Velkommen til Lisevang73.DK

Den 17.maj 2018

Referat fra bestyrelsesmøde den 7. maj 2018, kl. 19 hos Helle.

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Orientering fra de forskellige medlemmer, herunder overdragelsespunkter fra Poul
 3. Forberedelse af Generalforsamlingen - og efterfølgende fødselsdagsfrokost:

  a) Praktisk forhold, hvem gør hvad?

  b) Udsendelse af materiale fra medlemmerne, herunder særskilt invitation

  c) Andet?

 4. Eventuelt
 5. Næste bestyrelsesmøde.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

Ad 2. Orientering fra de forskellige medlemmer m.v.

Arbejdet med mailinglisten. Der har været nogle vanskeligheder med at indlede med en særlig personlig navngiven hilsen til medlemmerne. Så det blev besluttet fremover blot at skrive "Kære medlemmer" som indledning til selve teksten, når vi udsender. Bestyrelsen er opmærksom på, at medlemmernes e-mailadresser står som bcc ved udsendelse, således at listen over medlems-mails ikke bliver synlige.

Der er oprettet dropbox til deling af bestyrelsens dokumenter og medlemslisten, og bestyrelsesmedlemmerne får adgang her til med et særligt password. Sikkerhedskopi er lavet - medlemslisten er ajourført.  Skiltning med hastighedsbegrænsning i området. Ved ny henvendelse til kommunen blev det oplyst, at foreningens veje i virkeligheden er et 50 km fartbegrænsningsområde. Så derfor kan vi ikke love, at det lykkes med 30 km skilte - uden et væsentligt forarbejde - men bestyrelsen forfølger sagen.

Poul Rafn udtræder af bestyrelsen da sommerhuset er solgt. Bestyrelsen takkede Poul for hans store arbejde med en lille erkendtlighed. Han kommer dog til GF for at sige farvel til gamle naboer og hjælpe med det praktiske. TAK.

Asfalteringen af Albrecht Jensensvej. Det har tilsyneladende lange udsigter, men vi håber at kunne redegøre mere præcist for det på GF under punktet om økonomi. Der er afsat 300.000 kr., som er øremærket til dette på budgettet.
Regnskabet er godkendt af revisorerne og bliver udsendt sammen med indkaldelse til GF.

Ad 3. Forberedelse af Generalforsamlingen m.v.

De praktiske opgaver i forbindelse med GF og efterfølgende frokost blev fordelt mellem bestyrelsen. Helle har lavet udkast til særskilt invitation, som blev godkendt. Steffen Lambertsen er blevet kontaktet om dirigentposten, som han har indvilliget i at påtage sig.

Ad 4. Eventuelt

En nabo til Lisevang har klaget over at en af COLAS` asfaltvogne har ødelagt hans græsrabat. Ejeren har selv taget kontakt til COLAS herom.

Ejerne af Nansensvej 5 har meddelt, at der lå en større bunke jord på deres græsplæne, samt en vejarbejdspind, som de ikke selv vidste hvorfra kom. Det er ligeledes ikke noget bestyrelsen har kendskab til, og henviser derfor til at de selv undersøger videre.

Ad 5. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde planlægges efter Generalforsamlingen.

Helle Fehmerling Formand/sekretær