Velkommen til Lisevang73.DK

Den 4.3.2018

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. februar 2018, kl. 19 hos Morten og Bethina.

Dagsorden

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Orientering fra vejudvalget, v./Poul og Morten
  3. Orientering fra Morten V.- præsentation af det nye mail-system.
  4. Orientering fra kasserer, herunder stillingtagen til kontingentfastsættelse for 2019
  5. Orientering fra næstformand, herunder status vedr. grenafhentning, skilte, m.v.
  6. Orientering fra formand - herunder hjemmesiden
  7. Jubilæums-planerne?
  8. Forforberedelse til generalforsamling
  9. Eventuelt
  10. Næste bestyrelsesmøde

Ad 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

Ad 2. Orientering fra vejudvalget

Asfaltarbejdet blev gennemført i uge 37 - med nogle småjusteringer efterfølgende. Overfladen her en lidt anden struktur end før - hvilket giver en smuk, mørk ensartet overflade. Vi betalte regningen den 15/12-17. Den blev på 834.912,50 kr. Vi har en aftale om 1 års eftersyn med firmaet.

Ad 3. Orientering fra Morten V

Morten har udarbejdet et mailudsendelses-system via regneark. Masterdata er hos ham, og disse kan flettes og udsendes i word-dokument. Vi undersøger, hvordan udsendelseslisten kan placeres i icloud, dropbox eller lignende, så alle i bestyrelsen kan have adgang til det. Ligeledes skal vi undersøge rettigheder og økonomi. Morten V. er hovedansvarlig.

Ad 4. Orientering fra kasserer

Kassereren gennemgik kort regnskabet med henblik på at kunne lægge forslag frem om kontingentfastsættelse til generalforsamlingen. Vi har godt 304.000 kr. i kassebeholdningen (kassen +vejfonden). Det er ikke lykkedes os at få en udmelding fra kommunenom, hvornår asfalteringen af den kommunale del af Albrecht Jensensvej påtænkes startet - ligesom det heller ikke har været muligt at få et overslag over vores andel af betalingen. På trods af denne usikkerhed, mener vi at være dækket ind. Vi har i 2018 budgetteret med 75.000 yderligere til vejfonden. Vores forslag er derfor, at vi skruer kontingentet ned til 600 kr. for 2019. Morten afleverer regnskabet til revisorerne.

Ad 5. Orientering fra næstformand

Det er stadig ikke lykkedes at få svar fra kommunen vedr. opsætning af 30 kilometers fartbegrænsnings- skilt. Vi rykker ihærdigt. Grenafhentningen forløb fint - trods der også skulle tages hensyn til rabatterne og de nye veje.

Ad 6. Orientering fra formand

Formanden har gennemgået hjemmesiden, og den trænger til en opdatering - bl.a. afsnittet om vejene. Helle retter henvendelse til vores webmaster herom. Det er vigtigt at siden er opdateret.

Hun har ligeledes rettet henvendelse til Eniro, da der gennem mange år har stået et forkert navn (tidligere formand) på ejerforhold. Det r nu rettet.

Ad 7. Jubilæums-planerne

Som tidligere meddelt fylder foreningen Lisevang 45 år her i 2018. Det synes bestyrelsen vi skulle fejre også som en markering af, at vi har fået nye veje. Et punkt der jo har fyldt meget de sidste år. Vi har ikke fået nogle henvendelser fra medlemmerne om ideer. Da vejret jo langtfra er "sol-sikkert" her til lands, er vores forslag at vi afholder en lille fødselsdagsfest i forbindelse med generalforsamlingen, hvor mange jo i forvejen er til stede. Vi vil gerne byde på smørrebrød og fødselsdagskringle - og hyggelig nabosnak. Evt. festlige indslag: oplæsning, anekdoter fra gamle dage, sange, m.v. modtages med kyshånd.

Der vil senere blive udsendt separat invitation, således at man kan deltage i generalforsamlingen og/eller fødselsdagsfesten.

Ad 8. For-forberedelse til generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes i Melby Sognegård søndag den 3. juni kl. 11-12.30. Forslag til punkter på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. maj. Indkaldelse til generalforsamlingen og fødselsdagsfesten (i forlængelse af generalforsamlingen) vil blive sendt ud inden den 16.maj.

Ad 9. Eventuelt

Intet til punktet.

Ad 10. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde: mandag den 7. maj hos Helle, VesterSøgade 22. København V.

Helle Fehmerling Formand/sekretær