Velkommen til Lisevang73.DK

Referat fra generalforsamlingen d. 1. juni 2014 kl. 11:00 i Restaurant Papillon.

Der indledtes med at synge: "For alle de små blomster" – til Kristians harmonika–akkompagnement.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  Bestyrelsen foreslår advokat Lone Munk Jensen som dirigent. Vedtaget.
  Lone præsenterede sig – er netop blevet fusioneret med advokat August Jørgensen, Hillerød.
  Præciserer sin rolle som dirigent – har forinden modtaget alle relevante papirer.
  Lone erklærer generalforsamlingen for lovlig indkaldt og varslet.
  Bemærker at pkt. 4 og 5 er byttet om – normalt fremlægges budget og fastlæggelse af kontingent efter indkomne forslag.
  Det eneste forslag, der er indkommet er bestyrelsens. (se tidligere udsendt bilag).
  Der 25 stemmeberettigede og 7 fuldmagter – dvs. 32 til stede.
  Stemmetællere: Flemming Fries og Bent Andersen.
 2. Bestyrelsens beretning.
  Formanden, Jette Weismann fremlægger beretningen – sekunderet af næstformand og webmaster. Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder og en ekstraordinær generalforsamling.
  Ifølge beslutning på sidste generalforsamling har bestyrelsen nedprioriteret spørgsmålet om vejenes renovering.
  Bestyrelsen havde taget initiativ til at markere foreningens 40 års jubilæum sidste sommer, men der var for mange afbud. Opfordrer til at læse Margits beretning om foreningens første år, som ligger på hjemmesiden. Margit har været med fra starten – og det er interessant læsning.
  Bestyrelsen har taget initiativ til at oversætte ordensreglementet til både tysk og engelsk til hjælp for de grundejere, der lejer deres sommerhuse ud. Af andre initiativer nævner formanden, at bestyrelsen har foretaget en "havevandring" for at se, hvorledes vores udearealer præsenterer sig. Bestyrelsen var meget tilfredse med vores smukke område – og vil gentage turen i eftersommeren. Vi opfordrer dog stadig til, at man tjekker de enkelte parceller for lavt hængende grene og andet, der kan være til gene for det trafikale udsyn. Ligeledes en opfordring til at rette rabatterne til, da der kan opnås en bredere vej og smukke kanter. De 2 storme har sat deres præg på området – men udover en enkelt vindskede på et hus – er der ikke sket materiel skade. Der køres stadig for stærkt på vore veje (se nedenfor Pouls del af beretningen). Lisevang er medlem af Landliggersammenslutningen. Vi opfordrer til at man går ind og læser på deres hjemmeside via link på vores egen.
  Kristian Kousholt: "Min rolle som webmaster er en mellemting mellem landpostbud og bibliotekar. Opgaverne drejer sig dels om at få det bestyrelsen arbejder med kommunikeret til grundejerne – dels at sikre at grundejerne har let adgang til de dokumenter, de skal bruge i forskellige situationer. Hjemmesiden er nu fuldt kørt ind , og søger man dokumenter og information, så er siden leveringsdygtig. Ligeledes er kommunikationen med grundejerne ligeledes lagt i faste rammer. Af de 73 grundejere modtager alle – på nær 7 ejere – information pr. mail. Ud af de 7 ejere ønsker 2 ejere den løbende information pr. brev, mens de sidste 5 ejere alene modtager den information, som bestyrelsen er pligtig til at sende – dvs. indkaldelse til generalforsamling.
  Poul Rafn fortæller om arbejdet med relevant skiltning for nedsættelse af farten. Opgaven er ikke nem, men der arbejdes videre med det i bestyrelsen. I kølvandet på stormene, som forårsagede mange væltede skraldespande, fremlægger Poul en ide til afskærmning af disse. Han foreslår, at man i forbindelse med evt. opsætning af træ–afskærmning placerer skraldespanden på nogle fliser, som hælder lidt nedad bagest. På den måde vil skraldespanden have sværere ved at vælte. Det er op til de enkelte grundejere at tage imod ideen. Skraldespandenes placering skal være højst 10 m inde på grunden. De må ikke stå i rabatten. Der bliver rejst flere spørgsmål – og ideer til den generelle skiltning i området. Nogle af disse skilte er dog ikke Lisevangs. Den generelle klage er, at skiltene er falmet og–/eller at der hænger bevoksning ud over disse, så de er svære at læse. Det nævnes også, at Gennemkørsel Forbudt skiltet er placeret uhensigtsmæssigt. Poul svarer at vi har talt med politi og kommunen om den dårlige skiltning, men foreløbig har fået at vide, at kommunen ikke har råd til at ændre skiltning. Bestyrelsen vil dog gå rundt i området og se, om der er noget vi selv kan gøre.
 3. Aflæggelse af regnskab.
  Morten Petersen aflægger regnskabet for 2013. Regnskabet er udsendt som bilag til indkaldelsen. Prisen på grenafhentning har været højere end budgetteret + vi har haft udgifter til vejkonsulent samt en ekstraordinær generalforsamling. Til gengæld har bestyrelsen afskaffet mødehonorarer og har pga e–mail post besparelse på frimærker, papir, m.v. Hvad "udad tabes skal indad vindes!"
