Velkommen til Lisevang73.DK
Den 12.7. 2021

Indbydelse til

Generalforsamling

Søndag den 8. August 2021, kl. 11 - på Liseleje Badehotel.

Indskrivning og evt. fremvisning af Coronapas eller test, hvis det stadig

kræves - fra kl. 10.45.

OBS! Vi vil gerne have bindende tilmelding fra jer - senest den 19.juli - af hensyn til  traktement og lokalefaciliteter.

DASGSORDEN

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  Bestyrelsen foreslår, advokat Malin Lundø Brun som dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab for 2019 og 2020 - til vedtagelse, udsendt med denne indkaldelse.
 4. Rettidigt indkomne forslag:
  1. fra Kristian Kousholt (overført fra aflyst GF 2020).
  2. fra bestyrelsen. Se bilag.
 5. Fremlæggelse af budget for 2021, fastlæggelse af kontingent - til vedtagelse.
  Bestyrelsen foreslår nedsættelse af kontingent i 2022 - til halvdelen:
  kr. 300 kr.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 7. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant.
 8. Eventuelt.

Bestyrelsen for Lisevang 73.

Bilag.

Ad pkt. 4

1). fra Kristian Kousholt (overført fra aflyst GF 2020).

Kristian Kousholt fremsætter følgende to forslag:

Forslag 1:

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen personligt at betale de omkostninger, den har påført foreningen ved at kopiere siden :

www.lisevang73.dk: kr. 22.561.-

Baggrunden for forslaget: Det er udenfor bestyrelsens mandat at kaste foreningen Lisevang 73 ud i strafbare og erstatningspådragende forhold. Derfor kan bestyrelsen gøres personligt ansvarlig ift. "Bestyrelseslovgivningens" bestemmelse om "ekstreme handlinger". I ugerne forud for Generalforsamlingen den 16. juni 2019 stillede min advokat bestyrelsen overfor valget om at lukke den klonede hjemmeside eller blive mødt af et fogedforbud med efterfølgende retssag. Efter råd fra bestyrelsens egen advokat, besluttede bestyrelsen at lukke siden ned, da retssagen ellers ville påføre foreningen et 6-cifret beløb i advokatomkostninger- og ved dom: erstatning for krænkelse af ophavsret og modparts omkostninger. Selv om dette sker forud for GF tav bestyrelsen alt herom.

Der er heller intet nævnt herom i referatet, bestyrelsen udsendte den 8. juli 2019. I referatet påstår bestyrelsen tværtimod, at kopieringen er efter aftale, hvilket er direkte usandt- og vildledende, når bestyrelsens advokat samtidig i kulissen prøver at undgå fogedforbud og retssag.

Af bestyrelsens redegørelse udsendt til grundejerne den 22.10.2019 fremgår at udgifterne til advokat har været 17.150 kr og til IT-professionel kr. 5.411.- i alt 22.561 kr.

Anbefaling: Jeg vil anbefale generalforsamlingen at stemme for forslaget og sende et klart signal til nuværende og kommende bestyrelser, at det er uacceptabelt at holde en generalforsamling i uvidenhed.

Bestyrelsen pålægges at slette den klonede hjemmeside (den med bindestreg): Foreningen har ingen glæde af den ulovlige kopi. Den må ikke vises, for så vil den udløse et fogedforbud med efterfølgende retssag. Den er også helt overflødig, da originalen www.lisevang73.dk er frit tilgængelig for alle - bestyrelsen inklusive. Derfor er den årlige udgift for domænet og hosting direkte spild af medlemmernes penge. Se siden her: www.lisevang-73.dk og bedøm om den er pengene værd.

Anbefaling: Jeg vil anbefale generalforsamlingen at stemme for forslaget og spare foreningen for dette spild af penge.

Kristian Kousholt, 30. 4.2020, Genfremsendt ultimo maj 2021

 

Ad pkt. 4.

2) Bestyrelsen foreslår en ny brugervenlig, dialogbaseret platform , fx BORIGO.

Pris: 670 kr pr måned. Denne platform vil give os mulighed for at kontakte hinanden medlemmerne imellem og mellem bestyrelsen og medlemmerne.

Det kan være nyttigt ifht når der sker noget i området, fx træer der vælter, oversvømmelse, indbrud eller andet, hvor platformen kan være et redskab til at være aktive naboer. Også set i lyset af at medlemslisterne ikke mere er offentligt tilgængelige.

Anbefaling: Bestyrelsen ønsker forsamlingens tilkendegivelse af, om vi skal arbejde videre med denne model. Altså stemme ja for forslaget.

 

Undermenu