Velkommen til Lisevang73.DK

Referat af
Generalforsamling
Lisevang73
08-08-2021
Liseleje Badehotel
Kl. 11:30-13:30

Vi startede med en dejlig brunch i de hyggelige lokaler på Liseleje Badehotel.

Herefter bød formanden velkommen til de mange fremmødte - 39 i alt.
Vi er i foreningen i alt 76 parceller - heraf var 25 repræsenteret ved personligt fremmøde og 4 ved fuldmagter.

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
  Bestyrelsen foreslog Advokat Malin Lundø Brun som dirigent - hun blev valgt.

  Dirigenten startede med at konstatere, at Generalforsamlingen var lovligt varslet og afholdt trods den sene dato i forhold til vedtægterne, da forsinkelsen havde baggrund i restriktioner grundet Covid-19. Kristian Kousholt bemærkede, at hans forslag eventuelt ville karambolere med aflæggelse af regnskab og budget, dirigenten svarede at der var taget højde for dette.
  Bestyrelsen foreslog Boye Møller og Steffen Lambertsen som stemmetællere - de blev valgt.
 2. Bestyrelsens beretning
  Formanden læste bestyrelsens beretning op, den er vedlagt dette referat.
  Kommentarer hertil:
  Forsamlingen gav udtryk for at det ville være rart med en fortegnelse over foreningens medlemmer. Dette kræver samtykke fra hvert enkelt medlem af hensyn til GDPR. Den ny bestyrelse vil have dette som arbejdspunkt.
  Der blev spurgt til Liselejegrøften, dens placering, kommunens besigtigelse etc. Den rørlagte grøft ligger i skellet mellem ejendommene på Nansensvej og Thorvaldsensvej. Kommunen vil varsle os før det planlagte besøg.
  Bestyrelsen blev bedt om atter at henstille at alle vedligeholder rabatterne.
  Ifølge en beboer på Nansensvej vil arbejdet med nedgravning af fiber formentlig vare til november i henhold til det varsel, de har fået. Bestyrelsens beretning blev godkendt.
 3. Aflæggelse af regnskab 2019 og 2020 til vedtagelse.
  Kassereren fremlagde regnskaberne.
  Foreningen har en særdeles sund økonomi. Alle kontingenter er indbetalt til tiden, da kommunen assisterer med dette via ejendomsskattebilletten. Der er penge sat til side i vejfonden til den fremtidige renovering af Albrecht Jensensvej - om end det er usikkert præcist hvor stor den udgift bliver. Spuling af drænbrønde blev forklaret. Begge regnskaber blev vedtaget.
 4. Rettidigt indkomne forslag.
  Forslag 1 fra Kristian Kousholt (KK):
  Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen personlig at betale de omkostninger, den har påført foreningen ved at kopiere siden: www.Lisevang73.dk: kr. 22.561, -
  KK begrundede sit forslag og gav en historisk gennemgang af forløbet set fra hans synspunkt. Som det fremgik både af den efterfølgende diskussion og af tidligere udsendte redegørelser fra både KK og bestyrelsen er der uenighed om dette forløb, en uenighed, der trods opfordringer fra forsamlingen til igen at forsøge mægling, ser ud til at bestå. Dirigenten fastslog at Generalforsamlingen ikke kan pålægge bestyrelsen et personligt erstatningsansvar, da dette vil være en sag for domstolene.
  Kommentarer fra forsamlingen:
  Konceptet ved at deltage i frivilligt foreningsarbejde er, at det er ulønnet, og man derfor ikke kan påregne at modtage honorar herfor.
  Hjemmesiden Lisevang73 er en god side, som bør være under den til enhver tid valgte bestyrelses og dermed medlemmernes kontrol. Foreningen er en juridisk enhed og kan derfor eje et domæne, således at det ikke er en enkeltpersons ejendom.
  Da der er sket en henvendelse via advokat til bestyrelsen, har denne set sig nødsaget til at søge professionel juridisk hjælp.

  Forslag 2 fra Kristian Kousholt:
  Bestyrelsen pålægges at nedlægge den klonede hjemmeside (den med bindestreg): Lisevang-73 er lukket. Dette forslag bortfalder.