  Spørgsmål til regnskabet: Hvorfor er forrentningen af vejfonden negativ?
  Svar: Vi har tidligere haft dårlig forrentede obligationer – men det er blevet ændret i 2014.
 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  Foreningen har en større formue nu pga kontingentforhøjelsen, der blev vedtaget sidste år.
  Pengene er øremærket vejfonden og er derfor sat i på en Toprentekonto, der er bundet i 3 år. Kommunen tager 5% for at opkræve kontingentet – max 50 kr pr. opkrævning. Vi har hævet beløbet til grenafhentning. Herefter udspandt der sig en diskussion baseret på en uklarhed i regnskabsfremlæggelsen.
  Er det budget 2014 eller 2015 der er tale om? Begge år fremgår af rengskabet.
  Vi enedes om – efter flere bidrag til afklaring – at det var budget for 2014, der var tale om. Bla.a er det jo baseret på den kontingentforhøjelse vi besluttede i 2013.
  På dirigentens opfordring tager bestyrelsen til efterretning, at det præciseres ved næste års generalforsamling. Flemming Fris ville gerne have sikkerhed for, at det forhøjede kontingent bruges til vejene – og dette kunne bestyrelsen forsikre. Anni Rønn–Poulsen ville vide, hvad bestyrelsen gør ved næste års kontingent. Her redegjorde Morten for, at de næste år vil pengene blive båndlagt i hhv en 2–årig og 1–årig periode.
  Budgettet for 2014 blev vedtaget.
  Pkt. 4 (forts.)
  Fastlæggelse af kontingent for 2015.
  Bestyrelsen lægger op til uændret kontingent. Der var dog flere indvendinger fra forsamlingen. Der var synspunkter som: lavere kontingent, afskaffelse af vejfond, ønske om privat opsparing til vejene, spørgsmål om graden af renovering afvejene, m.v. Synspunkter som har været fremsat ved tidligere lejligheder. Følgende afstemningstemaer blev valgt: 1) 850 kr. pr. år. 2) Uændret kontingent For forslag 1: 8 stemmer For forslag 2: 23 stemmer Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 3.350 kr blev vedtaget.
 5. Rettidigt indkomne forslag (vedtægterne).
  Bestyrelsen foreslår §11 i Vedtægterne ændret til den oprindelige tekst (Bilag udsendt med indkaldelsen til Generalforsamlingen). Kristian begrundede forslaget med den større gennemsigtighed vi har via vores hjemmeside, hvor alle oplysninger er til stede, så de enkelte grundejere kan føle sig orienteret ved ting der rør sig i foreningen. Der var et modforslag om at differentiere vedtægterne, således at i det øjeblik det handlede om beløb på over 100.000 kr, så skulle den nuværende §11 anvendes og i sager uden større økonomisk konsekvens kunne den nye vedtægt tages i anvendelse. Efter en drøftelse blev modforslaget trukket.
  Bestyrelsens forslag blev sat til afstemning. Dirigenten gjorde inden afstemningen opmærksom på, at da der var tale om vedtægtsændring, kunne forslaget kun vedtages, hvis der var 2/3 flertal af de fremmødte stemmer. Der var 20 stemmer for. Men da der skulle være 22 stemmer for ifht fremmødte – faldt forslaget.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. De 2 medlemmer der var på valg – Jette og Poul – blev genvalgt.
 7. Valg af 2 suppleanter
  Claus Nielsen, 1. suppleant og Jens Willhardt , 2. suppleant.
 8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Revisorerne: Poul Frederiksen og Boje Møller – genvalgt
  Revisorsuppleant: Anni Rønn–Poulsen blev valgt.
 9. Eventuelt Knud Bolt henstillede til, at hundeejere på deres lufteture husker at bruge både snor og de til ekskrementer–beregnede hunde–poser anvendes.
  Anni Rønne–Poulsen ville gerne takke bestyrelsen for deres årvågenhed i fht at informere ved stormskader, hvilket hun (der bor langt væk) var glad for.
  Claus Nielsen ønskede en plan fra bestyrelsen om deres tanker om nye planer og tidmæssige etaper for vejene.
  Poul Frederiksen gjorde opmærksom på den evt. brandfare der kunne opstå ved den store bunke grenaffald på 20 meter vejen ved Albrecht Jensensvej. Ejeren af træet kunne fortælle, at det var opskæringstræ fra stormen, som naturligvis ville blive flyttet.
  Det affødte spørgsmålet til bestyrelsen, om de havde informationer om marken på 20 meters vejen.
  Hvad er det for et arbejde – og hvornår er det færdigt?
  Jette svarede at det pt bliver brugt som parkering og opsamling i forbindelse med kloakering på nabogrunden – og at det skulle have været afsluttet i januar. Men projektet er forsinket – men at de er i fuld gang med afvikling.
  Poul Frederiksen rejste spørgsmålet om det er lovligt at bruge vores grunde til "bil–kirkegård"? Bestyrelsen henstiller herved til at der fjernes udrangerede biler fra parcellen.
  Da der herefter ikke var flere, der ønskede ordet, hævede dirigenten generalforsamlingen.

  Generalforsamlingen sluttede kl. 14.00.

  Liseleje den, 12. juni 2014


  Jette Weismann (formand)
  Advokat Lone Munk Jensen (dirigent)
  Helle Fehmerling (referent)

 

Download underskrevet referat - klik her