Velkommen til Lisevang73.DK

Bestyrelsens beretning 2022:

Juni 2022

Endnu et år er gået i Lisevang73 – og med en ny bestyrelse bestående af både erfarne og knap så erfarne kræfter har vi fundet vores ståsted og en god måde at arbejde på.

Kontingentet blev ved sidste Generalforsamling halveret, da vi har en sund økonomi med opsparede midler til både drift og uforudsete udgifter. Kontingentet bliver fortsat opkrævet sammen med ejendomsskatten.

På sidste Generalforsamling blev det vedtaget, at bestyrelsen skulle arbejde videre med et forslag til intern kommunikation via platformen, Borigo. Vi er landet på at det vil være en for stor udgift for foreningen - i år 1/3 af kontingentet – og har sat forslaget i bero.

Ligeledes som foreslået har vi opsat Nabohjælpskilte. Vi anbefaler alle at tilmelde sig Nabohjælp især efter, vi har oplevet tyveri af en aflåst trailer fra en parcel.

Den ny affaldsordning, som starter i Halsnæs til efteråret, affødte på sidste Generalforsamling et forslag om, at vi skulle undersøge muligheden for et fælles opsamlingssted.  Efter et fint møde med Ida Slættalid Iversen fra Halsnæs Forsyning besluttede vi ikke at gå videre med dette. Udgifter til placering og etablering af opsamlingssted samt til vedligehold heraf vil ikke være proportionalt i forhold til fordelene. Ida vil deltage på Generalforsamlingen 2022 og opklare alle de spørgsmål, vi måtte have til den ny ordning.

Etablering af en hjertestarter i foreningen var ligeledes et forslag fra medlemmerne, som vi har arbejdet med. Det er et stort marked med voldsomt mange muligheder og det er nu lykkedes os at indhente tilbud og finde en placering – resultatet heraf vil blive fremlagt til vedtagelse på Generalforsamlingen 2022.

Bommen på Engholmsvej mellem nr 34 og 36 figurerer ikke på kort og GPS vejlednnger. Dette er til stor gene for alle i forbindelse med gæster, fragtlevering og især tung byggetrafik, der ofte lander på den forkerte side af bommen. Kortstyrelsen bliver via kommunens vejingeniør underrettet om, at Engholmsvej er spærret efter nr 17 og 34. Dette vil blive implementeret i fb m opdateringer af de forskellige tilgængelige GPS-systemer. Vi vil desuden supplere skiltet med nabohjælp v Engholmsvej/Albrecht Jensensvej med skilt om dette.

Grenafhentningen forløb igen i år uden problemer. Der blev i november afhentet 9 læs grene (i alt 16 tons), hvilket svarer til en gennemsnitlig mængde.

 Vores veje er altid et stort emne – vi færdes der alle og vi vil gerne kunne passe så godt som muligt på de nyasfalterede veje. Dét har vist sig ikke at være den nemmeste opgave.

Der er arbejdet med en mulig løsning til at begrænse den megen ukrudt, der trænger op gennem asfaltkanterne. Kantskæring skal foretages årligt og har vist sig at ville blive uforholdsmæssigt dyrt, da affaldet skal bortskaffes som farligt affald, på grund af asfaltrester. Alternativt forsøger vi med fejning af vejkanterne to gange årligt fremover og henstiller kraftigt til alle, at man selv kantskærer og fjerner ukrudt og nedfaldne blade og bær.

Der har været megen tung trafik de senere år primært i forbindelse med byggeri og renovering af sommerhusene. Vi vil henstille til alle, at man beder sin entreprenør om at udlægge tilstrækkeligt med køreplader og ikke lader køretøjer og skurvogne stå i rabatterne længere end allerhøjst nødvendigt.

Det var aftalt med kommunen, at vi efter nedlægning af fibernet skulle deltage i afleveringsforretningen mellem kommunen, tdc og Entreprenørfirmaet Nordkysten i november. Det blev overset af kommunen og vi har derfor ikke deltaget. Vi har dog været i løbende dialog med firmaerne i forbindelse med at retablering af rabatter og arbejdet er blevet udført. Men desværre har de bløde rabatter ikke kunnet holde til efterfølgende trafik. Hver enkelt grundejer må herefter selv udbedre egne rabatter. Eventuelle klager skal henvendes til Nordkysten.

