Velkommen til Lisevang73.DK

Referat af dialogmøde om vejene, holdt:

Søndag den 28. april kl. 10.30 i "Le Papillon"

Baggrunden for indkaldelse til mødet var et ønske om en større grad af information vedr. udbedring af vore veje og finansiering heraf (jfr. mødeindkaldelse og dagsorden).

Mødet var velbesøgt – ca. 45 fremmødte.

Velkomst

Poul Rafn (formand for vej–udvalget) bød velkommen, indledte og præsenterede Jørgen Borg, der var indbudt til at informere og besvare spørgsmål af mere teknisk art.

Som dirigent blev valgt: Sven Morten Petersen.

Vejenes tilstand

Nedenfor er refereret Jørgen Borgs svar på de stillede spørgsmål:

Jørgen Borg genanvendte udtrykket "rettidig omhu" – som det der dækker foreningens tilgang til vejenes udbedring.

Vinteren har ikke gjort vejene værre – dette kan skyldes usædvanligt lidt nedbør i årets første måneder med nattefrost. Vejenes tilstand forværres ved skift mellem regn, tø og vejrskift– og i år har vi haft en stabil frostvinter. Problemet med vejene er de langsgående revner, som er tegn på en underliggende nedbrydning af bærelaget af stabilgrus til "strandsand" – altså sand uden bæreevne. Denne nedbrydning får til sidst vejene til pludselig at "vende rundt". Det er svært at forudsige, hvornår dette vil ske – men det vil ske om nedbrydningen får lov at fortsætte.

Men jo hurtigere vejene repareres jo bedre og billigere vil det være. Pletvise reparationer af de langsgående revner vil ikke stoppe nedbrydningen og er derfor ikke en løsning på problemet.

Med den foreslåede reparation får vi ikke en ny vej – men en forsegling og øget bæreevne. Derved sættes nedbrydningen i stå og minimerer risikolen for skader fremover.

 

Kommunen er øverste vejmyndighed. Hvis der er farlige huller i vejene skal de lave et "vejsyn" – der betales af den grundejer, der bor ud for hullet.

Kommunen vil ikke gå ind og lave en "vejkendelse" og er ikke forpligtet til at reparere vejene. I vor deklaration står der, at grundejerne skal vedligeholde vejene med asfalt. Presser vi alligevel kommunen til at involvere sig, vil de lægge 9% oveni den samlede entreprisesum, som betaling for deres medvirken (taksten er givet ved lov). Jørgen Borg så ingen grund til denne ekstra omkostning.

Vores veje er oprindelig lavet i 1969, så de har holdt godt. De 700 m ud af de 1600 m veje er revnede, som tegn på den underliggende nedbrydning. Det tilbud der foreligger dækker alle vore veje – også Finsensvej. Dog ikke stamvejen (Albrecht Jensensvej).

Vedr. Finansiering

Efter en livlig debat om vejenes tilstand og graden af vedligeholdelse gik vi over til financieringen.

Poul Rafn redegjorde for finansieringsmodellen på indkaldelsen – som viser, at jo længere vi venter jo dårligere bliver vejene og jo dyrere bliver det.

Det blev understreget at vi hæfter solidarisk. Dette er undersøgt via advokat af bestyrelsen. Solidarisk hæftelse betyder, at bestyrelsen har de nødvendige tvangsmæssige beføjelser til at inddrage pengene. Fordelen er ligeledes, at pengene indkræves via kommunen.

På et spørgsmål om, hvorfor hver enkelt grundejer ikke selv kunne spare op, blev det klargjort at det var under hensyn til, at der evt. kunne være dårlige betalere, og at vi som forening skal have pengene inden vi kan sætte arbejdet i gang – foreningen kan ikke låne, da den ikke kan stille sikkerhed. Bestyrelsen har undersøgt om der er mulighed for at låne pengene i pengeinstitut – dette kan ikke lade sig gøre.

Der blev stillet spørgsmål om administrationsomkostningerne på de 45.000 kr på Jørgen Borgs budget–overslag. Dette beløb dækker licitationsmateriale, tilsyn, omkostninger samt Jørgen Borgs medgåede tid. Hans timeløn er 750kr/t.

Efter denne del af debatten viste bestyrelsen en PowerPoint–billedserie (den samme der ligger tilgængelig på foreningens hjemmeside) – til anskueliggørelse af vejenes tilstand, indkørsler og misligholdte kanter og hjørner.

Diskussion

På et forslag fra forsamlingen om man kunne tage en vejledende afstemning ved håndsoprækning, viste denne en fordeling på 8 imod bestyrelsens forslag om renovering af vejene og 18 for.

Dirigenten takkede for god ro og orden – og understregede at debatindlæggene ville indgå i bestyrelsens oplæg til generalforsamlingen om emnet.

Efterskrift

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til, at opfordre de 8 medlemmer, der var imod den foreslåede renovering af vejene, at komme med et alternativt forslag. I den forbindelse gør bestyrelsen opmærksom på, at vore vedtægter i § 8 foreskriver:

"Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. maj. "

Bestyrelsen beklager den korte frist, som jo står i vore Vedtægter for Lisevang73, og som vi her for god ordens skyld gør opmærksom på.

Helle Fehmerling, sekretær