Velkommen til Lisevang73.DK

Den 15.6.2016

Referat fra Generalforsamling søndag den 12. juni 2016-i Sognegården Melby.

 1. Morgensang.

  Kristian akkompagnerede harmonika-smukt til: "Når egene knoppes".

 2. Valg af dirigent. Den af bestyrelsen foreslåede dirigent, Lone Munk Jensen blev valgt. (Advokat John Langebjerg havde fået forfald, hvorfor bestyrelsen var glade for, at Lone kunne stille op). Lone M.J. orienterede om at alle formalia vedr. indkaldelse til Generalforsamlingen var overholdt, og derfor lovlig indkaldt.

  Der var 20 fremmødte - heraf 15 stemmeberettigede.

  Hans Jørgensen og Steffen Lambertsen blev valgt til stemmetællere.

 3. Bestyrelsens beretning.

  Bestyrelsens beretning 2016

  På bestyrelses vegne vil jeg byde Jer alle hjertelig velkommen til Grundejerforeningen Lisevang 73 ordinære generalforsamling.

  Første punkt er valg af dirigent og stemmetællere. Bestyrelsen havde aftale med advokat John Christian Langeberg om at være dirigent, men han var desværre blevet forhindret. Heldigvis tilbød Lone Munk Jensen fra samme advokatfirma at tage over, som bestyrelsen takker for og foreslår som dirigent. Lone munk Jensen har tidligere været dirigent ved vores generalforsamling.

  Vi har afholdt 3 bestyrelsesmøder i dette år. Samtlige medlemmer har været til stede ved møderne. Forskellige ad hoc sager har vi klaret via mail.

  Forrige år tumlede vi en del med Liselejegrøften på baggrund af en henvendelse fra en grundejer om beplantning for tæt på drænrør. Bestyrelsen har besluttet ikke at foretage sig yderligere, da det er et anliggende mellem den enkelte bredejer og kommunen. Det skal dog nævnes at erstatningskrav evt. kan komme på tale, hvis grenindvækst i drænrør er årsag til oversvømmelse.

  I sensommeren modtog bestyrelsen en henvendelse fra "plænemanden" om dispensation fra "stilleperioden", da han har vanskeligt ved at nå plæneklipning. "Plænemanden" er momsregistreret og bestyrelsen valgte at sidestille ham med andre momsregistrerede håndværkere. Han har således fået en indskrænket dispensation i ugens første 4 dage, mellem kl. 13-16.

  Da der gennem flere år ikke har været interesse for de spørgsmål der behandles på den årlige generalforsamling i Landliggersammenslutningen, har bestyrelsen valgt at melde os ud. Vi sparer et årligt kontingent på 750 kr. Hvis der er nogen der har kommentaren til dette er I velkomne til dette under evt.

  Ved sidste bestyrelsesmøde fik vi en grundig snak om Finsensvej ulige nr. Vi har jo tidligere spurgte de pågældende parceller om de ville være med i vores grundejerforening, da vi kan forudse, at der kan opstå et problem i forhold til renovering af vejen. Ifølge vedtægterne skal de vedtages af 2/3 af generalforsamlingen om nye medlemmer (efter ansøgning) kan indtræde i foreningen. Så i princippet er det en lukket forening.

  Når tiden kommer til renovering af vejen har kommunen ved en tidligere henvendelse givet tilsagn om at opkræve beløbet hos de pågældende grundejere.

  I april fik vi besked fra kommunen at 2 medlemmer ikke havde betalt bidrag til ejerforening trods 3 rykkere. Vi fik så selv overdraget sagen og henvendte os til begge skyldner med besked om, at hvis de ikke betalte ville sagen blive overdraget til advokat. Breve blev sendt anbefalet samt en mail. Den ene betalte promte. For den anden skyldner tog det lidt længere tid og en del korrespondance, men vedkommende nåede lige akkurat at indbetale inden sagen blev overdraget til advokat.

  Kristian har over vinteren sorteret og scannet referater fra generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og regnskaber for grundejerforeningen siden 73. Dette på baggrund 2 store kasser papirer vi overtog fra Margit sidste år. Det hele vi komme til at ligge på hjemmesiden senest til efteråret.

