Velkommen til Lisevang73.DK

Den 16. august 2017

Referat af bestyrelsesmøde den 12. august 2017 kl. 10:00 hos Helle.


Til stede: Helle Fehmerling, Poul Rafn, Morten Petersen, Bethina Hamann og Morten Vendelbo.

Dagsorden

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Velkommen til Morten Vendelbo
  3. Orientering fra formanden - herunder Kristian Kousholts ønske om udtræden af bestyrelsen
  4. Ny-konstituering
  5. Orientering fra vejudvalget, ved Poul og Morten Pedersen
  6. Eventuelt
  7. Næste bestyrelsesmøde

Ad 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt.

Ad 2. Velkommen til Morten Vendelbo.

Bestyrelsen bød 2. suppleant Morten Vendelbo velkommen. (1. suppleant Rasmus Schou havde trukket sig umiddelbart efter valget på grund af arbejdsmæssige forhold). Bestyrelsens medlemmer præsenterede sig.

Ad 3. Orientering fra formanden.

Kristian Kousholt har besluttet sig for at trække sig fra bestyrelsen. Det beklager vi, men tager det til efterretning. Bestyrelsen er glade for, at Kristian fortsætter som webmaster med vedligeholdelse af Lisevang73's hjemmeside.

Ad 4. Ny-konstituering

Som konsekvens af ovenstående fordelte vi opgaverne i bestyrelsen som følger:

Helle Fehmerling, formand og sekretær

Poul Rafn, næstformand

Morten Petersen, kasserer

Morten Vendelbo, it-kyndig/hjælpesekretær

Bethina Hamann, menig (Bethina indtræder som næstformand når Poul Rafn flytter. Poul har sit hus til salg grundet sin kones sygdom)

Ad 5. Orientering fra vejudvalget, ved Poul Rafn og Morten Pedersen

Asfaltering af vejene

Colas' overordnede plan for asfalteringsarbejdet:

Uge 35 - fra mandag d. 28. august 2017 til og med fredag den 1. september 2017

I uge 35 laves forberedende arbejder:

Vejenes kanter skæres til, så den oprindelige bredde på 4 meter genetableres.

Udhængende bevoksning beskæres, hvor nødvendigt. Colas' asfaltmaskiner kræver minimum 0,5 meter fri for bevoksning udenfor asfalten til en højde på 4 meter. Colas vil så vidt muligt kontakte de berørte beboere inden udhængende bevoksning beskæres.

De 3 hjørner (Engholmvej/Thorvaldsensvej, Engholmvej/Nansensvej og svinget på Engholmvej) med armeringssten genetableres, og der laves ny armering af hjørnet Finsensvej/Rosenbergvej

Der laves afløb i vejen og faskine i rabatten på Rosenbergvej nordøst for hjørnet til Nansensvej

Uge 36 - fra mandag d. 4. september 2017 til og med fredag den 8. september 2017

I uge 36 vil et asfalthold arbejde med opretning og asfaltering på vore veje.

Der vil være korte perioder, hvor der er våd tjære og asfalt på dele af vejene. Bestyrelsen opfordrer beboerne til at undlade at gå/køre på den våde tjære og asfalt - det er ikke rart at få på sko og dæk.

Kontakt gerne Colas' asfalthold på stedet for nærmere information om adgangsforholdene.

Vi glæder os meget til at få flotte nyasfalterede veje og håber ikke, at de 2 uger med asfalteringsaktivitet på vejene vil være til for stor gene.

Ad 6. Eventuelt:

Kasserer Morten Pedersen ønskede dobbelt fuldmagt til Vejfondens opsparede midler, den nye formand og ham.

Mailinglisten skal ajourføres. OBS! Vi vil opfordre medlemmerne til lige at tjekke på listen om deres oplysninger er ajourførte.

Morten Vendelbo gjorde opmærksom på, at fartbegrænsningsskiltet ved starten af Albrecht Jensens vej ikke er særlig synligt. Poul henvender sig til kommunen, om vi evt. kan få 2 ekstra skilte med 30 km fartbegrænsning opsat længere oppe ad vejen.

Poul kontakter ligeledes vores grenafhentnings-mand.

HUSK! Det er mellem den 1.-15.oktober, at der kan lægges grene ud.

Ad 7. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde lægges i forbindelse med efterårsferien: lørdag den 21. oktober 2017 kl. 10:00 hos Bethina og Morten.

Helle Fehmerling, formand/sekretær