Velkommen til Lisevang73.DK

Ekstraordinær Generalforsamling

Lørdag den 20. juli 2013,kl. 11 – på Le Papillon, Liselejevej 64.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Vedtagelse af forslag vedr. vedtægterne.

Generalforsamlingen har følgende to ændringsforslag til afstemning:

 1. §2: I teksten skal Frederiksværk kommune rettes til "Halsnæs kommune"
  §2: I teksten skal Frederiksværk Ret rettes til "Hillerød Ret"
  §18: I teksten skal Frederiksværk kommune rettes til "Halsnæs kommune"
 1. §8 foreslås ændret til: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første halvdel af juni måned i Asserbo/Liseleje. Den indkaldes med 14 dages varsel via e–mail eller – i mangel heraf – via skriftlig meddelelse. Indkaldelsen stiles til hvert enkelt medlem ved brug af de i medlemsprotokollen anførte e–mailadresser og postadresser.
  Begrundelse: Postbesørgelse er en bekostelig affære.
 1. Eventuelt

Begge punkter fik tilslutning fra alle 34 fremmødte stemmeberettigede på generalforsamlingen– og blev derved vedtaget iflg. vedtægterne om 2/3 flertal. Det er dog under forudsætning, at det også vedtages ved simpelt flertal på denne ekstraordinære generalforsamling.

Referat:

Ad. 1. Formand Jette Weismann bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling og redegjorde for den baggrund. Formanden konstaterede, at forsamlingen repræsenterede 11 stemmeberettigede matrikler. Hun foreslog derefter Flemming Friis som dirigent, hvilket blev vedtaget.

Ad 2. Efter oplæsning af ændringsforslag 1. til Vedtægterne gik man til afstemning. Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

Efter oplæsning af ændringsforslag 2. til Vedtægterne, gik man til afstemning. Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

Ad 3. Eventuelt.

Nabostøj, ordensregler m.v. Der har været en diskussion om hvorvidt, bestyrelsen skulle involvere sig problemer vedr. nabostøj m.v. Uggi Nyborg gjorde opmærksom på, at Deklarationen (kan findes her på siden) siger, at bestyrelsen er påtaleberettiget ved eventuel overtrædelse af servitutter.

Kirsten Geisler supplerede med, at "påtaleberettiget" betyder, at bestyrelsen har ret til, at påtale evt. brud på ordensregler, servitutter o.l. overfor myndighederne.

Poul Rafn supplerede med, at praksis i sådanne situationer er, at bestyrelsen retter en venlig henvendelse til vedkommende grundejer. Hjælper dette ikke, påtales forholdet overfor de rette myndigheder. Poul opfordrede udlejere/udlånere af deres sommerhuse, til at give ordensreglerne til deres lejere; gerne ophænge reglerne synlig i huset evt. på køleskabsdøren etc.

Ide til hjemmesiden: Lad os få oversat ordensreglerne til tysk/engelsk, så de kan hentes herfra.

40 års jubilæum: Jubilæumsfesten er planlagt til den 24. august og Poul har reserveret et 60–mands telt, der er tænkt stillet op på Albrecht Jensenvej ud for nr. 22/26/28. Birgit Kousholt fortalte, at der kun har været få tilbagemeldinger. Man enedes derfor om, at udsende en reminder og lodde interessen.

Liseleje, 21–7–2013

Kristian Kousholt, Referent.