Velkommen til Lisevang73.DK

Referat fra:

Generalforsamling i Lisevang73
Søndag den 12. Juni 2022, kl. 11:30 - 13:30
på Maku, Liselejevej 7A, 3360 Liseleje. 

Referat af Generalforsamling i Lisevang73 søndag den 12. juni 2022 kl. 12.00 - udsendt den 21-06-2022.

 1. Valg af dirigent — bestyrelsen foreslår Poul Woodall
  Poul Woodall blev enstemmigt valgt som dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt med lidt ændringer af punkternes rækkefølge
 3. Valg af stemmetællere
  Erik Fehmerling og Boje Møller enstemmigt valgt
 4. Bestyrelsens beretning
  Formand Charlotte Woodall gennemgik beretningen, som er vedlagt
 5. Aflæggelse og godkendelse af regnskab 2021 — udsendt med indkaldelse
  Morten Petersen gennemgik hovedtallene i regnskabet for 2021 — regnskabet godkendt uden kommentar
 6. Hjertestarter - tilbud til vedtagelse
  Aase Hill-Madsen fra bestyrelsen gennemgik tilbud om ny hjertestarter.
  Forslaget om at etablere hjertestarter blev vedtaget med en stemme imod og de øvrige stemmer for. Hjertestarteren vil blive sat op hos Stephen og Camilla, Engholmsvej 10.
 7. Rettidigt indkomne forslag
  Der var ikke modtaget nogen forslag
 8. Fremlæggelse af budget for 2023 og fastlæggelse af kontingent for 2023
  Morten Petersen fremlagde forslag til budget for 2023, som blev godkendt uden kommentar. Kontingentet fortsætter på nuværende niveau, 300,-kr. pr. år.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  Charlotte Woodall og Hans Jørgensen var på valg som bestyrelsesmedlemmer og villige til genvalg. Begge blev genvalgt.
  Birgitte Wittendorff og Winnie Pedersen var på valg som suppleanter og villige til genvalg. Begge blev genvalgt.
 10. Valg af to revisorer og revisorsuppleanter
  Erik Fehmerling og Boje Møller var på valg som revisorer og villige til genvalg. Begge blev genvalgt.
  Theodor Pedersen og Poul Woodall var på valg som revisorsuppleanter og villige til genvalg. Begge blev genvalgt.
 11. Eventuelt
  Grunderejerforeningen har 50-års jubilæum i 2023 og bestyrelsen foreslog en havefest i den anledning. Bestyrelsen inviterede medlemmerne til at fremkomme med forslag hertil så hurtigt som muligt. Tidspunkt for afholdelse af havefest bliver meldt ud efter næste bestyrelsesmøde den 19. august 2022.
  Generalforsamlingen sluttede herefter med tak til de deltagende for god ro og orden. Ligeledes tak til dirigenten for indsatsen.

Referenter:
Kurt Elmegaard / Charlotte Woodall.

Underskrevet 21-06-2022: 
Formand: Charlotte Blegaa Woodall, Engholmsvej 28, 3360 Liseleje

Dirigent: Poul Eric Woodall, Engholmsvej 28, 3360 Liseleje

 

Referat og beretning - se dem her - eller hent dem her -

Viste plancher/PowerPoints - se dem her - eller hent dem her -

Referat med underskrift - se dem her - eller hent det her -