Velkommen til Lisevang73.DK

Referat fra

GENERALFORSAMLING

Søndag den 16. juni 2019, kl. 11 - på Liselængen, Liseleje Badehotel.   (Red.: referat udsendt den 8. juli 2019 .

 1. Morgensang
  Vi sang 'Se hvilken morgenstund'.

 2. Valg af dirigent og stemmetællere.
  Hans Jørgensen blev valgt som dirigent.

  Dirigenten indledte med at sige, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne. Der er i alt 75 stemmeberettigede, hvoraf 22 var til stede, heraf 3 repræsenteret ved fuldmagter.

  Michael Sponholz og Kjeld Sønderby blev valgt som stemmetællere.

 3. Formandens beretning (indsat)
  Så gik der endnu 1 år - og efter det helt store emne med etableringen af vores nye veje - er der blevet mere ro på bestyrelsesarbejdet. Jeg vil kalde året - for justeringernes år. I årets løb har vi afholdt 3 bestyrelsesmøder. Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter GF 2018, og Morten V- og Aase Hill-Madsen som var suppleanter trådte ind som fuldgyldige medlemmer.

  De emner vi har behandlet ligner meget dem sidste år.

  Vi har haft 1 års gennemgang af vejene med de småjusteringer og reparationer, der fulgte af det. Blandt andet måtte vi påtale at brønddækslerne var blevet asfalteret til, så det vanskeliggjorde arbejdet med fx at spule kloakkerne. Der var også hjørner, der skulle armeres. Vi har været tilfredse med samarbejdet med Colas.

  Hvis vores veje skal holde sig fine længe, er det vigtigt for den enkelte grundejer at holde vejkanterne fri for græs. Flere steder vokser græsrødderne ind under asfalten, hvilket gør at græsset popper op inde på vejene. Bestyrelsen har et forslag til afstemning om, hvorledes man kan komme dette til livs. Og når vi nu er ved vejkanterne, så vil vi igen gøre opmærksomme på det forhold, at de enkelte selv skal overholde 2 meters græsrabat. Der er flere steder det ikke sker. Det gør jo også at bilerne parkerer ude på vejen i stedet for på parcellen.

  På sidste GF stillede vi (eller rettere kommunen) i udsigt, at udbedringen af Albrecht Jensensvej ville blive behandlet på et møde i 2018. Men det er ikke sket. Skiftende sagsbehandlere samt nye (forhåbentlig mere fordelagtige) beregningsmetoder til den økonomiske fordeling af udgifterne hertil - har gjort at der endnu ikke er taget stilling til hvornår dette kan ske. Men der vil komme en høring.

  Og når vi nu er ved "syltekrukke"-politikken, så er også vores ønske om 30 km fartbegrænsning sendt "til hjørne". Det viser sig nemlig at det skilt med 30 km fartbegrænsning på Albrecht Jensens vej er ulovligt sat op. Hvis vi ønsker at have en fartgrænse på 30 km, kræves der trafikhæmmende foranstaltninger (bump) med 75 m mellemrum med lys på. Udgifter ca. 600.000 kr. Det har bestyrelsen valgt ikke at gå videre med.

  Sidste år på GF bad vi jer om tilkendegivelse af, at de data, der er om jer på vores medlemsliste (og som i øvrigt er offentlige tilgængelige) - kunne distribueres til medlemmerne. Samtidig undersøgte vi den nye persondatalovs betydning ift. foreninger som vores. Resultatet er, at vi fortsætter hidtidig praksis, og som I kan se er medlemslisten distribueret samtidig med indkaldelsen.

  Der har ikke været så meget kontakt til medlemmerne i året der gik - ingen storme eller oversvømmelser - kun uventede gæster, der dukkede op. Nemlig: mosegrise på et par parceller (Thorvaldsensvej 1 og Engholmsvej 5). Jeg var nede at bese skaderne - men ejerne var allerede i fuld gang med at drive disse ud ved kommunens hjælp. Og det er også dem, man skal henvende sig til fremover. Men I er velkomne til at kontakte os om det, så vi fx på hjemmesiden kan orientere om, at der er mosegrise i horisonten.

  Og apropos kontakte os - så er hjemmesiden en af måderne at komme i dialog med hinanden og os i bestyrelsen. Vi har som I har kunnet læse i referaterne oprettet en ny hjemmeside. Det skyldes at vi har haft en del bestræbelser for at få den oprindelige hjemmeside tilbage til bestyrelsen.

  Grunden til at vi er kommet i denne situation er, at vi efter et nedbrud på siden og at webmasterens periode (2 år) var ved at udløbe, igen blev opmærksom på, hvor vigtigt det er, at den til enhver tid siddende bestyrelse selv kan betjene hjemmesiden rent teknisk.

  Det var ikke tilfældet med den oprindelige. Vi har overført alle foreningsrelevante data efter aftale med vores daværende webmaster. Vi arbejder nu på en løsning, således at der ikke skal være 2 hjemmesider, der kan være med til at forvirre.

