Velkommen til Lisevang73.DK

10. marts 2017

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 8. marts 2017 hos Helle.

1. Godkendelse af dagsorden

2. Drøftelse af de 3 tilbud på vejene

3. Økonomisk status

4. Præcisering af dato for generalforsamling

5. Begyndende planlægning af generalforsamling

6. Eventuelt

7. Næste bestyrelsesmøde

Ad 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

Ad 2. Drøftelse af de 3 tilbud på vejene

På sidste generalforsamling blev bestyrelsen opfordret til at arbejde videre med forslag til et vejprojekt. Dette har bestyrelsen gjort og indhentet 3 tilbud. Disse blev på mødet gennemgået, sammenlignet og vurderet. Bestyrelsen kan nu pege på det firma, hvor Lisevang73 får mest til prisen. Vi vil derfor forelægge dette tilbud til godkendelse på den kommende generalforsamling. Tilbuddet holder sig indenfor rammen af de afsatte midler i Vejfonden.

Ad 3. Økonomisk status

Morten gennemgik regnskabet. Foruden midlerne til reparation af vejene har vi nu en kassebeholdning af fornuftig størrelse. På denne baggrund blev forudsætningerne for udarbejdelse af forslag til budget for 2018 drøftet. Vi blev enige om at udarbejde forslag til budget for 2018- ud fra et kontingent på 1.750.- kr. Såvel kontingent som budget skal dog endelig vedtages på den kommende generalforsamling.

Ad 4. Præcisering af dato for generalforsamling

I referatet af 3. september 2016 fremgår en forkert dato. Den er imidlertid rettet på hjemmesiden, og skal præciseres her. Generalforsamlingen er søndag den 11. juni 2017 kl. 11 i Melby Sognegård- med indskrivning og morgenmad fra kl. 10.

Vedtager generalforsamlingen større beslutninger såsom et vejprojekt eller lignende, skal disse beslutninger konfirmeres på en ekstraordinær generalforsamling. Denne vil i givet fald blive den 25. juni. Tidspunkt og sted annonceres senere.

Ad 5. Begyndende planlægning af generalforsamling

Ovenstående dagsordenpunkter er en del af generalforsamlingens indhold.

Helle kontakter advokat John Langebjerg med henblik på på dirigent-posten.

OBS! Forslag til generalforsamlingen fra grundejerne skal fremsendes til bestyrelsen inden den 1. maj.

Ad 6. Eventuelt

Intet til punktet

Ad 7. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde den 7. maj kl. 14, hos Morten.

Helle Fehmerling, sekretær