Velkommen til Lisevang73.DK

Den 11.6.2017

Referat fra Generalforsamling søndag den 11. juni 2017 - i Sognegården Melby.

 1. Morgensang.
  Forsamlingen startede generalforsamlingen ved at synge "Kom maj du søde milde".

 2. Valg af dirigent og stemmetællere.
  Advokat Lone Munk Jensen blev valgt som dirigent. Hun indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne. Der er i alt 75 stemmeberettigede, hvoraf 22 var til stede og 3 repræsenteret via fuldmagter.
  Hans Jørgensen og Boje Møller blev valgt som stemmetællere.

 3. Bestyrelsens beretning - ved formand Jette Weismann
  Bestyrelsens beretning 2017: På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle hjertelig velkommen til Grundejerforeningen Lisevang 73 ordinære generalforsamling- nye som gamle. Bestyrelsen præsenterer sig.
  Første punkt er valg af dirigent og stemmetællere. Bestyrelsen har fornøjelsen af at kunne foreslå advokat Lone Munk Jensen som dirigent ved vores generalforsamling- for 4. gang.
  Vi har afholdt 3 bestyrelsesmøder. Samtlige medlemmer har været til stede ved møderne. Forskellige ad hoc sager har vi klaret via mail. Kristian er dog i dag fraværende, da han synger i kor til udendørs gudstjeneste. Men inden har Kristian sørget for al det tekniske.
  Ved generalforsamlingen sidste år fik bestyrelsen forsamlingens opbakning til at gå videre med vejprojektet. Og dette har vi fulgt.
  Vi har indhentet 3 tilbud om renovering af vejene med særskilt pris for Finsensvej. Vi har tilbud fra Asfaltsjakket, entreprenør Georg Jørgensen og Colas. Bestyrelsen peger på det tilbud, vi synes er både bedst og billigst. Det bliver Colas. Morten kommer ind på økonomien senere.
  Men vi har et hængeparti, nemlig Finsensvej ulige numre. Vi har skrevet til grundejerne og tilbudt dem medlemskab af Lisevang 73. Vi har ringet og fulgt op med brev, men alle har takket nej til medlemskab. Så derfor rettede vi henvendelse til kommunen om de kunne hjælpe med at opkræve betaling. Vi (Morten og jeg) havde et meget informativt møde med lederen af Trafik og Veje, Jeppe Skovgaard Schmidt den 20. april. Vi har 2 muligheder mht Finsensvej.
  At grundejerforeningen asfalterer Finsensvej, og vi kollektivt betaler for ulige numre. Eller at kommunen "overtager" Finsensvej. Det vil sige, at de indhenter 3 tilbud, vælger det billigste (kommunen bruger selv Colas) og står for asfaltering og opkrævning fra samtlige grundejere på Finsensvej. Her dækker grundejerforeningen så for beløbet for de lige numre.
  JSS fortalte, at kommunen overvejer at renovere Albrecht Jensensvej. JSS så ved selvsyn, hvor dårlig stand, den var i, da han var ude at besigtige Finsensvej. Problemet kan her være, at Finsensvej så først renoveres samtidig med Albrecht Jensensvej.
  Når vi har haft afstemning om renovering af vejene, ønsker bestyrelsen også en afstemning om, hvilken løsning vi skal vælge til Finsensvej.
  Når/hvis det vedtages på denne generalforsamling skal der ifølge vores vedtægters §11 afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvis ikke mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. På den ekstraordinære generalforsamling afgøres beslutningen ved simpelt flertal.

  Jette Weismann, formand.

  Beretningen blev taget til efterretning.

 4. Aflæggelse af regnskab for 2016 - til vedtagelse.
  (Regnskabet 2016 vedlagt indkaldelsen som bilag)
  Morten gennemgik regnskabet og kom herunder ind på det store arbejde, det giver når der er restanter. Igen i 2016 er der 2 restanter, og det komplicerer regnskabsåret, når der således er forskudt indbetaling. Der bør ske en opstramning.
  Foreningen har et overskud på 26.272,00 kr. sammenholdt med budget 2016 på 30.700 kr.
  Pr. 31/12-2016 er vejfonden på 850.000,49 kr.
  Regnskabet for 2016 blev vedtaget.

 5. Orientering om budget/regnskab for 2017 - til orientering
  Morten gennemgik budget/regnskab 2017. Status er, at kassebeholdningen pr. 31/5-2017 er 311.005,51 kr. Nogle af dem er tænkt som buffer, eksempelvis til udbedringen af Albrecht Jensens vej - som er en kommunal stamvej. Selvom det er kommunens opgave at udbedre denne, vil de enkelte lodsejere blive opkrævet et beløb (efter et meget sindrigt beregningssystem).

