredse.
Ved fremlæggelse af regnskab til generalforsamlingen skal vi gøre det mere præcist end sidste år: nemlig en 3–deling: 1) Regnskab for 2014 – til godkendelse. 2) Budget og regnskab for 2015 – til orientering og 3) Budget for 2016 – indeholdende kontingent – til afstemning.

Ad 6.: Planlægning af generalforsamling.

Planlægningen af Generalforsamlingen sker mere detaljeret på næste bestyrelsesmøde hos Poul den 11. maj kl. 14.
Dog kan vi allerede nu foranstalte de praktiske rammer, sted: Melby Sognegård.Tid: 14. juni kl. 11 – indskrivning og brunch fra 10–11. Helle kontakter Lone Munk Jensen som dirigent–emne. Kristian stiller borde op dagen før og Poul kontakter catering firma samt sørger for drikkevarer. Jette laver kladde til beretning.

Ad 7.: Eventuelt.

Bestyrelsen er kommet i besiddelse af navnene på ejerne af de ulige numre på Finsensvej. Kristian forsøger at få dem til at melde sig ind i vores grundejerforening.
De 3 skilte med teksten: Legende Børn – koster 6.500 kr. Vi tager punktet op på generalforsamlingen, om der er stemning for opsætning af disse (formålet lavere hastighed og større agtpågivenhed fra bilerne).
Halsnæs Forsyning har sendt et brev om kompostbeholder, som vi kan låne som led i renovation. De enkelte ejere kan rette henvendelse til Halsnæs Forsyning, hvis de ønsker en sådan på deres grund.
Bestyrelsen har fået overdraget hele Lisevangs historie i adskillige ringbind. Disse gennemgås af Kristian, Poul og Jette som mødes den 8/5 kl. 14, for at sortere det med henblik på evt. interessant historisk materiale, referat og regnskab. Hvis det skal gemmes for eftertiden bør det scannes ind.

Helle Fehmerling, sekretær
01–04–2015