Velkommen til Lisevang73.DK

Referat fra Generalforsamlingen 6. juni 2010 på Asserbo Kro.

 1. Valg af dirigent: Steffen Lambertsen blev valgt til dirigent.
  Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var rettidig, og at forsamlingen var beslutningsdygtig.
 2. Bestyrelsens beretning: om det forløbne år v/formanden Flemming Fries. (Se vedlagte Beretning).

  Diskussion:

  - Vejene.
  Med hensyn til vejene fandt flere, at sagkyndige burde se på skaderne, navnlig den østlige del af Albrecht Jensens vej og Engholmsvej blev nævnt. Problemstillingen er, om det allerede er på tide nu at gribe ind for at forebygge mere kostbare skader?
  Andre fandt, at skaderne i betragtning af den lange vinter ikke var så alvorlige, at det var nødvendigt at foretage sig noget nu. Bestyrelsen henstillede dog til medlemmerne at holde græsvæksten nede i kanten af rabatterne. Dette nedbryder asfaltkanten. Yderligere til at forudse skader fra større trærødder.

  Det blev konkluderet, at Bestyrelsen får en vurdering fra professionelle, om og i givet fald hvornår det er nødvendigt at gøre noget ved vejene. I forlængelse af dette blev det henstillet, at Bestyrelsen fremlægger en konkret plan ved næste Generalforsamling.

  - Grenafhentning.
  Flere fandt, at den hidtidige grenafhenter Michael Darket, burde afhente hurtigere. 
  Flere andre fandt, at Michael Darket er billig og at det næppe kan genere mange i vinterhalvåret, hvis grenafhentningen sker lidt senere end forventet. Der blev spurgt om Michael nu også er billigere, da vi historisk har fået enslydende tilbud, men vognmand betaler deponerings afgift; Michael kører grenene på sit økologiske landbrug.

  Det blev konkluderet, at Bestyrelsen indhenter alternative tilbud på grenafhentning dette efterår. 

  Der blev spurgt om det akutte problem med visne grene igen på og ved rabatten på Nansensvej. Har Bestyrelsen talt med ejeren vedr. den stigende brandfare, overtrædelse af Ordensreglerne vedr. affald samt manglende slåning af rabat? Der har efterfølgende været kontakt til ejeren.

  - Drænbrønde.

  Der var spørgsmål om
  a) Er det da ikke noget kommunen burde tage sig af?
  b) Udgifter/budget burde fremgå specifikt af regnskabet.

  Ad a) Hans Peter Jørgensen oplyste, at det ikke er kommunens ansvar at grundejerforeningens område er drænet. Drænledningerne er et system for sig selv, som ikke hænger sammen med kloakkerne, sidstnævnte er kommunens ansvar.

  Kommunen skal derimod sørge for at Liselejegrøften er i stand til at modtage afløb fra vores drænledninger. Dette har der været kontakt til kommunen om.

  Ad b) Michael Sponholtz og Hans Peter Jørgensen henviste til, at etableringen af drænbrønde var vedtaget på sidste Generalforsamling. Udgiften er betalt via Vejfonden. Det vil være nødvendigt, at spule drænledningerne igennem med mellemrum - ca. hvert andet år. Udgift hertil bør derfor tydeligt fremgå af kommende års budgetter.

  På baggrund af Bestyrelsens kommentarer og med de vedtagne initiativer fra Bestyrelsens side, blev beretningen godkendt.
 3. Aflæggelse af regnskab:
  Michael Sponholtz redegjorde for regnskabet.
  Regnskabet blev efter de givne forklaringer godkendt.
 4. Rettidigt indkomne forslag: På baggrund af Hans Peter Jørgensens samtaler med et ikke medlem af Grundejerforeningen på Finsensvej/ Rosenbergvej samt sagsbehandling af Bestyrelsen, skønnede denne, at følgende kunne anses for et rettidigt indkommet forslag: Det foreslås, at 2 nye grundejere bliver medlem af Lisevang 73, på hjørnet af Finsensvej og Rosenbergvej. Dette betyder, at vedtægternes S 4 efter 1. punktum tilføjes: 1 2010 er endvidere tilføjet parcel nr. 1 1 cz og 1 1 cy af Melby by og sogn.

  Diskussion:

  Det blev af flere fremhævet, at forslaget burde foreligge i form af skriftlige ansøgninger i arkivet om optagelse fra de pågældende, og at konsekvenser ved eventuel optagelse burde undersøges og forelægges før beslutning blev truffet, ligesom betingelser, bl.a. asfaltering af det tilhørende vejstykke (parcellerne er kloakerede). Kassereren spurgte ind til nævnte risici, hvortil eks. bemærkedes muligheden for, at en mindre Grundejerforening vokser sig noget større.