Rabatter og indkørsler har også lidt under den megen regn og mange har valgt at nedlægge græsarmering eller understøtte på anden vis. Husk at genså græs efter dette arbejde. Det er ikke nemt at få det til at gro, men forsøget skal gøres, så vi bibeholder det grønne indtryk langs vejene. Vores veje er iflg Deklaration fra 1967 8m brede: 4m asfalt i midten og 2m græsrabat på hver side heraf. Derfor skal rabatterne fra skel og ud til vej friholdes for planter, træer, hegn, affaldsspande, biler etc.

Hvis man ønsker at beskytte hjørnerne i rabatterne, er dette muligt. MEN da hjørnerne fungerer som undvigeplads ved mødet med andre trafikanter, skal der være minimum 1 m afstand til vejkant. Sten eller stolper skal være afmærkede med reflekser, da det ellers kan være ansvarspådragende for grundejeren ved uheld. 

Stormene Malik og Nora forårsagede heldigvis ikke de store skader hos os - et par væltede træer og et par nedfaldne tagplader var vist, hvad der skete. Det kan vi kun være glade for!

Mange grunde har dog været oversvømmede efter regnen. Vores dræn blev tjekket og fungerer fint. Drænene ligger midt under vejene og har derfor ikke været beskadigede af diverse gravearbejder, men vandet skal sive ned gennem jord og hård ler inden det når drænrørene. Hvis man oplever oversvømmelse på sin grund, kan det være en god løsning at nedgrave faskiner (f eks i form af sten). Vi tjekker løbende drænbrøndene og planlægger spuling efter behov – formentlig hvert andet år.

Albrecht Jensensvej skulle efter aftale med kommunen renoveres og der blev for nogle år siden udsendt en fordelingsnøgle til dækning af omkostningerne. Vi har (som mange andre) indsendt en protest, da vi mente at fordelingen ville påføre os udgifter i størrelsesordenen 30.000kr mere end berettiget. Kommunen har herefter vedtaget ikke at gennemføre denne renovering af vejen. Derimod vil man inspicere vejen og pålægge de enkelte grundejere at udføre reparation af de huller, man måtte finde. Skulle et medlem af vores forening blive pålagt en sådan udgift, vil foreningen dække den. Vi har opsparet et stort beløb i vejfonden, som skulle have dækket totalrenoveringen af vejen – dette beløb henstår indtil videre og vil blive brugt til at dække disse eventuelle udgifter.

Pumpestationen udfor Engholmsvej 34 har i mange år givet lugtgener.  Kommunen har i april måned udskiftet pumpestationen – vi håber, det afhjælper generne.

Omkobling af en vandledning i Asserbo By Vandværk i december medførte i en kortere periode voldsomt meget okker i vandet. Dette var på ingen måde sundhedsfarligt men dog generende for os som brugere, mens det stod på.

Det har været en udfordring blandt andet. i forbindelse med køb og salg af ejendom, at den private hjemmeside www.Lisevang73.dk fremstår som repræsentant for foreningen.

Vi har derfor personligt kontaktet alle ejendomsmæglere i området med information om, at vi har fået en ny formand og dermed ny kontaktadresse. Det har fungeret nogenlunde i forbindelse med de køb og salg, der har været i årets løb og vi har tillid til, at det kommer til at virke fremover.

Stephen fra Engholmsvej 10 har oprettet en Facebook gruppe: Lisevang-sommerhuskvarter til almen udveksling af info. Gruppen vil ikke være begrænset til vores grundejerforening og er derfor ikke i vores regi, men det vil sikkert vise sig nyttigt at kunne komme i kontakt med andre i nabolaget på denne måde.

Foreningen har 50-års jubilæum næste år. I inviteres alle til at fremkomme med gode forslag til hvorledes vi kan fejre os. Hvis der ikke kommer forslag fra medlemmerne, vil bestyrelsen beslutte, i hvilken form jubilæet skal fejres.

Afslutningsvis vil vi sige velkommen til de ny medlemmer og takke alle for bidrag til en god dialog i årets løb – vi ser frem til endnu et år med gode oplevelser i dejlige Lisevang73.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Lisevang73