Velkommen til Lisevang73.DK

Bestyrelsesmøde søndag den 16. august 2020

Bestyrelsesmøde den 16. august 2020, kl. 14-16 hos Morten.

Tilstede var: Helle Fehmerling, Morten Petersen, Aase Hill-Madsen, Hans Peter Jørgensen og Charlotte Woodall

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden blev godkendt
 2. Siden sidst:Opsamling på evt. medlems-reaktioner: aflyst GF, Bredbånd, m.v.
  Aflysningen af generalforsamlingen er blevet modtaget positivt. De henvendelser, bestyrelsen har modtaget, giver udtryk for at det var en ansvarlig beslutning at tage under omstændighederne. Formandens beretning er ligeledes blevet modtaget positivt.
  Det overlades til den enkelte grundejer at tilmelde sig eksisterende initiativer ang. bredbånd - dette har ikke affødt reaktioner.
 3. Brev fra Halsnæs kommune, vedr. beplantning omkring rørlagt vandløb/dræn.
  Der ligger på Lisevang73's område en rørlagt å. De grundejere, som er berørt heraf, har i juni måned modtaget et brev fra Halsnæs Kommune angående renholdelse af området langs åen.
  Helle har i den forbindelse talt med landskabsarkitekt Stine Holm på kommunen. Brevet skal forstås som en venlig henstilling om at være behjælpelig med at holde et bælte på 2m på hver side af åløbet fri for bevoksning. Dette er vigtigt, da rødder kan ødelægge rørene med oversvømmelse til følge i tilfælde af store regnmængder, samt blive ansvarspådragende for den enkelte lodsejer. Kommunen vil enten i 2020 eller 2021 komme på besigtigelse og hjælpe med at identificere området præcist. Derfor…Undlad at nyplante!
 4. Fastlæggelse af ny dato for GF 2021.
  Vi planlægger at afholde generalforsamling d. 6. juni 2021- vi ser på forskellige mulige steder at afholde mødet, da vi skal finde et egnet sted, der både kan rumme knap 80 deltagere og kan servere et let traktement.
  a) Forslag til suppleanter?
  De to suppleanter er indtrådt i Bestyrelsen, og dermed er der to ledige pladser på valg. Alle interesserede opfordres til at melde sig på banen.
 5. Eventuelt
  Her behandlede vi forskellige emner - herunder arbejdspunkter for bestyrelsen:

  Kontaktinfo til medlemmerne (nye som eksisterende)
  Vi er blevet kontaktet af et nyt medlem af foreningen som havde haft lidt svært ved at finde kontaktinfo til bestyrelsen. Vi arbejder på at finde en praktisk løsning.

  Drænledninger
  Hans har gennemgået samtlige drænrørsbrønde i foreningen. De har alle et tykt lag okker i bunden og rørene trænger til at blive spulet igennem. Dette er et arbejde, der skal gøres med jævne mellemrum og vi sørger for, at det bliver gjort. Der er plads i økonomien til at udføre den slags nødvendige arbejder for at forebygge oversvømmelse af området ved store regnmængder.

  Grenafhentning
  Som vanligt er der grenafhentning i sidste halvdel af november. Grene af max 2m længde i forbindelse med almindelig beskæring/vedligeholdelse kan udlægges i rabatten i sikker afstand fra el-skabe fra 1. oktober OG IKKE FØR.

  Støj
  Vores ordensregler anviser begrænsninger i anvendelsen af støjende maskiner. Er reglerne for restriktive? Skal vi arbejde på en ændring? Eller er det fint at vi tager disse hensyn til hinanden og har det nedfældet i reglerne? Bestyrelsen overvejer at uddele et ark til alle til ophængning i huset, således at ejere/lånere/lejere bevarer en opmærksomhed på reglerne indtil andet evt. er besluttet.
  Bestyrelsen minder om at det er uhensigtsmæssigt at parkere i rabatterne - dette af hensyn til fri passage for udrykningskøretøjer. Tænk hvilken skade en brand kan medføre i disse knastørre tider.

  Trafiksikkerhed
  Morten planlægger at henvende sig til Kommunen for at høre nærmere om planerne for vedligeholdelse af Albrecht Jensensvej. I den forbindelse vil han forespørge om muligheden for at optegne hajtænder ved udkørslerne fra Engholmsvej og Finsensvej.
 6. Næste bestyrelsesmøde
  Vi mødes næste gang hos Aase d. 08.02.2021 kl 19-21

Bestyrelsen