Velkommen til Lisevang73.DK

23. oktober 2017

Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 21. oktober 2017, kl. 10:00 hos Bethina og Morten.

DAGSORDEN

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Orientering fra vejudvalget, v./ Poul og Morten
    Herunder status: Hvad gik godt, hvad resterer?
  3. Orientering fra Morten V. Hvilke ideer til mail-system fremover?
  4. Nyt fra "skiltefronten", v./Poul
  5. Orientering om regnskab, v. Morten P.
  6. Fremtidige opgaver for bestyrelsen?
  7. Eventuelt
  8. Næste bestyrelsesmøde

Ad 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

Ad 2. Orientering fra vejudvalget

Bestyrelsen er tilfreds med det udførte asfalt-arbejde, og har fået flere positive tilkendegivelser fra medlemmerne. Både tidsplan og økonomi er overholdt fra COLAS side. Firmaet har også været villige til at stille op undervejs ved udbedrings-arbejde. Der er brugt 400 tons asfalt.

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra en nabo, der ikke følte sig orienteret, og som havde visse indvendinger mod arbejdet. Dette har bestyrelsen taget hånd om.

I den sidste fase af arbejdet- hvor der skulle udbedres rabatter og rettes op- var vi ikke helt tilfredse med responsen fra firmaet, men da vi rettede henvendelse til chefen, som der igen gang i dialogen.

Der er stadig nogle områder der skal udbedres, b.la. overgangen mellem Engholmsvej og Albrecht Jensens vej. Det gælder også midt på Nansensvej, hvor der er for lidt asfalt, og belægningen derfor virker lidt porøs.

Poul og Morten går en runde efter bestyrelsesmødet for at se, om der skulle være andre områder.

Morten har fået kendskab til, at udbedringen af Albrecht Jensensvej IKKE er på kommunens budget for 2018.

Ad 3. Orientering fra Morten V.

I forbindelse med Kristian Kousholts udtræden af bestyrelsen skal vi finde en måde at kontakte medlemmerne på via mail. Morten V. vil påtage sig opgaven med dette, således at vi får et system, som til enhver tid kan bruges og overgå til nye bestyrelser.

Ad 4. Nyt fra "skiltefronten"

Poul har haft mange ting om ørene, så har derfor ikke haft tid til at følge op på vores ønske om at få en bedre skiltning med fartbegrænsning på de 30 km i området. Han vil dog kontakte kommunen og evt. uddelegere opgaven til andre i bestyrelsen. Behovet er blevet presserende efter at vi har fået de flotte veje, som kunne forlede folk til at køre hurtigere! Vi har blandt andet registreret, at skraldevognen kører meget stærkt. Vi vil opfordre medlemmerne til at gøre opmærksom på det, hvis/når de oplever det. Så vi går den "stille vej" - inden vi gør opmærksom på det overfor kommunen.

Ad 5. Orientering om regnskab

Vi har pt. 308.491,12 kr. stående på kontoen. Her skal vi bruge 25.000 kr. til grenafhentning- dvs. der herefter henstår 280.000 kr. Når vejene er betalt vil der ca. være 15.000 kr. i overskud i Vejfonden. Vi vil blive pålignet udgifter, når Albrecht Jensensvej - den kommunale fællesvej - skal laves, så vi har brug for en buffer. For at få et mere præcist billede af, hvor stor denne buffer skal være, vil Morten P. tage kontakt til kommunen for at få en nærmere præcisering af (de lidt indviklede) fordelingstal, der indtil videre er meldt ud. På næste bestyrelsesmøde vil vi gennemgå regnskabet med henblik på kontingent-fastsættelse for 2019.

Ad 6. Fremtidige opgaver for bestyrelsen?

Der er ingen presserende opgaver for bestyrelsen - ej heller indkomne ønsker fra medlemmerne. Så vi synes vi skulle fejre de nye veje og foreningens 45 års jubilæum i 2018.

Vi modtager meget gerne ønsker eller tilkendegivelser for interesse for et sådant arrangement!

Ad 7. Eventuelt

Intet til punktet

Ad 8. Næste bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde den 28. februar kl. 19 hos Bethina og Morten i Hellerup.

Helle Fehmerling, sekretær