Velkommen til Lisevang73.DK

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Lisevang 73 den 19. juni 2011 på Restaurant Solskin.

Indledningsvis kan oplyses, at 31 medlemmer var fremmødt, hvoraf 20 var stemmeberettiget. Derudover var 3 grundejere repræsenteret ved fuldmagter.

 1. 1. Valg af dirigent.
  Knud Bolt var efter forespørgsel fra bestyrelsen (incl. Formanden) anbefalet som dirigent. Desuagtet forespurgte formanden ud i forsamlingen, om der var andre, der ønskede at være dirigent. Jens Wilhardt meldte sig, hvilket gav formanden Michael Sponholtz anledning til at udpege vedkommende som dirigent.
 2. a. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
  Formanden Michael Sponholtz redegjorde ved hans oplæg, som vedlægges referatet.

  b. Vedligeholdelsesplan for vejene.
  Dette punkt gav anledning til en meget kraftig kritik af bestyrelsen, primært fra Poul Rafn

  Bestyrelsen havde ikke en endelig plan til forelæggelse, men fremførte, at flere forskellige firmaer havde set på vejene. Hans Jørgensen oplyste, at det billigste tilbud blev anslået til omkring 45.000 kr. + moms. Dette tilbud indeholdt reparation af de værste skader på vejene.

  Det dyreste tilbud blev anslået til 582.000 kr. + moms, hvilket indebar en total renovering af samtlige veje minus Albrecht Jensensvej fra Engholmsvej ud til Melbyvej. Dette vejstykke ville koste 100.000 kr. at reparere.

  Der blev efterlyst professionel assistance fra uvildig person, som kunne udtale sig om vejenes tilstand og som kunne give et reelt svar på behovet for renovering. En gruppe ønskede at nedsætte sig for at arbejde videre med dette punkt. Til arbejdsgruppen meldte sig hurtigt Michael Sponholtz, Margit Larsen og Poul Rafn.

  Det er værd at bemærke sig, at en af grundejerne oplyste, at han havde hørt, at Asserbo Vandværk angiveligt inden for en nærmere fremtid skulle lægge nye vandrør. Flere fandt, at dette burde undersøges nærmere.

  Når arbejdsgruppen er klar med fremlæggelse af vejforslag skal disse behandles på en ekstraordinær generalforsamling. Det oplystes, at arbejdsgruppen forventede at have en redegørelse omkring oktober-november måned.

  c. Optagelse af nye medlemmer i Lisevang 73.
  Dokumentet, som var udsendt til samtlige medlemmer, blev enstemmigt vedtaget. Dette kan således anvendes, såfremt det skulle blive aktuelt for fremtiden-
 3. Aflæggelse af regnskab.
  Jette Mortensen fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt.
 4. Rettidigt indkommet forslag.
  Eva og Boje Møller havde fremsendt forslag om at grenafhentningen starter medio november, og at haveaffald tidligst må lægges ud fra sidste weekend i september eller fra 1. oktober.
  Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
 5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
  Jette Mortensen fremlagde budgettet, hvilket blev godkendt.
  Vedrørende forhøjelse af kontingentet var der kun et medlem, som fandt at det skulle forhøjes. Alle andre fandt, at det skulle fastholdes på de 850,00 kr., og således blev det.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg Micael Sponholtz, Hans P. Jørgensen, Kirsten Geisler og Birgit Sønderbye.

  Hele bestyrelsen med undtagelse af Michael Sponholtz ønskede at udtræde. Således fratrådte også Jette Mortensen. De to medlemmer, som havde givet forhåndstilsagn om at indtræde i en evt. ny bestyrelse, fandtes ud fra de givne vilkår ikke at have ønske om at opstille. Således var der ingen bestyrelse.

  Herefter blev der holdt en pause. I pausen havde formanden og dirigenten travlt med at finde en ny bestyrelse.

  Efter pausen kunne dirigenten meddele, at den nye bestyrelse bestod af: Margit Larsen, Eva Møller, Helle Fehmerling, Poul Rafn og Michael Sponholtz.
 7. Valg af 2 suppleanter.
  Jens Wilhardt og Aase Hill-Madsen meldte sig.
 8. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter.
  Revisor Boje Møller og Poul Frederiksen samt suppleanterne Lene Mørck og Gudrun Volt modtog genvalg.
 9. Eventuelt.
  Knud Bolt spurgte, hvorvidt drænprojektet havde haft sin virkning?
  Endvidere blev der spurgt, om kommunen havde oprenset de grøfter, som de har forpligtelsen til. Begge spørgsmål blev besvaret med, at det fungerede. Det blev problematiseret, at tilstødende parceller uden for Lisevang 73 havde svært ved at holde deres rør/grøfter rene. Der blev henstillet til, at den nye bestyrelse burde etablere et samarbejde med de tilstødende parceller for at drænene kunne fungere bedst muligt.

Mødet sluttede hermed.

Michael Sponholtz.

20/6 2011 Birgit Sønderbye