Velkommen til Lisevang73.DK

Referat af bestyrelsesmøde søndag den 30. august 2015 kl. 14:00 hos Morten.

Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Drøftelse af løsningsforslag for Liselejegrøften
  3. Hastighed på vejene - skal vi lukke punktet?
  4. Økonomisk status
  5. Fremtidsperspektiv for renovering af vejene (incl. Finsensvej)
  6. Dispensation for græsslåning udenfor vedtagne tider?
  7. Eventuelt

Ad 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

Ad 2. Drøftelse af løsningsforslag for Liselejegrøften

Liselejegrøften er et anliggende for de 17 bredejere, hvis huse støder op til grøften. Det er deres opgave at friholde 2 meter på hver side af grøften for vækster og større beplantninger. Bestyrelsen har gjort opmærksom på dette forhold og ejerne er blevet orienteret via Halsnæs kommune, jfr. brev af 26-09-14. Vi henviser i øvrigt til Fællesregulativet fra kommunen. Evt. erstatning kan komme på tale, hvis årsagen til oversvømmelse er gren-indvækst i røret.

Bestyrelsen har derfor ikke i sinde at foretage sig yderligere.

Ad 3. Hastighed på vejene - skal vi lukke punktet?

På den nylig afholdte Generalforsamling blev spørgsmålet debatteret - og udfra denne debat og bestyrelsens egen holdning, besluttede vi at lukke punktet vedr. hastighed på vejene. Idet vi dog igen henstiller til forsigtig kørsel.

Ad 4. �konomisk status

Morten fremlagde status på regnskabet. Foreningen har en formue på: 650.000,49 kr. samt en kassebeholdning på 53.222,78 kr - og af større udgifter udestår kun grenafhentningen, så det ser fint ud. Bilag: Regnskabsstatus.

Ad 5. Fremtidsperspektiv for renovering af vejene (incl. Finsensvej)

Vejenes tilstand følges nøje.

Mht. de ulige numre på Finsensvej er det stadig ikke lykkedes at få dem med i Grundejerforeningen og vejfonden.

Vi indstiller nu "jagten" - og lader spørgsmålet ligge til vejene skal renoveres.

Som en konsekvens af at vi nu har en formue på 650.000. - bør nye medlemmer af Lisevang73 pålignes 1/75 del af beløbet. Det tages op til næste Generalforsamling, da det kræver en vedtægtsændring.

Ad 6. Dispensation for græsslåning udenfor vedtagne tider?

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra en momsregistreret "plænemand", der slår græs i vores forening. Han har svært ved at nå sit arbejde, da græsset tit er vådt om formiddagen. Vi har valgt at sidestille ham med andre momsregistrerede håndværkere, der har dispensation fra "stilleperioden" - kl. 13-16 på hverdage i sommerhalvåret. Han får således dispensation til ugens første 4 dage - idet vi i et brev til ham - henstiller til størst muligt hensyn.

Ad 7. Eventuelt

På hjørnet af Albrecht Jensensvej og Engholmsvej - er der stadig problemer. Der er ikke skråt hjørne - men derimod en stor sten og en masse hybenroser, som generer overblik og stenen kan være decideret farlig. Jette skriver til kommunen.

Næste møde: Søndag den 28. februar 2016 - hos Kristian.

Helle Fehmerling, sekretær
1–09–2015