Velkommen til Lisevang73.DK

Den 20. september 2018

Referat af bestyrelsesmøde den 18. september 2018 kl. 19:00 hos Aase.

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Orientering fra formanden, herunder henvendelser fra medlemmerne
 3. Status vedr. vejene op til 1 års gennemgang

  a) De nye tidsterminer for Albrecht Jensens vej

  b) 30 km zone problematik

 4. Persondatalovens indflydelse på medlemsliste-distribution
 5. Revision af hjemmesiden
 6. Økonomi
 7. Eventuelt
 8. Næste bestyrelsesmøde

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

Ad 2. Orientering fra formanden, herunder henvendelser fra medlemmerne • Der er observeret mosegrise. Til fælles orientering: såfremt man mener at have problemer med mosegrise kan henvendelse rettes til kommunen, der har et beredskab klar til håndtering af udfordringerne.

• Det er konstateret, at flere steder er vejene allerede blevet smallere pga. nedfald og græs der vokser ud over vejbanen. Vi appellerer derfor til alle grundejere, at kanterne sikres løbende, så vi bevarer vores fine veje så længe som muligt.

• Kommunen tømmer kun affaldsspande hver 2. uge, hvilket kan medføre lugtgener. Til fælles orientering: Det er muligt at træffe aftale med kommunen om tømning hver uge i juni, juli og august mod betaling, 150 kr. per måned.

Ad 3. Status vedr. vejene op til 1 års gennemgang Vi har foretaget gennemgang af vejene og er klar til 1 års gennemgang med Colas. Der er hjørner, der ikke er armeret og vi vil indhente tilbud på armering, hvor det er relevant for kørslen.

a. De nye tidsterminer for Albrecht Jensens vej
Vi forventer ikke, at den udvidede tidsfrist har betydning for vores stilling. Kommunen har fortsat indvilliget i at fremsende en fælles regning til grundejerforeningen.

b. 30 km zone problematik
Vi har rettet henvendelse omkring etablering af 30 km zone. Vi har endnu ikke modtaget svar.

Ad 4. Persondatalovens indflydelse på medlemsliste-distribution
Datatilsynet har udarbejdet en vejledning specifikt for foreninger, der er relativt fleksibel i sine retningslinjer, hvorfor vi kan distribuere medlemslisten uden tilsagn (vi har kun modtaget 14 tilsagn siden generalforsamlingen).

Vi vil stadig gerne respektere de, der eventuelt ikke vil stå på listen. Hvorfor vi vil opfordre til at give formand Helle Fehmerling meddelelse, helle@fehmerling.com, hvis man ikke vil stå på listen, senest 15. oktober.

Ad 5. Revision af hjemmesiden
Vi har gennemgået hjemmesiden og finder det relevant med ajourføringer, hvilket vi vil arbejde med, hen over vinteren.

Ad. 6. Økonomi
Intet nyt, vi følger budgettet.

Ad. 7. Eventuelt.
Vi vil minde alle om, at grenaffald kan lægges i rabatten (ikke på vejene) fra 1. oktober, og afhentning vil ske efter 15. november.

Ad. 8. Næste bestyrelsesmøde.
Næste bestyrelsesmøde planlægges til 27. februar 2019 kl 19 hos Morten P. Generalforsamling vil blive afholdt 16. juni 2019 kl. 11:00 på Liselængen, Liseleje Badehotel.

Bestyrelsen