  Det konkluderedes, at spørgsmålet måtte udskydes til næste Generalforsamling, hvor der bør foreligge begrundede formelle ansøgninger fra de pågældende om optagelse samt en beskrivelse af konsekvenser/fordele/risici herved.
 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent:
  Michael fremlagde budgettet.
  Han fremhævede, at Porto og fotokopiering m.m. nok er underbudgetteret. Margit kommenterede, at kontingentet til Landliggersammenslutningen er hævet til Kr. 15/medlem, i alt Kr. 1.125 Bestyrelsen foreslår en forhøjelse af kontingentet til 850,00 kr. (l så fald stiger udgiften forholdsmæssigt til kommunens administration af opkrævning også lidt, men det er en stor fordel, at opkrævning kører automatisk via kommunen).

  På baggrund af disse forhold og ønsker om, at udgift til spuling af drænledninger, udgifter til etablering af endnu en brønd samt til foranstaltninger vedrørende veje skal fremgå udtrykkeligt af budgettet blev det vedtaget, at et korrigeret budget sendes rundt.

  Kontingentforhøjelsen blev vedtaget. Dette er allerede indeholdt i budgettet.

  Budgettet med de nævnte tilføjelser og præciseringer principgodkendtes med bemærkning om, at der bør overlades en rimelig bevægelsesfrihed for bestyrelsen, men et korrigeret budget skal rundsendes.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (Flemming Fries og Kirsten Geisler er på valg).
  Flemming meddelte, at han ikke genopstiller.
  Kirsten meddelte, at hun var villig til at stille op igen.
  Kirsten blev genvalgt.
  Som nyt medlem blev valgt den hidtidige 1. suppleant Jette Mortensen, Albrecht Jensens vej 20.
 7. Valg af 2 suppleanter.
  Som 1. suppleant valgtes Anni Rønn-Poulsen, Rosenbergvej 21.
  Som 2. suppleant valgtes Eva Møller, Nansensvej 5.
 8. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter.
  De hidtidige revisorer: Poul Frederiksen og Boje Møller genvalgtes.
  Som suppleanter valgtes: Lene Mørk og Gudrun Volt
 9. Eventuelt, herunder Bestyrelsens: Hjemmeside/Opslagstavle?
  a) Hjemmeside?
  Der var både argumenter for og imod.

  Der var imidlertid enighed om, at det er en god idé at alle som har en e-mailadresse, sender den til Bestyrelsen, således at så meget som muligt af kommunikation til Medlemmerne kan ske elektronisk. Som bekendt forventes nu væsentlige stigninger af porto og dermed af Foreningens portoudgifter.

  E-mailadresser bedes sendt til Jette Mortensen: im@inq.dk Med tydelig angivelse af sommerhusadresse.

  b) Gamle skraldestativer.
  Bestyrelsen vil overveje, om en fælles bortskafning kan arrangeres for dem, som ønsker det.

  c) Krav til placering af nye skraldestativer.
  Bestyrelsen undersøger - i samordning med Landliggersammenslutningen samt i overensstemmelse med den tinglyste Deklaration af 1967 - hvilke krav der skal opfyldes.

  Det bør henstilles til Renovationsselskabet, at skraldebeholderne stilles på plads efter tømning.

  d) Græsslåningstider.
  De, der har fremmed hjælp til græsslåning, bør indskærpe de tilladte tider.

  e) Poul Rafn bad om, at Referatet (i overensstemmelse med Vedtægternes S 10) underskrives af 1) Dirigenten 2) Formanden

Referent:
Kirsten Geisler

___________________________________

Steffen Lambertsen/Michael Sponholtz

Underskrifter Dirigent/Formand

 

Bestyrelsens Beretning Lisevang'73 2010-11

Bestyrelsens arbejde i året 2010/11 har haft meget fokus på aktionerne fra sidste Generalforsamling og Beretningen følger derfor disse emner kronologisk.

Enkelte af emnerne er omfattende og omtales kun summarisk i denne årsberetning.

Vedligeholdelsesplan for vejene:
Bestyrelsen har gennemført vejinspektioner med de tre uafhængige entreprenører NCC Roads, SKANSKA og COLAS. PANK_AS er ikke vendt tilbage efter henvendelse. Alle vores veje er personligt gået Igennem på møderne å ca. 50 min.

Grenafhentningen 2010:
Vi fik to tilbud i år for at sammenligne pris og effektivitet:
Gårdejer Michael Darket antog der ville være 14 læs af Kr. 1.600, samlet pris kr. 22.400.
Vognmand J. Jensen & Søn: Samlet pris kr. 14.375 kr.
Vi valgte naturligvis vognmanden i år og det viste Sig, at han råder over effektivt udstyr og var færdig på 2-3 dage. Flere var imponeret over kranens manøvredygtighed, dog har enkelte fundet resterende smågrene. Han havde tilbudt at feje disse op; det husker vi næste gang.

