Velkommen til Lisevang73.DK

Referat fra generalforsamlingen d. 14. juni 2015 kl. 11:00 i Sognegården, Melby.

Dagsorden:

 1. Der indledtes med at synge: "Hvor smiler fager du danske kyst" – til Kristians harmonika–arrangement.

 2. Valg af dirigent og stemmetællere.
  Bestyrelsen foreslår advokat John Christian Langeberg som dirigent. Vedtaget.
  Dirigenten præsenterede sig – er partner hos advokat August Jørgensen, Hillerød.
  Præciserer sin rolle som dirigent – har forinden modtaget alle relevante papirer.
  John erklærer generalforsamlingen for lovlig indkaldt og varslet.
  Stemmetællere: Bent Andersen og Hans Jørgensen
  Der er 20 stemmeberettigede og 29 fremmødte.

 3. Bestyrelsens beretning.
  Formanden, Jette Weismann fremlægger beretningen – som er vedlagt dette referat som selvstændigt bilag.
  Der var spørgsmål til beretningens punkter om: Skilte og Liselejegrøften – disse henvistes til punktet eventuelt.

 4. Aflæggelse af regnskab for 2014 – til vedtagelse.
  Morten fremlagde regnskabet– som vedlægges som separat bilag.
  Af særlige bemærkninger var, at regnskabet udviste et underskud på kr. 22.427.– som skyldes en restance på kontingent (som nu er indkasseret), samt at sidse generalforsamling blev dyrere end forudset – samt at stormen Bodil krævede flere træer og derfor øgede udgifter til grenafhentning.
  Regnskabet godkendt.

 5. Orientering om budget/regnskab 2015 – til orientering.
  Her er der igen en restance – men som er inddrevet. Vejfonden vil i 2017 være på ca. 1,2 mill. – de fordeles på 2 konti. Det vil ikke være muligt at få banken til at låne os evt. difference, da grundejerforeningen ikke ejer noget, vi kan stille som sikkerhed. Der kom en ekstra udgift i år – rensning af vores drænrør. Men nu er det sket grundigt – og skal først ske igen om 5 år.
  Det blev bemærket at bestyrelsen har afskaffet bestyrelseshonorar.
  På et spørgsmål fra salen, om budget for 2015 blev godkendt på sidste generalforsamling, replicerede vor dirigent, at regnskab for 2014 er vedtaget – regnskab og budget for 2015 er til orientering og at budget 2016 skal fastsættes.

 6. Rettidig indkomne forslag – der er ingen forslag kommet.
 7. Fremlæggelse af budget for 2015 og fastsættelse af kontingent.
  Budget 2016 fastsat og uændret kontingent på kr. 3.350 vedtaget.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Jette og Poul er ikke på valg. Kristian, Morten og Helle er på valg – alle er villige til genvalg.
  Genvalgt.
 9. Valg af 2 suppleanter.
  Hans Jørgensen, 1. suppleant og Bent Andersen, 2. suppleant.
 10. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter.
  De to revisorer Poul Frederiksen og Boje Møller blev genvalgt– og takkede kasseren for den overskuelige regnskabsopstilling.
  Revisorsuppleant Anni Rønn–Poulsen ( som i øvrigt gjorde opmærksom på en slåfejl i regnskabet!) blev genvalgt samt Birgit Sønderby nyvalgt.
 11. Eventuelt.
  Her udspandt sig en holdningsdiskussion for og imod skiltning i vores område – til brug for nedsættelse af hastigheden for biler. Der var umiddelbart en holdning til, at vi hver især udviste en ansvarlighed ifht at køre forsigtigt – og påvirke/påtale når vi oplevede at dette ikke blev overholdt.

  Mht. Liselejegrøften og de konsekvenser det vil have, hvis ikke de 2 m på hver side af denne friholdes for vækster – angav to løsningsforslag til at komme videre: 1) Man kunne nedsætte en arbejdsgruppe bestående af de 17 parceller, der er berørte til at lave en udredning eller 2) man kunne bede om en juridisk vurdering. Bestyrelsen arbejder videre med spørgsmålet og prioriteringen.

  Generalforsamlingen sluttede kl. 14 – og dirigenten takkede for god ro og orden.

