Velkommen til Lisevang73.DK

Udsendt den 18-03-2019

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 27. februar 2019 kl. 19 hos Morten P.

Dagsorden

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Orientering vedr. 1 års gennemgangen af vejene, herunder nyt om Albrecht Jensens vej og 30 km zone problematik
  3. Medlemslistens ajourføring
  4. Hjemmesiden - forslag til ajourføring
  5. Økonomi
  6. Eventuelt
  7. Næste bestyrelsesmøde

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

Ad 2. Orientering vedr. 1 års gennemgangen af vejene.

  • Efter gennemgang af vejene i september blev der umiddelbart gennemført de reparationer der har kunnet lade sig gøre. Der hvor der er græs må vi afvente fjernelse af græs (kant skæring med fjernelse af græstotter i vejen er bestil til sidst på foråret) før de kan repareres. Herefter vil Colas blive kontaktet for endelig udbedring. Vi håber kantskæringen vil motivere til at følge vores opfordring om løbende vedligeholdelse af kanterne, så vi bevarer vores fine veje så længe som muligt.
  • Vedligeholdelse af Albrecht Jensens vej vil blive sendt i ny høring, da kommunen har konstateret, at der kan ske en anden fordeling, der omtales som mere hensigtsmæssig. Det er ikke oplyst, hvornår det vil ske. Vi følger op når der kommer ny høring.
  • Kommunen har konstateret, at de skilte der står med 30 km på Albrecht Jensens vej er ulovligt opsat. Udgangspunktet er, at en begrænsning formodentlig vil kunne gennemføres på 40 km. Krav hertil er, at der skal etableres trafikhæmmende foranstaltninger (bump) med 75 m mellemrum, med lys på. Kommunens estimat for omkostninger hertil, for vores veje alene, var 600.000 kroner. De givne betingelser gør, at bestyrelsen ikke vil arbejde videre med denne problematik.

Ad 3. Medlemslistens ajourføring
Medlemslisten ajourføres løbende. I overensstemmelse med medlemmernes ønske og de særlige ønsker og henstillinger der er kommet til bestyrelsens kendskab omkring persondata, vil medlemslisten blive rundsendt sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

Ad 4. Hjemmesiden - forslag til ajourføring
I forbindelse med vores gennemgang og stillingtagen til ajourføring af hjemmesiden, har vi konstateret at den har været ude af funktion i en periode. Bestyrelsen vil gøre tiltag mod reetablering snarest.

Ad. 5. Økonomi
Resultatet for 2018 er bedre end budgetteret grundet lavere omkostninger til grenafhentning.

Ad. 6. Eventuelt
Der er indkommet forslag om at grundejerforeningen betaler for tømning af skraldespande hver uge i juni, juli og august, i alt 33.750 kroner. Vi vil medtage forslaget på generalforsamlingen.

Ad. 7. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde planlægges til 19. maj 2019 kl. 14 hos Helle i Liseleje.

Generalforsamling vil blive afholdt 16. juni 2019 kl. 11 på Liselængen, Liseleje Badehotel. Eventuelle forslag til generalforsamlingen skal være indsendt senest 1. maj.

Bestyrelsen