Færdiggørelse af drænrørsspulinger/spulebrønde:
Dette projekt er færdigt, men drænrørene bør spules regelmæssigt med 3 års mellemrum.

Potentielle nye medlemmer af Lisevang '73:
Bestyrelsen har udviklet optagelsesregler for evt. nye medlemmer jvf. områdets Deklarationer og Vedtægter. Optagelsesreglerne er vedlagt til formel godkendelse på Generalforsamlingen. På grund af det fælles vejvedligeholdelsesprojekt er der allerede i januar udsendt brev med en informations pakke til de berørte 5 grundejere, hvoraf Finsensvej 1 er en ubebygget grund. Der foreligger ikke respons. Det var naturligt at sende vores oplæg Landliggersammenslutningen, som vi ikke har fået kommentarer fra.

Indsamling af E-mail adresser:
Der er igen væsentlige portoforhøjelser, som berører udsendelsen af Indkaldelse samt Referat af Generalforsamlingen. Det er kun lykkedes at få godt 25 % af medlemmernes e-mails oplyst inkl. Bestyrelsens. Vi opfordrer igen til at sende e-mails, så vi kan bruge medlemskontingenterne mere effektivt.

Afhentningsforhold for nye skraldestativer:
Der er sidste år husstandsomdelt en folder vedr. renovation som omtaler begreberne "kørefast" og "jævnt underlag". Ifølge udtalelse fra Arbejdstilsynet til Halsnæs Kommune, skal "kørefast" og "jævnt underlag" forstås som "vejrfaste" adgangsveje til afhentning af skrald. Der er således ikke krav om flisebelægning eller anden form for belægning - hvilket som bekendt også er imod områdets Deklarationer. Såfremt der ikke i vinterens løb er "vejrfast" adgangsvej til skraldebøtten, skal den sættes ud til vejkanten, når den forventes tømt. løvrigt skal skraldecontainere normalt stå inde på Jeres grunde og ikke i rabat.

Andre begivenheder i perioden:

1. Sikkerhedsproblemer vedr. beskæring af beplantninger i rabatter:
På foranledning af Formanden har Vejteamet besøgt hele "trekanten" Albrecht Jensensvej, Finsensvej og Rosenbergvej. Det har klart resulteret i forbedringer på Finsensvej. Der er dog fortsat overgroede rabatter på eks. Engholmsvej. En voksen skal kunne gå oprejst ind til skel. Rabatter er en del af vejarealet. som ligeledes skal være farbart og fri for sten, affald, ukrudt, højt græs og udhængende grene fra skelbeplantning. Såfremt trafikanter rammes af uheld som følge af vejens utilstrækkelige vedligeholdelse eller forhindringer i rabatten, vil der kunne gøres erstatningsansvar gældende overfor den grundejer, der har vedligeholdelsespligten.

Det er godt at se, at der tyndes ud i de ældre træer langs vejene eks. i den seneste tid på Nansensvej. Samtlige tre besøgende vejentreprenører har kommenteret de store træer langs vejene. Som vi ved medfører rødderne krakeleringer eller opbrækning af asfalten.

2. Befæstede overkørsler:
Kommunen har mundtligt oplyst Formanden, "at de som udgangspunkt ønsker, at overkørsler i sommerhusområder anlægges som græs eller græsarmering, så området fremstår så grønt som muligt. Befæstede overkørsler er kun noget de vil se på, hvis der er tale om trafiksikkerhed". Samtidig har de rost Lisevang '73 for at efterleve Deklarationerne på dette punkt. Kære grundejere: hjælp os alle med at bevare området så det fremstår så grønt som muligt. Hvis der ønskes armering, så brug en græsarmering!

3. Brandfarligt affald
Der har være arbejdet i sommerperioden med visne grenbunker. Det er uskønt, imod ordensreglementet og brandfarligt. Alle bedes dog også være opmærksomme på, at større affaldsbunker inde på grundene med årgammelt haveaffald er uskønt for naboer, brandfarligt og også imod ordensreglementet. Materialer skal køres bort.

4. Delegeretmøde 9. oktober i Landliggersammenslutningen
Formand og Næstformand deltog. Repræsentanter fra Kommunens Miljø- og Teknik redegjorde for placering af nye skraldecontainere. Der mangler fortsat to Bestyrelsesmedlemmer, Michael Sponholtz er p.t. indvalgt som suppleant. Vores Margit Larsen er medlem af Bestyrelsen.

Udførlig Årsberetning og Referat på http://landliggersammenslutningen.org/