 6. Rettidig indkomne forslag:
  Der er alene indkommet forslag fra bestyrelsen. Forslaget gælder vejenes udbedring.

  6.1 Vejenes udbedring (bilag vedlagt) indkaldelsen.
  Lone Munk Jensen gør opmærksom på, at da vi ikke er 2/3 medlemmer til stede, skal der være 2/3 flertal for forslaget, for at det kan vedtages foreløbigt. Såfremt forslaget vedtages med 2/3 flertal, afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan besluttes med simpelt flertal uanset antal fremmødte.
  Der var forslag om, at man også kan lave bump på Rosenbergvej. Bestyrelsen svarede at det var undersøgt. Det er ret kompliceret og skal i givet fald placeres med 50 meters mellemrum og med belysning. Derfor har bestyrelsen valgt ikke at gå videre med det.
  Der kom også et spørgsmål om, hvad der sker, hvis forslaget om vejenes udbedring ikke vedtages. Til det svarede bestyrelsen, at det er forsamlingen, der har bedt dem om at lægge det frem. Det kunne endvidere oplyses, at vejene skal laves under alle omstændigheder, og at kommunen så overtager det. Det vil koste mindst 10% oveni.
  Bestyrelsens forslag blev sendt til afstemning - og blev enstemmigt foreløbigt vedtaget.

  6.2 Dilemmaet vedr. Finsensvej (se udsendt bilag)
  Lone Munk Jensen gjorde opmærksom på, at forslaget kan vedtages med simpelt flertal, da der er tale om en detalje i det samlede vejprojekt.
  Da der ikke har været enighed i bestyrelsen om, hvordan dilemmaet med Finsensvej skulle løses, har de valgt at lægge 2 forslag frem til generalforsamlingens beslutning.
  Fra forsamlingen kom der flere tilkendegivelser om, at vi burde udvise solidaritet, og at de lige numre på Finsensvej også havde krav på ny vej samtidig med resten af foreningen, samt at man godt ville undgå at have flere perioder med vejarbejde.
  Der var også holdninger til, at man syntes at kommunen måtte stå for udbedringen og opkrævningen.
  Forslaget om at Lisevang laver Finsensvej samtidig med resten af vejene blev vedtaget med: 18 stemmer for, 6 imod og 1 undlod at stemme.
  Lone M.J. tilbød uden beregning at kontakte kommunen (igen), da hun har erfaringer fra andre grundejerforeninger. Det var forsamlingen og bestyrelsen glade for.
  Nu skal det samlede forslag om udbedringen af vejene inkl. Finsensvej til afstemning på en ekstraordinær generalforsamling. Det sker ved simpelt flertal.

 7. Fremlæggelse af budget for 2018 - og fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslår nedsættelse af kontingent til 1.750,- kr. til vedtagelse.
  Morten gennemgik budgettet for 2018. Bestyrelsen foreslår nedsættelse af kontingentet til 1.750,- kr., hvoraf de 1.000,- kr. hensættes til vejfonden.
  Når vejene er lavet - og de evt. uforudsete udgifter er indregnet - vil vi tage kontingentspørgsmålet op igen.
  Budget 2018 og fastsættelse af kontingent blev enstemmigt vedtaget.

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Kristian, Morten og Helle er på valg - er villige til genvalg.
  Jette fraflytter og Poul er ikke på valg. Dirigenten gjorde opmærksom på, at der skal vælges et bestyrelsesmedlem for 1 år i stedet for Jette.
  Bestyrelsen har været opsøgende for at få yngre og ny-tilflyttede medlemmer til at gå ind i bestyrelsen. De vil derfor pege på Bethina Hamann, Rosenbergvej 29. Bethina samt Kristian, Morten og Helle blev valgt. Bestyrelsen konstituerer sig ved næste bestyrelsesmøde og fik mandat til selv at afgøre, hvem der kun er valgt for 1 år.

 9. Valg af 2 suppleanter
  1. suppleant: Rasmus Schou, Nansensvej 3 og 2. suppleant: Morten Vendelbo Mikkelsen, Rosenbergvej 29.

 10. Valg af 2 revisorer og 2 revisor-suppleanter
  Revisorerne: Poul Frederiksen og Boje Møller er villige til genvalg
  Revisor-suppleant: Erik Fehmerling, Nansensvej 11.

 11. Eventuelt
  David Terkelskov, Rosenbergvej 35 har været generet af nogle lejere i nabohuset, Rosenbergvej 33. Han mener det er en overtrædelse af sommerhusregler, at firmaer kan leje ud til håndværkere igennem længere tid. Han har henvendt sig til kommunen, og Steffen Lambertsen vil henvende sig til udlejningsbureauet, idet han har handlet i god tro. Deklarationen går forud for loven, så vi i foreningen er påtaleberettiget. Bestyrelsen lover at gå videre med det.
  Generalforsamlingen blev hævet kl. 13 - og dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Liseleje, den 19-06-2017


Advokat Lone Munk Jensen, dirigent
Jette Weismann, formand
Helle Femerling, referent

Download underskrevet referat klik her