Velkommen til Lisevang73.DK

Bestyrelsesmøde søndag den 24. maj 2020

Tilstede var: Helle Fehmerling, Morten Petersen, Aase Hill-Madsen, Hans Peter Jørgensen og Charlotte Woodall

 1. Godkendelse af dagsorden.
  Dagsorden blev godkendt
 2. Velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen
  Bethina Hamann og Morten Vendelbo er af personlige årsager trådt ud af Bestyrelsen. En stor tak skal lyde for deres arbejde og indsats

  Suppleanterne Hans Jørgensen og Charlotte Woodall blev budt velkommen og introduceret til arbejdet i Bestyrelsen.

  Bestyrelsen har konstitueret sig således:
  Helle Fehmerling: Formand og ansvarlig for medlemskontakten via email samt for arkiver.
  Morten Petersen: Næstformand og kasserer. Ansvarlig for regnskab, kontakter til off.myndigheder, kontakt vedr. grenafhentning og samarbejde med kommunen i fht renovering af Albrecht Jensensvej.
  Charlotte Woodall: Sekretær
  Hans Jørgensen: Infrastrukturen (veje, dræn etc)
  Aase Hill-Madsen: ad hoc opgaver
  Derudover hjælpes vi selvfølgelig alle ad.
 3. Stillingtagen til afholdelse af ny Generalforsamling
  Dagsorden til Generalforsamling udsendes snarest og her vil formandens beretning, regnskab for 2019, budget for 2020 samt indkomne forslag være inkluderet.

  Forsamlingsrestriktionerne i forbindelse med covid19 betyder, at vi i juni måned, hvor Generalforsamlingen normalt afholdes, ikke kan påregne at kunne samles. Vi skal kunne rumme alle foreningens medlemmer plus en dirigent, hvilket aktuelt ikke kan lade sig gøre.

  Vi diskuterede forskellige formater for afholdelse af Generalforsamling virtuelt eller skriftligt, og besluttede at dette ville skabe store problemer for en fair deltagelse for alle.

  Generelt må man sige at ingen foreningsvedtægter har kunnet forudse covid19. Vi har heldigvis her i landet en tradition for at finde mindelige løsninger, og i dette tilfælde anbefaler bestyrelsen at den fortsætter som en slags "forretningsministerium". Det vil sige, at bestyrelsen foretager, hvad der måtte værenødvendigt, mens større tiltag må vente til en ny Generalforsamling kan afholdes.

  Da langt de fleste grundejere er spredt for alle vinde (nogle i udlandet) i efterårs- og vinterperioden anbefaler Bestyrelsen, at Generalforsamlingen udsættes til juni 2021, hvor de fleste medlemmer er i deres sommerhuse, således at den demokratiske proces sikres bedst muligt.
 4. Regnskabsaflæggelse v/Morten
  Det revisorgodkendte regnskab for 2019 samt budget for 2020 blev fremlagt og taget til efterretning.
 5. Noget nyt om Albrecht Jensensvejens høring?
  Morten orienterede om, at han har efterregnet kommunens fordelingsnøgle og er kommet frem til, at en fejl betyder at fordelingen betyder at udgiften for Lisevang73 vil blive ca 30.000kr dyrere end nødvendigt. Den totale udgift for Lisevang73 vil være i omegnen af 200.000kr, hvilket vi kan dække i den opsparede vejfond.

  Kommunen blev orienteret om dette i oktober 2019 og har svaret, at der så skal laves en ny høring. Blandt andet pga Covid19 har der ikke været aktivitet fra kommunens side i sagen.
 6. Opfordring til grundejerne om overholdelse af regler for anholdelse af rabatter, græsslåning m.v.
  Der er kommet mange ny ejere i foreningen og vi blev enige om at udsende en venlig påmindelse til alle om at passe på vores fælles arealer, herunder at vi som grundejere begrænser larmende maskiner iflg vores Ordensreglement.
  "I perioden 1. april til 30. september er det kun tilladt at benytte plæneklippere og andre støjende maskiner på hverdage mellem kl. 9-13 og kl. 16-19, (på lørdage henstilles det ikke at bruge disse i tidsrummet kl. 16-19). På søn- og helligdage dog kun tilladt mellem kl 9-13."

  De, der udfører professionelt arbejde på grundene, kan ikke nødvendigvis forventes at kunne begrænse deres arbejdstider på samme måde.
  Ligeledes henstiller vi, at man renholder den ny asfalt for ukrudt samt begrænser parkering i rabatterne, som i øvrigt skal holdes fri for bevoksning i 2 meters bredde, således at der er fri adgang for bl a brandkøretøjer i ialt 8 meters bredde (4m vej plus 2x2m rabat på hver side af vejen).
 7. Eventuelt
  Ingen bemærkninger under punktet
 8. Næste bestyrelsesmøde
  Hos Morten d.12. august 2020 kl 14-16

  Med venlig hilsen
  Bestyrelsen