Velkommen til Lisevang73.DK

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

 

Søndag den 9. juni 2013 på Sognegården i Melby, Melbyvej 101.

Der er morgenmad og indskrivning kl.9 – generalforsamlingen starter kl. 9.30 med en morgensang.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 5. Rettidigt indkomne forslag (vedtægterne)
  1. §2: I teksten skal Frederiksværk kommune rettes til "Halsnæs kommune"
   §2: I teksten skal Frederiksværk ret rettes til "Hillerød Ret"
   §18: I teksten skal Frederiksværk kommune rettes til "Halsnæs kommune
  2. Kristian Kousholt: § 8 foreslås ændret til:" Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første halvdel af juni måned i Asserbo/Liseleje. Den indkaldes med 14 dages varsel via e–mail, eller i mangel heraf, via skriftlig meddelelse. Indkaldelsen stiles til hvert enkelt medlem ved brug af de i medlemsprotokollen anførte e–mailadresser og postadresser."

   Forslag vedr. veje:

  3. Peter Schiøtt: Vejene skal ikke renoveres.
  4. Bestyrelsen: Renovering af vejene i 2016. Samlet overslag 1,2 mill. – betaling for hver grundejer 5.000 kr pr. år i 3 år – i alt 15.000 kr.
  5. Jette Weissman:Hvis bestyrelsens forslag falder, foreslås en årlig opsparing over kontingentet til en vejfond på 1.000 kr pr. grundejer om året.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Helle, Eva og Kristian er på valg. Eva ønsker ikke genvalg.
  Jens har ønsket at udtræde af bestyrelsen.
 7. Valg af 2 suppleanter
 8. Valg af 2 revisorer og 2 revisor–suppleanter.
 9. Eventuelt.

I tilfælde af, at en grundejer vil lade sig repræsentere på generalforsamlingen via en fuldmagt, gør bestyrelsen opmærksom på, at der på hjemmesiden ligger en fuldmagt, til fri afbenyttelse. Fuldmagten, der overholder formalia, kan down loades under punktet "Down load dokumenter". Der kan kun anvendes 1 fuldmagt pr. parcel.

Vi glæder os dog til at se mange møde op personligt!

På gensyn og mange hilsener

Bestyrelsen

 

Bilag:

Indkaldelse til Generalforsamling skal jfr. vore vedtægter ske ved brev postet til grundejernes folkeregisteradresse. Næsten alle grundejere vil derfor opleve, at få indkaldelsen både pr. post og via e–mail.

Bilagt Indkaldelsen sendt via e–mail er relevante bilag. Disse omfatter:

 1. Denne Indkaldelse med dagsorden
 2. Regnskab 2012
 3. Gældende vedtægter (og ændringsforslag hertil)
 4. Medlemsfortegnelse – detaljeret
 5. Medlemsfortegnelse – oversigt
 6. Fortegnelse over bestyrelsen og suppleanter
 7. Referat af bestyrelsesmøde den 10–05–2013

Disse bilag – og meget mere – kan hentes på hjemmesiden www.lisevang73.dk om en grundejer endnu ikke har fået oplyst sin e–mail adresse til bestyrelsen.

Undermenu