Velkommen til Lisevang73.DK

Den 31. marts 2021, kl. 14-16 hos Aase Hill-Madsen - i sommerhuset.

Deltagere var: Helle Fehmerling (formand), Morten Petersen (kasserer deltog via en telefonforbindelse), Charlotte Woodall (sekretær), Hans Peter Jørgensen og Aase Hill-Madsen

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt
 2. Foreningens økonomi.
  - herunder ideer til projekter, evt. kontingentfritagelse 1 år? v./Morten

  Foreningen har oparbejdet en formue på i alt godt 400.000kr (incl vejfond), detaljerne kan ses i regnskabet, som udsendes sammen med indkaldelsen til Generalforsamling. Bestyrelsen inviterer derfor medlemmerne til at indsende forslag til anvendelse af pengene til fælles glæde. En ide kunne være skiltning i stil med "Legende børn - kør hensynsfuldt". I den forbindelse vil vi også invitere til forslag til fejring af Foreningens runde fødselsdag i 2023. Forslagene skal være Bestyrelsen i hænde inden 1. Maj d å.
 3. Rabatternes tilstand efter en våd vinter og fibernettets indskydning, v./Hans

  Rabatterne har lidt voldsomt under den fugtige vinter, nedgravningen af fibernet samt arbejdskørsel med store og tunge køretøjer. Flere beboere har oplevet at køre fast i de mudrede indkørsler og rabatter.
  Det er aftalt med Onefiber, at de i april måned, når de er helt færdige med gravearbejde og med at skyde fiber ind til de enkelte huse, vil forestå en genskabning af rabatterne med planering, rivning, fjernelse af sten og græssåning. Dette så vi uden problemer selv kan holde rabatterne fremover.
  Bestyrelsen henstiller desuden, at alle medvirker til at friholde rabatterne for parkering og nedhængende grene, således at man uhindret kan køre også med store køretøjer. Det bemærkes at Chaufføren på renovationsbilen er særdeles hensynsfuld i den retning
 4. Albrecht Jensens vej- status og evt. nye tiltag? v./Morten

  Den fordelingsberegning kommunen havde lavet skal laves om og der skal sendes en ny høring ud, kommunen håber at kunne gøre det i løbet af dette år. Vi forudser at arbejdet vil koste foreningen i omegnen af 200.000kr, hvilket dækkes af vejfonden. I vejfonden er der ligeledes midler til at betale for at reparere vejene efter den hårde og våde vinter og den megen tunge trafik, vi har set i år, således at vi kan forebygge fremtidige frostsprængninger. Dette sidste vil vi indhente tilbud på, når Onefiber er færdige med deres reparationsarbejder. Charlotte melder forsøgsvis hullerne på Albrecht Jensensvej til kommunen, da det vil tage lang tid før den store asfaltering sker.
 5. Stillingtagen til afholdelse af GF 2021 - plan A og B, herunder bestyrelsessammensætning og suppleanter.
  Så længe forsamlingsforbuddet er på max. 5 personer indendørs og 10 udendørs er det jo ikke muligt at holde GF, men vi vil forberede det og indkalde med forbehold for aflysning/udsættelse. Vi vil bede om en juridisk vurdering af forholdene forud for en eventuel beslutning herom.
  På valg er Helle og Morten - begge er villige til genvalg.
  Bestyrelsen inviterer forslag til de to suppleanter, der mangler, da både Hans og Charlotte trådte ind sidste år.
  Bestyrelsen inviterer ligeledes medlemmerne til at indsende forslag til dagsorden for Generalforsamlingen - disse skal iflg vedtægterne være Bestyrelsen i hænde senest 1. maj dette år.
 6. Tendenser i græsslånings-reglementet. v./Helle
  Der er indkommet nogle svar på vores henvendelse til medlemmerne ang reglerne om støjende maskiner og græsslåning. Den gennemgående holdning i disse var, at man støtter det generelle i at have et regelsæt, men at det skal fremstå som en henstilling fremfor et påbud/forbud. En ændring i de nuværende regler vil kræve en vedtægtsændring på Generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår, at vi genfremsender det tidligere, udsendte "køleskabsopslag" med den tilføjelse at vi henstiller, til at man overholder vedtægterne.
 7. Eventuelt.
  Vi undersøger mulighederne for at etablere Nabohjælp i vores område. Der er flere, der bor her hele året og Nabohjælp kunne være en god måde at støtte hinanden på.
  I vores område (og også lidt udover Lisevang73s område) gælder en Lokalplan, som er væsentlig mere restriktiv mht byggeprocent, afstande til skel, hegn etc end den gældende lovgivning for sommerhusområder. En lokalplan står over lovgivningen i disse henseender. Hvis man påtænker at bygge, sætte hegn eller andet kan det være en ide at konsultere lokalplanen for at forebygge skuffelser.
  Det er ofte svært at finde skelpæle, der er sat for mange år siden og man kan forledes til at tro at skel går midt i en bevoksning, der måske kan have karakter af en hæk. Hvis man ikke umiddelbart kan finde sine skelpæle, kan en landmåler hjælpe.
 8. Næste bestyrelsesmøde er aftalt til onsdag 12-05-2021 kl. 14-16. Mødested aftales senere.

Charlotte Woodall, sekretær