Velkommen til Lisevang73.DK

Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 12. marts 2016 kl. 14:00 - hos Kristian.

Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Nyt siden sidste møde i august måned
  3. Udmelding af Landliggersammenslutningen?
  4. Økonomisk status, jf. Mortens nyligt udsendte regnskab
  5. Begyndende planlægning af generalforsamling
  6. Eventuelt

Ad 1. Dagsorden godkendt.

Ad 2. Opfølgning på kommunens svar vedrørende stenene på Engholmsvej-hjørnet.

Kommunen svarede i september 2015, at de har travlt med lignende sager, så de bliver behandlet i prioriteret rækkefølge. Så vi afventer fortsat deres tilbagemelding.

Ad 3. Da der fra bestyrelsens side ikke har været særlig interesse for de spørgsmål, som Landliggersammenslutningen behandler, har vi besluttet os for at melde os ud. Kontingentet er 750,- kr. pr. år - og der er betalt for 2016 ud. Derefter bliver udmeldelsen effektueret.

Ad 4. Morten fremlagde udkast til regnskabet for 2016. Udkastet viser et overskud på ca. 240.000 kr., hvoraf 200.000 kr. bør hensættes til Vejfond. Af sikkerhedsgrunde bør de beløb foreningen have på konti i Danske Bank ikke overstige 750.000 kr. - som er maksimum for Finanstilsynets indskydergaranti i en enkelt bank. Bestyrelsen bemyndigede derfor kassereren til at åbne endnu en Vejfond konto, men i en anden bank og overføre 200.000 kr. hertil. Denne nye konto, skal ligesom den eksisterende Vejfond konto i Danske Bank, være underlagt dobbelt fuldmagt.

Ad 5. Generalforsamlingen afholdes den 12. juni 2016 kl. 11:00 i Melby Sognegård.

De praktiske opgaver i den forbindelse blev uddelegeret til de forskellige bestyrelsesmedlemmer: Helle kontakter John Chr. Langebjerg - ang. dirigent-funktionen, Poul bestiller brunch, øl, vand og kaffe/the - samt laver stemmesedler. Poul og Jette påtager sig at registrere deltagerne samt fuldmagter på dagen. Kristian udskriver medlemslisten mv.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker i uge 19.

NB! Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. maj 2016.

Bestyrelsens punkter til generalforsamlingen vil - ud over de obligatoriske punkter - være en orientering om vejene og foreningens Vejfond m.v. v./Morten.

Ad 6. Eventuelt.

a) Storskraldsordningen.

Jette er som fastboende i tvivl om medlemmerne er helt klar over brugen af storskraldsordningen. Vi lægger derfor anvisningen ud på vores hjemmeside - samtidig med dette referat. Husk at bestille afhentning inden den 18-03-2016, hvis der skal afhentes storskrald i uge 15. Telefon: 47 76 07 00.

b) Næste møde.

Vi besluttede at den videre planlægning af generalforsamlingen kunne klares via mail. Det er opgaver som: Formandens beretning, regnskab og budget - som skal revideres, udsendelse af dagsorden, indkaldelse, medlemsliste, m.v. (Kristian)

Vi holder et staff-meeting den 11-05-2016 kl. 14:00 hos Jette, hvor b.la. indkomne forslag drøftes, og det sidste tjekkes.

Helle Fehmerling, sekretær
15–03–2016