  Forslag 3 fra Bestyrelsen:
  Bestyrelsen foreslår en ny, brugervenlig, dialogbaseret platform.
  Erik Fehmerling gennemgik forslaget og viste de forskellige muligheder, man som forening har med BORIGO, både som kommunikationsværktøj og fotobibliotek for aktiviteter. Alle tilgange til systemet er krypterede og korresponderer dermed med GDPR.
  Forslaget blev vedtaget med 24 stemmer for, 3 stemmer imod og 2 blanke stemmer. Bestyrelsen vil derfor arbejde videre med den foreslåede model.
 5. Fremlæggelse af budget for 2021 og fastlæggelse af kontingent til vedtagelse
  Der udestår større udgifter, som grenafhentning i efteråret og kantskæring næste år - disse er der rigeligt plads til i økonomien. Det bemærkes at kantskæringen vil blive bekostelig da det afskårne indeholder både asfalt og dækrester og derfor skal deponeres som farligt affald.
  Fra 01.01.2021 har vi betalt negativ rente 0,6% af bankindestående og fra 01.10.2021 vil dette blive hævet til 0,75%.
  Der blev spurgt til det eventuelle overskud i vejfonden - det vil først vise sig efter renoveringen af Albrecht Jensensvej, om der bliver et overskud. Vi afventer stadig kommunens svar på vores henvendelse om beregningen af foreningens de' af renoveringen. Vores beregning viser at vi vil skulle betale ca. 30.000 kr. mindre end kommunens beregning.
  Foreningen har lige nu en større formue og bestyrelsen anbefaler derfor en halvering af kontingentet til 300 kr.
  Kontingentnedsættelsen blev vedtaget sammen med budgettet for 2021.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  På valg er Helle Fehmerling, som ikke genopstiller efter 10 års tro tjeneste i foreningen. Opstillet til valg som bestyrelsesmedlem er Kurt Elmegaard Jensen, Rosenbergvej 37 - han blev valgt. På valg er ligeledes Aase Hill-Madsen og Morten Petersen - begge er villige til genvalg - de blev valgt.
  Til bestyrelsessuppleanter opstiller Birgitte Wittendorff, Engholmsvej 17 og Winnie Burchardt Pedersen, Engholmsvej 32 - begge blev valgt.
 7. Valg af to revisorer og revisorsuppleanter.
  Der er sket udskiftning på revisorposterne i det forløbneår.
  Poul Frederiksen er trådt tilbage pga. sygdom og suppleant Erik Fehmerling er indtrådt i hans sted. Bestyrelsen takker Poul for mange års arbejde som revisor. Boye Møller fortsætter på posten. Der er derfor behov for to revisorsuppleanter.
  Til revisorsuppleanter opstiller Theodor Lund Pedersen, Engholmsvej 32 og Poul Eric Woodall, Engholmsvej 28 - begge blev valgt.
 8. Eventuelt
  Nabohjælp v/Kurt Elmegaard:
  Kurt omdelte foldere og fortalte om Nabohjælp, der er en gratis tjeneste, man kan tilmelde sig for at støtte sine naboer omkring overvågning, tips til at undgå indbrud, varsling af f eks oversvømmelse etc. Man kan ved tilmelding downloade en app, modtage stickers til opklæbning på postkassen, vejledning samt mulighed for at købe skilte til opsætning ved indkørsel til området. Der var opbakning til initiativet, som bestyrelsen vil arbejde videre med.

  Affaldsordning v/Fleming Friis:
  Flemming bragte emnet på bane, da den løsning, kommunen har lagt op til, betyder at hver parcel fremover skal have fire affaldscontainere med hvad det medfører af øget trafik i forbindelse med tømning samt og de mange sorte affaldsbeholdere i vores ellers så pæne område.
  Flere forslag til fælles løsninger kom på banen og dirigenten supplerede med at fortælle, at forsyningsselskaberne ofte gerne kommer på besøg hos foreninger. Man kan evt. håbe på en udsættelse og dermed mulighed for at vedtage en mulig fælles ordning placeret enten på foreningens grund, på 20 meter vejen eller evt. på Lisevang gårdens jorder. Der er også mulighed for at to naboer deles om de fire spande. Dette arbejder bestyrelsen videre med.

