Velkommen til Lisevang73.DK

Lisevang73 - Grundejerforeningen for fritidsområdet

Navn, hjemsted og formål

§ 1: Foreningens navn er 'Lisevang73', grundejerforeningen for fritidsområdet.

§ 2: Foreningens hjemsted er Halsnæs kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting.

§3: Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme.

Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder fastsættes nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag, samt til at underskrive og lade tinglyse deklarationer med eller uden pant.

De af foreningen til gennemførsel af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer. Foreningen er pligtig efter påkrav at tage skøde på eventuelle fællesarealer m.v. med derpå værende anlæg.

Foreningens bestyrelse skal være berettiget til at udfærdige et ordensreglement. Ordensreglementet, der skal vedtages af en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, træder i kraft fra det tidspunkt, det er udsendt til medlemmerne.

Medlemmerne og disses forhold til foreningen

§4: Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af parceller, der er eller vil blive udstykket fra matr. Nr. 11 dm, Melby by og sogn. Grundejerforeningen skal være berettiget til med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling mødende medlemmer at træffe bestemmelse om, at også ejere af parceller udenfor foreningens område kan være medlemmer af foreningen, eller at grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening.

§ 5: Når et medlem overdrager sin parcel eller på anden måde ophører ejerskabet, er vedkommende fra overtagelsesdagen ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.

Både den tidligere og den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskiftet til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, stilling og bopæl samt parcellens matr. nr. og vej nr.

§ 6: Foreningens medlemmer hæfter i forhold til trediemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser, men i forholdet til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.

Der skal ikke betales indskud ved ejerskifte.

Der betales et årligt kontingent pr parcel til foreningens administration og øvrige udgifter. Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling.

Indbetaling af kontingent sker efter den af grundejerforeningens bestyrelse angivne metode.

Er et medlem mere end 1 måned i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives af retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen.

Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant, der endvidere skal betale et administrationstillæg for restancen svarende til ¼ af årskontingentet.

Er restancen ikke indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed.

Generalforsamlingen

§ 7: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 8: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første halvdel af juni måned i Asserbo/ Liseleje. Den indkaldes med 14 dages varsel via e–mail eller – i mangel heraf – ved skriftlig meddelelse. Indkaldelsen stiles til hvert enkelt medlem ved brug af de i medlemsprotokollen anførte e–mailadresser og postadresser.

Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver adresseforandring.

Dagsordenen, skal meddeles hvert enkelt medlem ved indkaldelsen.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. maj.

Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
  3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer.
  4. Rettidigt indkomne forslag.
  5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af 2 suppleanter.
  8. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter.
  9. Eventuelt.

Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.

§ 9: Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme tidsfrist som den ordinære, afholdes så ofte, som bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter at mindst ¼ af foreningens medlemmer – der ikke er i restance til foreningen – til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling. Når en sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse.

Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling afholdt, er tilstede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.

§ 10: Generalforsamlingen vælger en dirigent, der foretager optælling af fremmødte stemmebe–rettigede. På generalforsamlingen afgør dirigenten alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

Hver parcel har 1 stemme. Afstemningen sker ved håndsoprækkelse, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig.

Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem, eller et medlem af vedkommende husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end 1 fuldmagt.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel majoritet, jfr. dog §11 og 18.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

§ 11: Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på anvendelse af fællesarealer, forandringer af foreningens vedtægter, ordensreglement, bevillinger af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån, kræves at beslutningen vedtages af mindst 2/3 af de stemmeberettige stemmer.

Såfremt beslutningen bliver vedtaget med mindst 2/3 af de de repræsenterede ved generalforsamlingen, men disse ikke repræsenterer mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen afholde en ekstraordinær generalforsamling inden 6 uger jf. § 9, hvor beslutningen afgøres ved simpelt flertal.

Bestemmelsen om, at medlemmerne ikke hæfter solidarisk overfor tredjemand, kan kun ændres ved énstemmighed hos samtlige medlemmer.

Når der på en generalforsamling er truffet en gyldig bestemmelse om bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

Bestyrelsen

§ 12: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, således at 2 medlemmer på valg i lige år og 3 medlemmer i ulige år. Genvalg kan finde sted.

Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må, hvis blot 1 medlem af bestyrelsen kræver det, udgå af bestyrelsen, og suppleanten for ham indtræder i vedkommendes sted.

Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb og efter at suppleanterne er tiltrådt bliver mindre end 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed – herunder drift og vedligeholdelse af fællesanlæg – og varetager dens formål og interesser. Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og bestemme aflønning m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af eventuelle fælles anlæg.

Der afholdes møde, så ofte formanden eller 2 medlemmer finder det nødvendigt. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelses–møde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.

§ 14: Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal i bestyrelsen eller af formand og kasserer i forening.

Revisorer og regnskab

§ 15: Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Genvalg kan finde sted.

Revisorerne gennemgår mindst 1 gang årligt foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er til stede, hvorefter de indgiver deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen.

Revisorerne kan når som helst foretage kasseeftersyn og skal foretage et sådant uanmeldt mindst 1 gang årligt.

§ 16: Foreningens regnskabsår er 1,1 – 31.12. Regnskabet skal indstilles til revisorerne inden den 1 maj og skal af disse være revideret såvel talmæssigt som kritisk så betids, at en ekstrakt med revisionspåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 17: Kassereren indsætter foreningens midler i et pengeinstitut i foreningens navn.

På kontoen kan kun hæves af kassereren, formanden eller næstformanden.

Den kontante kassebeholdning må ikke overstige 1500 kr.

Bestyrelsen kan bestemme, om kassereren skal være kautionsforsikret. Kautionens størrelse bestemmes af bestyrelsen.Udgifterne skal afholdes af foreningen.

§ 18: Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om lovændringer gældende regler. Forslaget skal indeholde bestemmelser om anvendelse af foreningens formue. Foreningen kan dog ikke opløses uden samtykke fra Halsnæs kommune.

Særlige bestemmelser

§ 19: Forekommer der spørgsmål, hvorom disse vedtægter intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 20: Ingen vedtægtsbestemmelse må være i strid med tinglyste deklarationer eller nogen kommunal vedtægt.

Godkendelse m.v.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26 august 1973 med ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling den 8 juni 1975 og 15. juni 2003 og 3. juni 2012 og den på ekstraordinære generalforsamling den 20. juli 2013.

Ønsker du at downloade vedtægterne - Klik her.