Velkommen til Lisevang73.DK

Referat af Bestyrelsesmøde:

22. januar 2022 kl. 14-16 hos Hans i Farum

Referat udsendt 25. januar 2022

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt
 2. Oversigt over arbejdspunkter
  • Medlemsliste/mailliste/brevpost v. Ch
   På nær en grundejer/et medlem er alle på mailkorrespondancelisten
  • Kontakt til områdets ejendomsmæglere v. Ch
   Alle ejendomsmæglere i området er informeret om formandsskifte og dermed ny kontaktperson.
  • Intern kommunikation i foreningen v. Alle
   Forbliver som nuværende, hvor referater fra bestyrelsesmøder, anden orientering og indkaldelse til generalforsamling udsendes af formanden. Generalforsamlingen i august vedtog, at der skulle arbejdes videre med en intern løsning for digital kommunikation. Dette sætter vi på hold pga den store udgift, det vil på føre foreningen.
  • Nabohjælp v. Kurt og Ch
   Kurt bestiller 6 skilte, samt køber trykimprægnerede stolper. Sættes som udgangspunkt bag skilte med vejnavne. Engholmsvej ved Albrecht Jensensvej, Engholmsvej ved bom, Sidevej Albrecht Jensensvej, Finsensvej ved Albrecht Jensensvej, Rosenbergvej hvor Lisevang 73 begynder.
  • Affaldsordning v. Hans og Ch
   Efter mødet med Halsnæs Forsyning sendte bestyrelsen referat ud til medlemmerne. Vi inviterer en repræsentant for Forsyningen til at deltage på den kommende generalforsamling i juni måned, så alle tvivlsspørgsmål kan blive adresseret. 
   Generalforsamlingen i august bad bestyrelsen undersøge muligheden for en fælles opsamlingsplads for hele foreningen. Dette vil være behæftet med store omkostninger til anlæg og vedligehold. Vi går derfor ikke videre hermed.
   Skraldespandene skal stå inde på grunden, vejledning er nøje beskrevet - Klik her 
  • Hjertestarter v. Aase
   Tilbud om hjertestarter incl. service lægges frem på den kommende generalforsamling. Forslag til ophængning fra grundejerne imødeses meget gerne.
  • Trafik ved ”bommen” v. Ch
   Kortstyrelsen bliver via kommunens vejingeniør underrettet om, at Engholmsvej er spærret efter nr 17 og 34. Dette vil blive implementeret i fb m opdateringer af de forskellige tilgængelige GPSsystemer. Bestyrelsen arbejder med at supplere skiltet med nabohjælp v Engholmsvej/Albrecht Jensensvej med skilt om dette. Tekst under udfærdigelse.
  • Grenafhentning - hvordan er det gået v. Morten
   Alt OK ifølge vognmand, Søren. 9 læs og 16 tons 17/18-11.
   Vi ligger på snit i forhold vores budget.
  • Rabatter – tilfredshed efter tdc’s opretning v. Hans
   Rabatter er genoprettet, men bliver jævnligt kørt over af lastbiler, hvilket ikke er tilfredsstillende. Bestyrelsen har p.t. ingen løsning på denne udfordring
  • Kantskæring – plan v. Morten
   Kantskæring til foråret (2022) – det koster 15kr. pr. løbende vejmeter for i alt ca 1.400 vejmeter, bliver dermed en stor udgift for foreningen da det skal gøres hvert 2. år for at have en effekt. Bestyrelsen går ikke videre med denne løsning på vedligehold af rabatterne. Bestyrelsen henstiller derfor til, at ALLE grundejere selv ordner deres rabatter incl. fjernelse af blade og andet løvnedfald.
  • Renovering af Albrecht Jensensvej - svar fra kommunen v. Ch
   Ligger p.t. fortsat hos kommunen!!
  • Omkobling af vandledning i Asserbo By Vandværk i december – gener? v. Ch
   Det betød i en kortere periode okker i vandet, men var på ingen måde sundhedsfarligt.
  • Foreningens jubilæum 2023
   50-års jubilæum. Allerede nu inviterer vi medlemmerne til at fremkomme med forslag. Tages også op på den kommende generalforsamling. Hvis ingen forslag fra medlemmerne forbeholder bestyrelsen sig ret til at beslutte, hvilken form jubilæet skal fejres på.
  • Generalforsamling 2022
   Afholdes i juni måned ifølge vedtægterne, endelig dato og sted meldes ud senere. 
 3. Eventuelt
  Regnskab for 2021 gennemgået og godkendt af bestyrelsen.

  Vi er usikre på om det er meldt klart ud, hvem der sidder i Bestyrelsen:
  Charlotte Woodall: Engholmsvej 28 – formand
  Morten Petersen: Rosenbergvej 28 - kasserer og næstformand
  Kurt Elmegaard: Rosenbergvej 37 – sekretær
  Aase Hill-Madsen: Rosenbergvej 31
  Hans Peter Jørgensen: Rosenbergvej 20
 4. Næste bestyrelsesmøde

Søndag den 27. marts kl. 14-16 hos Kurt på Rosenbergvej 37.

Liseleje, den 30. januar 2022
Referent, Kurt Elmegaard

På bestyrelsens vegne
Charlotte Woodall, formand

Vi gør opmærksom på at dette referat ikke må deles udenfor medlemskredsen.