  Hjertestarter v/Aase Hill-Madsen
  Vi er desværre blevet opmærksomme på behovet for øget hjælp ved hjertestop både i forbindelse med EM og pga. den naturlige alderssammensætning af medlemmerne i foreningen.
  Aase har søgt råd hos en nabo-grundejerforening, hvor man har etableret en hjertestarter. Det kræver et udarbejdet forslag til projektet til vedtagelse på næste ordinære GF, da det medfører en betragtelig udgift for foreningen. Der er hjertestartere i nabolaget men disse er placeret for langt væk til at være en god hjælp, og da vi blandt andet er så heldige at have en hjerteløber i vores midte, vil det være fordelagtigt at have vores egen hjertestarter. Et medlem gjorde opmærksom på behovet for en hjertestarter med instruktioner på forskellige sprog.
  Bestyrelsen fik god opbakning til at arbejde videre med forslaget.

  Støjende adfærd v/Kristian Kousholt
  Der har været mere end et tilfælde af voldsom støj i området.
  Det viser sig at flere har oplevet dette - blandt andet ved fester i huse, der er lejet ud. Her må man henvende sig til ejer og bede om at denne skrider ind.
  Vi må opfordre til at man rykker festen indendørs på et civiliseret tidspunkt af hensyn til alle i området. Bestyrelsen gør opmærksom på, at der allerede er en tinglyst deklaration fra 1967 på vores ejendomme, der pålægger alle at begrænse støjende adfærd, inklusive høj afspilning af musik. Ligeledes vil det være en god ide, om vi advarer vores naboer, hvis vi planlægger en lidt støjende fejring i familien.
  Et medlem bemærkede, at politiet vil reagere, hvis tilstrækkeligt mange klager - så det opfordres man til at gøre hvis der fremover er støjgener.

  Hjælp til vedligehold og oprydning v/Anne Marie Ankjær Andersen
  Foreningens sunde økonomi kunne måske bruges til at hjælpe grundejere, der af den ene eller anden grund er blevet overvældede af en opgaves størrelse. Dette kunne være efter ansøgning herom.
  Bestyrelsen har tidligere set på dette, der var ikke umiddelbart opbakning fra salen.

  Trafik på Engholmsvej ved "bommen" v/Anne Marie Ankjær Andersen:
  Kan der opsættes skilte, der gør opmærksom på, at der ikke er gennemkørsel af Engholmsvej ved nr34/36? Der er et stigende antal biler/arbejdskøretøjer som kører forkert, da man ved brug af GPS forledes til at tro, der er gennemkørsel. Det er især stærkt problematisk ved udrykningskørsel, da hjælpen kan blive forsinket.
  Bestyrelsen vil henvende sig til Vejdirektoratet ang. en løsning - og evt. til kommunen mhp. skiltning.

Generalforsamlingen sluttede med en tak til alle for god ro og orden.
Herefter overbragte Morten på bestyrelsens vegne Helle en gave bestående af en lokalt produceret gin med tilhørende udvalg af tonics til nydelse og afslapning ovenpå ti års utrætteligt arbejde med at søge meningsfyldte og gode løsninger på vanskelige problemstillinger.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Referent Charlotte Woodall

Signeret formand Helle Fehmerling
16. august 2021

 

Signeret dirigent Malin Lundø Brun
16. august 2021

 

Bilag: Bestyrelsens beretning:

Bestyrelsens beretning

juli 2021

Denne gang er det rart at ku' se jer medlemmer, mens beretningen læses op. Specielt også fordi det for mit vedkommende er sidste gang. Sidste år måtte vi jo nøjes med at sende den til jer - på baggrund af den aflyste generalforsamling 2020. Vi er glade for at kunne mødes igen, at det øvrige samfund er lukket op, og at vi er blevet vaccinerede.

Men coronaens skygge lå over vores muligheder for fysisk at mødes i bestyrelsen i året der gik.

Så det blev til 3 møder med delvis skype for et enkelt af medlemmerne, men med hektisk e-mail-virksomhed imellem møderne.

