Velkommen til Lisevang73.DK

Referat fra Bestyrelsesmøde den 3. September 2016 kl 14 - hos Poul.

Alle bestyrelsesmedlemmer var tilstede.

Dagsorden:

  1. Spadseretur i området.
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Opsamling af punkter fra generalforsamlingen
  4. Foreløbig plan og proces vedr. vejene - opgavefordeling
  5. Eventuelt
  6. Næste bestyrelsesmøde

Ad 1: Spadseretur i området. Bestyrelsen gik - vanen tro på denne årstid - en runde i vores område for dels at tage bestik af vejene, men også for at tilse om der var gevækster til gene for trafiksikkerheden m.v. Mht. vejen, må vi konstatere, at "krokodilleskindet" er blevet grovere (jfr. udtrykket fra Generalforsamlingen). Ellers ser de grønne områder pæne ud. Bestyrelsen vil dog anbefale, at hver enkelt går i gang med saks og sav og går deres område igennem. En god anledning vil være den snarlige grenafhentning. NB! Man kan lægge ud fra den 1. oktober - og afhentningen sker umiddelbart efter den 15. november 2016.

Der er blevet solgt 4 huse i vores område. Kristian følger op på de solgte huse - for kontaktdata.

Ad 2: Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt.

Ad 3: Opsamling af punkter fra generalforsamlingen. På generalforsamlingen blev bestyrelsen opfordret til at udarbejde en plan for renovering af vejene til fremlæggelse og stillingtagen på generalforsamling i 2017 - se nedenfor.

Ad 4: Foreløbig plan og proces vedr. vejene - opgavefordeling. Arbejdet med vejene ventes igangsat efterår 2017, om generalforsamlingen i juni 2017 træffer beslutning herom - og denne beslutning konfirmeres på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, som Lisevang73' vedtægter kræver, når beslutninger af vidtgående økonomisk konsekvens skal gennemføres.

Proceduren rent formelt vil være denne: På næste generalforsamling skal punktet om vejenes istandsættelse behandles. Senest 2 uger efter skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Her er det simpelt flertal af de fremmødte, der er betydende for resultatet. Vi har pt. 82.560,30 kr. plus 850.000 kr - og har ikke udgifter udover grenafhentningen. Næste år har vi 1,1 million.

Vi har på nuværende tidspunkt indhentet 1 tilbud (Asfaltsjakket) til 706.000 kr. + moms. - men vi indhenter yderligere 2 tilbud. Vi har allerede nr. 2 tilbud fra Jørgen Borg (Colas), som tidligere har målt vejene op. Men det skal naturligvis justeres.

Der skal tages kontakt til kommunen vedr. Finsensvej., og fordeling af udgifter i den forbindelse. Bestyrelsen har tidligere været i kontakt med Miljø og Teknik herom.

I forbindelse med vejprojektet, vil vi igen forespørge om det er muligt at få lavet et mindre "bump" på Engholmsvej, da der stadig køres for stærkt.

Poul og Morten er ressourcepersoner i vejprojektet.

Bestyrelsen vil undervejs i processen tilstræbe at lægge billeder, informationer og andet af interesse ud på vores hjemmeside, så ejerne løbende holdes informeret.

Ad 5: Eventuelt. Der er bestilt lokaler til generalforsamlingen den 4. juni 2017 i Sognegår den i Melby. Der er betalt depositum og kontrakten om leje er indgået.

Vedtager generalforsamlingen den 4. juni 2017 det vejprojekt, som bestyrelsen vil fremlægge jfr. opfordringen på generalforsamlingen i 2016 om at udarbejde et sådant vejprojekt, skal sådan en beslutning konfirmeres på en ekstraordinær generalforsamling. I givet fald vil denne ekstraordinære generalforsamling finde sted den 18. juni - stedet meldes ud senere.

Ad 6: Næste bestyrelsesmøde. Næste bestyrelsesmøde blev ikke dato-fastsat, men aftalt at finde sted, når Poul og Morten måtte finde det nødvendigt med sparring eller stop-op møde.

Helle Fehmerling, sekretær
15–03–2016