Velkommen til Lisevang73.DK

Ordinær Generalforsamling

Søndag den 11. juni 2017, kl. 11:00 i Sognegården, Melby.

Vi startede generalforsamlingen med indskrivning og brunch kl. 10:00.

Dagsorden:

 1. Morgensang
 2. Valg af dirigent og stemmetællere.
  Til dirigent foreslår bestyrelsen advokat Lone Munk Jensen.
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Aflæggelse af regnskab for 2016 - til vedtagelse.
  Regnskab 2016 vedlagt som Bilag 1.
 5. Budget/regnskab for 2017 - til orientering
  Herunder også redegørelse for økonomisk konsekvens om forslag om vejenes udbedring vedtages - se efterfølgende punkt.
 6. Rettidig indkomne forslag
  Der er alene indkommet forslag fra bestyrelsen. Forslaget gælder vejenes udbedring.
  6.1. Til beslutning: Vejenes udbedring. Se bilag 2. Se fodnote.
  6.2. Til beslutning: Forudsat generalforsamlingens vedtagelse af projekt om vejenes udbedring under punkt 6.1. - hvordan skal dilemmaet om Finsensvej da håndteres. Se bilag 3.
  6.2.1. Grundejerforeningen betaler og udbedrer asfaltbelægningen på Finsensvej i forbindelse med udbedringen af de øvrige veje i august 2017
  6.2.2. Grundejerforeningen overlader udbedringen af asfaltbelægningen på Finsensvej til Halsnæs kommune, som dermed også inddriver betalingen for udbedringen fra alle grundejere med facade mod Finsensvej.
 7. Fremlæggelse af forslag til budget for 2018 - og fastsættelse af kontingent - til vedtagelse
  Bestyrelsen foreslår nedsættelse af kontingent til 1.750,- kr.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Kristian, Morten og Helle er på valg - er villige til genvalg.
  Jette fraflytter og Poul er ikke på valg.
 9. Valg af 2 suppleanter
 10. Valg af 2 revisorer og 2 revisor-suppleanter
  Revisorerne: Poul Frederiksen og Boje Møller er villige til genvalg
 11. Eventuelt

Fodnote: Hvis forslaget under punkt '6.1. Vejenes udbedring' vedtages på generalforsamlingen, skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling, jfr. Vedtægternes §11 (allerede varslet). Denne afholdes den 25. juni kl. 11:00.

Bilag:

· Bilag 1 Regnskab_2016.pdf
· Bilag 2 Forslag - udbedring af veje.pdf
· Bilag 3 Forslag - udbedring af Finsensvej.pdf

Bilag:

Bilagt indkaldelsen er følgende bilag:

 1. Dagsorden
 2. Regnskab 2016
 3. Medlemsfortegnelse – detaljeret
 4. Medlemsfortegnelse – oversigt
 5. Fortegnelse over bestyrelsen og suppleanter
 6. Referat af bestyrelsesmøde den 7–05–2017

Undermenu