De punkter vi har arbejdet med fremgår af bestyrelsesreferaterne, men skal i kronologisk orden og stikordsform nævnes her:

 1. I august måned modtog vi et brev fra Halsnæs kommune om, at de ville komme og tilse den rørlagte å, der ligger på vores område. I brevet gentog de, at området skal være friholdt for træer og bevoksning 2 m på hver side af åen. Ved telefonisk kontakt til dem efterfølgende, uddybede de hensigten med brevet. De ville komme og hjælpe os med at identificere området præcist - hvilket er nyt i fht tidligere, da vi der fik at vide, at kommunen ikke har adgang til de enkelte parceller. De ville komme enten i 2020 eller 2021.. så nu får vi se. Men ingen nyplantninger indtil da….
 2. Meddelelsen om at der nu kom fibernet til vores område- har vi ikke defineret som et bestyrelsesanliggende, da det er de enkelte ejere der skal tilmelde sig. Vi har derfor heller ikke haft nogen indflydelse på de gravearbejder, opmagasinering, rod og det tåbelige dobbelt-gravearbejde ved indskydning af fiber fra to teleselskaber. Kommunen udsteder gravetilladelser til selskaberne. Det vi derimod har påtalt er, at rabatterne skal efterlades retableret, når arbejdet er færdigt, hvilket i skrivende stund skulle være i september. Flere har selv plantet græs og afskærmet i mellemtiden.
 3. Et gennemgående punkt på vores møder har været det manglende samarbejde omkring foreningens tidligere hjemmeside. Det kommer vi tilbage til under forslag til dagsordenen i dag. Men det har været vigtigt for os, at vi kunne sikre os, at nye medlemmer blev budt velkommen og kunne få det relevante materiale. Det har vi gjort ved personlig kontakt og velkomstbreve samt dialog med de lokale ejendomsmæglere. Hjemmesiden: Lisevang-73 er lukket, selv om vi ikke havde behøvet det. Men det er vigtigt at skabe arbejdsro - der er andre og vigtigere ting for en bestyrelse at foretage sig.
 4. Et tilbagevendende tema har været vedligeholdelsen af Albrecht Jensensvej. Flere henvendelser fra os har ikke givet noget resultat, kun en større og større syltekrukke. En spontan henvendelse fra Charlotte på nettet - gav dog det resultat, at kommunen fyldte asfalt i de livsfarlige huller. Det skal endnu engang understreges, at foreningen har penge til den egentlige renovering - 267.000 kr. i vejfonden.
 5. Drænledningerne er blevet spulet- under kyndig supervision af Hans Jørgensen.
 6. Rabatternes tilstand udover skaderne i forbindelse med fibernet - har lidt under den fugtige vinter/forår. Der har også været byggeri i området, hvor arbejdskørsel med tunge lastbiler har sat sit præg på rabatterne. Den nye bestyrelse vil holde området under observation også fremover, men opfordrer til at de enkelte holder det som de skal. Tidligere har foreningen peget på, at vi får foretaget en kantskæring, det er på programmet næste år.
 7. Græsslåning er altid et emne der interesserer os i foreningen. Den personlige frihed til at slå græsset når det passer os overfor roen når vi slapper af i sommerhuset vil altid være et dilemma. Vi lavede en lille brugerundersøgelse, som netop cementerede dette skisma, hvorefter vi holdt fast ved vore regler - og uddelte opslag til køleskabet i ny farve til gavn og glæde for såvel nye som glemsomme medlemmer…
 8. Økonomi er også et fast punkt på vore møder. Der kommer selvstændig regnskabsaflæggelse og budgetforslag senere - men jeg kan allerede her afsløre, at vi har en rigtig god økonomi.
 9. Medlemslisterne er løbende blevet ajourført, og har siden den nye persondatalov kun været anvendt i bestyrelsen. Det er stadig ikke muligt at distribuere disse til medlemmerne, så den enkelte må indtil videre bruge "mund til øre" metoden ved udveksling af person-data. Bestyrelsen har et forslag til afstemning om en ny kontaktside, som kunne være en god mulighed for at medlemmerne ad den vej kan komme i kontakt med hinanden.
 10. Områder den nye bestyrelse foreløbig har på deres arbejdsprogram i næste periode er:
  • De nye renovationsregler
  • Kantskæring
  • Nabohjælp - herunder dialogbaseret kontaktnet
  • Vores 50-års jubilæum
  • Hjertestarter
  • Revision af ordensreglement i forhold til afspilning af høj musik

Et par af emnerne er fremsat af medlemmer - og på under punktet eventuelt til en foreløbig sondering.

Bestyrelsen takker for mange positive tilkendegivelser og opbakninger omkring vores arbejde, og vi glæder os til at tage endnu en tørn, dog med nødvendig opfyldning af nye arbejdskræfter.

Bestyrelsen for Lisevang