Underskrift 25.6.2015

Formand Jette Weismann
Dirigent John Christian Langeberg
Sekretær Helle Fehmerling

Download underskrevet referatklik her______________________________________________________________________________

Bestyrelsens årsberetning for 2014–2015 – ved Formand Jette Weismann


På bestyrelsen vegne vil jeg byde Jer hjertelig velkommen til grundejerforeningen Lisevangs73's ordinære generalforsamling. Det glæder os at så mange er mødt op 29, hvoraf der er 20 stemmeberettigede ud af 74. En speciel velkommen til nye medlemmer og naturligvis også velkommen til vores dirigent ved denne generalforsamling, John Chr. Langeberg.

Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvor alle har været til stede ved samtlige arbejdsomme møder. Bestyrelsen har hen over året beskæftiget sig med den løbende drift, drænrør, spuling, vejskilte, forskellige ad hoc sager, som jeg vender tilbage til.

I foråret fik vi overdraget en stor kasse af Margit med grundejerforeningens papirer gennem 42 år. Det var meget. 3 af os sad en eftermiddag og sorterede i det. Vi besluttede at alle referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger samt regnskaber skulle gemmes til eftertiden. Kristian har påtaget sig opgaven at scanne det hele ind, hvorefter det bliver lagt ud på hjemmesiden. I øvrigt er web–siden helt kørt ind nu. Vi skimmede noget af det store materiale og kunne se at der var nogen tilbagevendende problematikker gennem årene, så som: overholdelse af tider mht motorstøj (her vil jeg lige gøre opmærksom på tidspunkter for græsplæneslåning og anden motorstøj som er hverdage incl. lørdage 9–13 og 16–19, søndag kun 9–13). Dog 1/10–31/3 er der ingen begrænsninger. Vejene har også været en tilbagevendende problematik, høje træer mod naboer, bilkørsel i for høj hastighed og hunde uden snor udenfor matriklen. Man har også tidligere haft mange plager så som, mosegrise, mange skader, generende lugt og fluer fra gården mm. Vi faldt over et referat fra 2010, hvor det blev vedtaget på en generalforsamling at gennemspule nogle private drænrør hvert 2. år, og afsætte et fast beløb på budgettet til dette. Men det er vist gået i glemmebogen. Poul vidste, at Hans havde været involveret i etablering af brønde omkring 2009, da det viste sig at der godt nok var nedlagt dræn, da området blev etableret for over 40 år siden, men der var ikke noget afløb. Ved anlæggelse af brønde blev det aftalt at drænrørene skulle gennemspules hver 2. år. Det er skete imidlertid ikke, men er nu blevet gennemspulet den 29/4 i år. Ifølge manden der udførte spulingen var der ikke nogen steder der var alvorlige stop og han skønnede at det var nok at spule drænrørene ca. hvert 5. år.

(Kort over rørlagte grøft)

Liselejegrøften's rørlagte stykke i skel mellem Nansensvej og Thorvaldsensvej.

Bestyrelsen fik i sensommeren en henvendelse om beplantning for tæt på drænrøret. Vi gik ned langs skellet mellem Nansensvej og Thorvaldsensvej og kunne se, at der flere steder var plantet træer meget tæt eller ovenpå det rørlagte stykke. I referat den 24/11–2014 gjorde vi opmærksom på problemet samtidig med at vi vedhæftede kommunens svar mht beplantning. Vi gik igennem området igen i foråret. Nogen steder er det helt uigennemtrængeligt og det er svært at finde skelpæle. Ifølge lovgivning må der ikke opføres bygninger, faste hegn, beplantning i en afstand af 2 m fra drænrørets midte. Dette dels af hensyn til indvækst af rødder i røret og dels af hensyn til at der skal være et arbejdsbælte på 4 m. Dem der har grund ned til røret er pligtig til at tåle evt. vedligeholdelsesarbejde. Det er ikke bestyrelsen der stiller ovenstående krav, men Halsnæs Kommunen. Vi kan kun gøre opmærksom på problemet. Det er således op til den enkelte at rette henvendelse til kommunen hvis de er i tvivl om ovenstående håndhæves.

