Velkommen til Lisevang73.DK

Referat af bestyrelsesmøde søndag den 20. oktober 2019 kl. 10 hos Bethina og Morten

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

2. Hjemmesiden

3. Istandsættelse af Albrecht Jensens vej

4. Udearealer og grenafhentning

5. Spørgsmål fra medlemmerne til Generalforsamlingen

6. Eventuelt

7. Næste bestyrelsesmøde

Ad 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt med indsættelse af et nyt punkt 6 om modtaget mail fra Politiet vedrørende overvågningskameraer.

Ad 2. Hjemmesiden

Der er efter advokatens fremsendelse af brev til afslutning af sagen med opretholdelse af lukning af hjemmesiden sket endnu en henvendelse fra Kristian Kousholt, der stiller yderligere krav. Bestyrelsen fastholder, at sagen anses for lukket.

Der er udarbejdet en redegørelse for forløbet omkring grundejerforeningens hjemmeside, som udsendes til orientering sammen med dette referat.

Ad 3. Istandsættelse af Albrecht Jensens vej

Vi har gennemgået kommunens oplæg til fordeling af omkostninger og har på baggrund heraf rettet henvendelse til kommunen. Det er vores opfattelse, at kommunens fordeling af omkostninger er sket på et forkert grundlag i forhold til foreningens medlemmers anvendelse af Albrecht Jensens vej, så Lisevang73 kommer til at bære for stor en andel af de samlede omkostninger til istandsættelsen. Vi afventer kommunens svar herpå.

Ad 4. Udearealer og grenafhentning

Grenafhentning vil finde sted i uge 47.

Vi henstiller til, at det iagttages, at der skal være klippet ned omkring hjørner, og der skal være friholdt i op til 2 meter ind fra vejen.

Bestyrelsen har på generalforsamlingens anmodning undersøgt alternativer til Round Up til friholdelse af vejkanterne. Efter kontakt til flere rådgivere er vi blevet oplyst, at der ikke findes effektive alternativer. Vi minder derfor om, at vores vejkanter holder sig bedst, hvis de bliver friholdt fra nåle, blade og fritvoksende græs og ukrudt.

Ad. 5. Spørgsmål fra medlemmerne til Generalforsamlingen

Øvrige spørgsmål fra medlemmerne fremsat på generalforsamlingen:

A) Ordensreglementet paragraf 9. Bestyrelsen har gennemgået reglen og finder det i overensstemmelse med foreningens tarv, at eventuelle tvister afgøres mellem grundejerne og ikke eventuelle lejere.

B) Opsætning af bom ved Rosenbergvej. Efter henvendelse til kommunen er vi blevet oplyst, at en bom bl.a. vil kræve etablering af vendeplads for lastbiler. Det er bestyrelsens opfattelse, at vi ikke skal gå videre med sagen.

Ad. 6. modtaget mail fra Politiet vedrørende overvågningskameraer.

Grundejerforeningen har modtaget mail fra Nordsjællands Politi, der beder om registrering af eventuelle overvågningskameraer til brug for deres eventuelle efterforskning. Vi vedlægger vejledning til eventuel registrering, såfremt et af foreningens medlemmer måtte have ønske herom.

Ad. 7. Eventuelt

Ingen punkter under eventuelt.

Ad. 8. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde planlægges til 5. april kl. 11 hos Morten i Liseleje.

Generalforsamling planlægges til d. 14. juni 2020.

Bestyrelsen