  Lige nu har vi valgt at lukke vores nye hjemmeside midlertidigt - indtil vi får de endelige aftaler om administrationen på plads.

  Økonomien i foreningen er et fast punkt på vores møder - den er sund og vi passer godt på jeres penge. Morten P. vil redegøre herfor.

  Til slut vil jeg gerne takke forsamlingen for god feedback, når vi mødes i perioden mellem generalforsamlingerne og takke bestyrelsen for godt samarbejde i året der gik.

  Beretningen blev godkendt.

 4. Aflæggelse af regnskab for 2018 - til vedtagelse
  (Regnskab 2018 vedlagt indkaldelsen som bilag)

  Morten Petersen gennemgik regnskabet. I 2018 fik foreningen et overskud på kr. 24.974 og der var derfor ved afslutningen af året opsparet overskud i alt på kr. 126.664 indestående på foreningens konto.

  Derudover er anvendt kr. 10.000 til armering af hjørner, der er fragået vejfonden. Herefter indestår der kr. 267.588 på foreningens konto til vejfond, hvilket skulle være tilstrækkeligt til fælles betaling for istandsættelse af Albrecht Jensensvej når kommunen når frem til arbejdet hermed.

 5. Orientering om budget/regnskab for 2019 - til orientering.
  Morten Petersen gennemgik budget/regnskab for 2019. Ud over sædvanlige omkostninger er der afholdt omkostninger til ny hjemmeside og det må forventes, at der kommer flere omkostninger til afklaring af forhold omkring administration af siden (jf. formandens beretning). Der forventes fortsat overskud for 2019.

 6. Rettidigt indkomne forslag.
  Affaldsordning
  Der var rejst forslag om fælles anmodning og betaling af ugentlig tømning af affald i sommermånederne juni, juli og august.

  Kommunen har afslået vores anmodning om fælles tilmelding og fælles betaling, hvorfor forslaget ikke længere har relevans (desværre).

  På forespørgsel blev det oplyst, at tilmelding kan foretages hos kommunen og den koster kr. 650.

  Der blev endvidere gjort opmærksom på, at for sommerhuse kan der også være en problemstilling relateret til manglende tømning af skraldespande om vinteren, hvis der ikke specifikt er bestilt tømning hele året, hvorfor den enkelte parcel ejer bør være opmærksom herpå.

  Kantskæring
  Vi har modtaget vejledning og tilbud på vedligeholdelse, og har fået oplyst, at eneste virksomme metode er kemisk krigsførelse ved Round Up på kanterne. Bestyrelsen stillede derfor til afstemning, hvorvidt der skal anvendes Round Up eller ej.

  Der var drøftelser omkring problemstillingen og det blev stillet til afstemning:

  Afstemning vedr. brug af Round Up - 14 imod - forslaget er faldet.

  Vejledende undersøgelse for fælles ordning - 16 for - bestyrelsen vil tage ønsket om fælles løsning til efterretning.

 7. Fremlæggelse af budget for 2020 og fastsættelse af kontingent.
  2020 forventes at blive et 'normal-år' uden særlige omkostninger og det forventes, at der vil være tilstrækkelig buffer på konto for Vejfond til udbedring af eventuelle skader og vedligeholdelse i de kommende år. På det grundlag er budgettet lagt med udgangspunkt i et kontingent på 600 DKK per matrikel.

  Budgettet uden omkostninger til fælles affaldstømning blev godkendt og kontingent vedtaget.

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Morten Petersen, Helle Fehmerling og Morten Vendelbo er på valg, alle er villige til genvalg. Bethina Hamann og Aase Hill-Madsen er ikke på valg.

  De opstillede blev genvalgt.

 9. Valg af 2 suppleanter.
  Charlotte Woodall og Hans Jørgensen er villige til genvalg.

  Begge blev genvalgt.

 10. Valg af 2 revisorer + revisorsuppleant.
  Poul Frederiksen og Boje Møller er villige til genvalg - og revisorsuppleant Erik Fehmerling er ligeledes villig til genvalg.

  Alle blev genvalgt.

 11. Eventuelt.
  Der blev forespurgt til passus i ordensreglementet vedrørende 'skadesforvoldelse' og grundejernes hæftelse for 3. mand i forhold til foreningen. Bestyrelsen vil følge op herpå.

  Der blev forespurgt til mulighed for opsætning af 'bump' på Rosenbergvej, hvor der er overgang til grusvej. Bestyrelsen vil følge op herpå.

  Endvidere drøftelser omkring støj fra helårsbebyggelsen, særligt fredag aften. Der blev opfordret til individuel henvendelse, da der ikke er tale om et foreningsanliggende.

Formanden takkede for god ro og orden og ønskede alle en god søndag.

(Red.: Underskrevet af)

  Formand Helle Fehmerling                               Kasserer Morten Petersen

        Aase Hill-Madsen                                             Morten Vendelbo

   Dirigent Hans Jørgensen                                Referent Bethina Hamann

Download underskrevet referat - Klik her.