Velkommen til Lisevang73.DK
Procedure for optagelse af nye medlemmer i
Grundejerforeningen for Fritidsområdet Lisevang73
Praktiske forudsætninger for medlemskab:
Efter Generalforsamlingens godkendelse kan Bestyrelsen optage et nyt medlem, når de nedennævnte fire betingelser 1-4 alle er opfyldt - med reference til tekstdele fra Deklaration og Vedtægter 
  1. at nye parceller er kloakkeret som eksisterende 75 parceller i Lisevang73
  2. at nye parceller har asfalteret fællesvej fuldt tilstødende fællesvejene i Lisevang
  3. at nye medlemmer har tinglyst medlemskabet for parcellen af hensyn til evt. senere ejerskifte – i øvrigt opkræver Kommunen kontingent via grundskat
  4. at nye medlemmer har indbetalt til kasseren 1 /75 af Lisevang73s formue på tidspunktet for aktivt medlemskab. Andelen af formueindskuddet skal til enhver tid være andelen i forhold til det aktuelle antal af medlemmer. Kassereren oplyser og dokumenterer beløbet, som erfaringsmæssigt primært afhænger af særlige vedligeholdelsesudgifter i perioden
Betingelse for bestyrelsens indstilling om optagelse på den årlige generalforsamling
  • Ejere eller parthavere, som ønsker medlemskab, indsender en begrundet og underskrevet ansøgning om medlemskab til Formanden for Lisevang73 - og redegør for ovennævnte punkter 1-4
Referencer:
  1. Tinglyst Deklaration A. 2467 af 2. juni 1967
  2. Tinglyst Partiel Byplanvedtægt nr. 18 for området ved Lisevang, Melby by og sogn af 24. august 1972S
  3. Vedtægter for Lisevang73
  4. Ordensreglement for Lisevang73

Citat fra Deklarationens §]:
"Sognerådet skal være berettiget til at pålægge den for området dannede grundejerforening pligt til at optage som ligeberettigede medlemmer ejere af parceller, udstykkede indenfor hele udstykningsområdet eller indenfor tilgrænsende områder, nar sognerådet skønner, at sådanne grundejere har naturlig interessefællesskab med medlemmer af den eksisterende grundejerforening.  Sådanne nye medlemmer skal naturligvis pålægges de samme forpligtigelser og har de samme rettigheder, som den eksisterende grundejerforenings øvrige medlemmer" (se reference 1).

Citat fra Vedtægter for Lisevang73 § 4:
"Grundejerforeningen skal være berettiget til med et flertal pa 2/3 af de afgivne stemmer pa en Generalforsamling at træffe bestemmelse om, at også ejere af parceller udenfor foreningens område kan være medlemmer af foreningen eller at grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening" (se reference 3).