Velkommen til Lisevang73.DK

Referat af bestyrelsesmøde den 31. august 2014 kl. 14 – hos Helle.

Alle til stede.

Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Besigtigelses af grundejerforeningens område
  3. Evaluering af generalforsamling
  4. Plan for kommende års bestyrelsesmøder
  5. Finsensvej ulige numre evt. medlemskab af foreningen
  6. Evt.

Ad 1.

Dagsorden godkendt.

Ad 2.

Besigtigelse af grundejerforeningens område.

I lighed med sidste efterår gik bestyrelsen en tur i vores område, som ser rigtig pænt ud. Vi vil dog fortsat opfordre til, at den enkelte grundejer af og til ser efter, om der skulle være grene eller anden bevoksning, der kan være til gene for trafikken. Med dette referat vedlægges kommunens anvisning på "Beskæring af træer og hække mod vejen". (Se kommunens anvisning her).

Ad 3.

Evaluering af generalforsamlingen den 1.6.2014.

Lokalet virkede fint – vi skal nok præcisere næste gang, at der er indskrivning og morgenmad fra kl. 10:30–11:00, således at mødet starter kl. 11:00 (da der var lidt usikkerhed omkring dette).
Med hensyn til punktet om budgettet skal det næste år opdeles i 2 punkter:

  1. Orientering om budget i igangværende år 2015.
  2. Fremlæggelse og beslutning af næste års budget – 2016.

Det fungerer fint med dirigenten udefra. Lone Munk Jensen er en dygtig tovholder.

Under "9. Eventuelt" efterlyste Claus Nielsen bestyrelsens tanker om nye planer og tidmæssige etaper for vejene. I overensstemmelse med beslutningerne på Generalforsamlingen den 9. juni 2013 arbejder bestyrelsen ikke med konkrete planer om renovering af vejene. Der opbygges dog midler i en vejfond jfr. beslutningerne på Generalforsamlingen den 9. juni 2013 og nu senest den 1. juni 2014 vedrørende kontingentets størrelse. Planen p.t. kan formuleres således, at der fremover skal være midler til renovering, når behovet opstår.

Ad 4.

Plan for kommende års bestyrelsesmøder.

Møderækken blev fastlagt. Den 24/11 kl. 19 hos Kristian, den 29/3 kl. 14 hos Jette og den 3/5 kl. 14 hos Poul.

Mht emner vil disse være løbende opfølgning, bl.a. punktet om vejskiltene. Der er 3 vejskilte i vores område, der skal udskiftes. Kommunen tager sig ikke af det – og hvis vi selv skal betale vil det koste ca. 500 kr. + moms pr. stk. Poul måler op – og vi drøfter det på næste møde.

Ad 5.

Finsensvej ulige numre – evt. medlemskab af foreningen.

Jette har henvendt sig til kommunen for at få privatadresserne – men disse kan ikke udleveres uden ejernes tilladelse. Vi bør undersøge:

  1. Om ejerne har pligt til at dække udgifterne til fælles vej
  2. Om ejerne har pligt til at være med i en grundejerforening
Kristian laver et kort over området og udkast til henvendelse til kommunen. Jette kontakter dem i sin egenskab af formand.

Ad 6.

Eventuelt.

Grenafhentning sker mellem den 16/11 og 1/12. Det betyder at alt grenaffald lægges ud i perioden: 1. oktober til 15. november.

Vognmanden skal orienteres om ikke at afhente grene på Finsensvejs ulige numre – med mindre vi har fået en aftale med dem inden.

Det høje stakit på hjørnet af Melbyvej og Albrecht Jensensvej giver dårlige udsigtsforhold for cyklister og bilister– bl.a. for vores medlemmer. Jette undersøger, om stakittet er udført efter reglerne for højde.

Genbrugspladsen lukkes en periode – lidt usikkert hvornår – men Halsnæs Kommune henviser til Hundested genbrugsplads. Kristian lægger et link ud på hjemmesiden herom. (Gå til Halsnæs Forsyning's orientering her).

Helle Fehmerling, sekretær
04–09–2014