I indeværende år har Halsnæs kommune vedtaget et nyt fællesregulativ for 10 offentlige vandløb i Halsnæs kommune, heriblandt også Liselejegrøften. Kommunen er pligtig til én gang om året at tilset den brønd, hvor vandet løber igennem. Alt vand fra de private drænrør har også afløb til Liselejegrøften.

Vejskilte

Vi synes vores vejskilte efterhånden er lidt sløje og har derfor rettet en henvendelse til kommunen ang. udskiftning. Det viser sig at kommunen er ved at udskifte alle vejskilte bl.a. også fordi de skal forsynes med kommunens logo. De behandler sagerne i prioriteret rækkefølge og vores forespørgsel vil indgå heri. Vi afventer. På vores tur rundt i efteråret opdagede Morten at skiltet på Engholmsvej kunne vendes. Navnet stod meget tydeligere på bagsiden. Poul vendte det dagen efter. Øvrige skilte har desværre en blank bagside.

Hastighedsbegrænsning

Bestyrelsen har atter drøftet forskellige muligheder for hastighedsbegrænsning og sat det på som et punkt , under evt. da vi gerne vil hører jeres mening. Det er kun tilladt at køre 30km/t og der bliver fortsat kørt for stærkt

Finsensvej ulige nr.

Bestyrelsen har sendt brev til beboer på Finsensvej ulige nr. med tilbud om medlemskab af Lisevang73. Dette også for at være på forkant omkring renovering af vej. Der har ikke været nogen refleksion på brevene, så Kristian vil forsøge at kontakte dem pr. tlf. og evt. indkalde til et møde med dem.

Besigtigelse af grundejerforeningens område

I efteråret gik bestyrelse endnu engang en tur i området og kan se at mange er begyndt at fælde nogen af de største træer. En enkelt parcel har fået stjålet brænde. Generelt ser området ganske pænt ud. Vi tager en runde igen i efteråret.

Deklarationen

Bestyrelsen vil opfordre alle grundejere om at være bekendt med deklarationen, da den indeholder grundlæggende oplysninger om bl.a. vores veje, rabatter, husenes mindste størrelse og placering, farve på huse, hegn. Deklarationen er tinglyste servitutter for området som blev vedtaget i juni 1967. Der kan ikke dispenseres, slettes eller rettes i servitutterne uden kommunens godkendelse. Ved af salg af ejendom er det ejendomsmæglerens pligt at oplyse om deklarationen, men når vi hilser på en ny nabo kunne det måske være en god ide at gøre opmærksom på deklarationen

Parkering af biler i rabatten

Det støder en del at der jævnligt parkeres i rabatten. Ifølge deklarationen skal der være plads til 2 biler i indkørsel på egen grund. Så en opfordring til at gøre dette, når der ikke ligefrem er tale om gæstebud.

Grenafhentning

Igen i år har det været problemfrit med grenafhentning. Vi vil dog lige gøre opmærksom på at grenaffald ikke må lægges ud før 1. oktober og senest 15. november.

Vejene

Bestyrelsen har løbende været opmærksom på vejenes tilstand og følger udviklingen tæt. Heldigvis har de sidste par vintre ikke været så kolde, så vejenes tilstand er ikke blevet markant forværret, men der er dog en del steder, hvor der nu gror græs i revnerne i asfalten. Bestyrelsen vil indenfor de næste år påbegynde planlægningen af vejenes renovering, som skal godkendes på en generalforsamling. Morten vil om lidt i redegørelsen for regnskab fortælle lidt om vejfonden.

Information fra Halsnæs Forsyning

Som sommerhusområde hører vi til zone 2 og har kun én affaldsbeholder, som tømmes hver 14 dag– og hver uge i sommerferien. Derudover opfordrer kommunen at borgere i zone 2 hjemmekompostere vegetabilsk affald på egen matrikel. En kompostbeholder kan lånes ved henvendelse til Halsnæs Forsyning.

Afslutning

Som jeg indledte med har bestyrelsens arbejde bestået af den løbende drift og ad hoc sager. Vi kunne godt tænke os en dialog, der også gik på, hvad vi vil med vores dejlige område – ønsker og visioner – også i fht bestyrelsens arbejde.

Jette Weismann, formand