  Bestyrelsen har fundet det vigtigt at delagtiggøre generalforsamlingen om vores tanker med hensyn til den tidsmæssige horisont for renovering af vejene. Dette punkt vil Morten uddybe under redegørelsen for årets regnskab og budget, da det hænger sammen med vores indestående i vejfonden.

  Inden vi går videre til næste punkt på dagsorden vil jeg takke den øvrige bestyrelse for endnu et år med et fortrinligt samarbejde og altid i en god stemning.

  Jette Weismann, formand. Den 12.6.2016.

  Kommentarer til beretningen : Eva Møller mente at det var urimeligt, at man som enkeltpersoner kan pålægges erstatningsansvar i forbindelse med evt. oversvømmelse, da det kan være andre ejere, der ikke har overholdt deres forpligtelser med rydning af området omkring grøften. Oplyste at vi fik brugsret til området, da grøften blev rørlagt. Erik Fehmerling er uenig i at det er de enkelte ejere der hæfter, og mener det er umuligt at finde det nøjagtige område. Efterlyste en mere helhjertet stillingtagen fra bestyrelsen. Poul Rafn svarede, at området fremgår af matrikel-kortet, og at vi som bestyrelse ikke kan gøre andet end at følge op på kommunens henvendelse ved at orientere og blev suppleret af dirigenten, at det er utinglyste rettigheder mellem kommunen og den enkelte - det er et servitut der skal respekteres - og et civilretsligt spørgsmål.

  Som kommentar til det store arbejde Kristian er ved at lave med scanningen af foreningens historie - fra "Margits kasse" - nævnte Margit at specielt de første års referater var meget interessante og morsomme at læse. Vedrørende dispensationen for græsslåning mente Knud Bolt ikke at det burde være nødvendigt.

  Poul fortalte, at der ikke er tale om en systematisk overskridelse af tiden - det kan dreje sig om at gøre et arbejde færdigt (10-20 minutter), og at grunden er, at vi er rigtig mange der bruger hans service, så han har svært ved at nå det.

  Herefter blev beretningen taget til efterretning.

 4. Morten fremlagde på vegne af bestyrelsen regnskab for 2015 til vedtagelse.

  Regnskabet er udsendt og blev gennemgået på overhead.

  Enkelte punkter blev yderligere uddybet: Restancer fra medlemmerne giver "rod", i regnskabet, idet det føres over til det kommende regnskabsår. Udgifter til GF er blevet lidt dyrere efter at vi er gået over til brunch, men grenafhentningen er blevet billigere. Der er overført 250.000 til vejfonden i 2015.

  Vi har genoplivet vores Nem-konto, da banken vil have gebyr for at oprette en ekstra konto til os. Nem-kontoen er blevet lavet om til en spærret konto - dobbeltfuldmagt.

  Regnskabet blev efter de givne forklaringer godkendt.

  Dirigenten oplyste i øvrigt, at regnskabet skal underskrives af både revisorer og bestyrelse.

 5. Herefter gik Morten videre med orientering om budget/regnskab for 2016, herunder orientering om vejfond og vejene.

  Vi har 850.000 kr. stående i vejfonden, og for at få et overblik over, hvad vi kan få for disse penge, har bestyrelsen helt uforpligtende kontaktet en sagkyndig, som har kigget på vores veje. "Der er masser af krokodilleskind men ingen døde elefanter", som denne sagkyndige så spøgefuldt udtrykte. Med det mente han at slidlaget ikke har det godt - men bærelaget er endnu ikke ødelagt. Der er 3-4 cm dybe kørespor og op til 20 cm græs, der vokser ind over asfalten. Sidstnævnte bedes de enkelte husejere rette op på, derved spares en del penge ved den endelige istandsættelse.

  Overslagspris: 950.000 kr. - som dækker afretning af kanter, opretning af kørespor og udlægning af nyt slidlag. Dvs. vi mangler ca. 100.000 kr.

  Albrecht Jensensvej - som er en stamvej - skal ikke laves, det er kommunens ansvar. Det betyder dog ikke, at beboerne ikke senere vil få en opkrævning- og derfor er det godt at "polstre" vejfonden yderligere.

  Steffen Lambertsen opfordrede bestyrelsen til at gå videre med opgaven.

 6. Dirigenten konstaterede, at der ikke var kommet nogen forslag.

 7. Budget for 2017 og fastsættelse af kontingent blev fremlagt. Under dette punkt fremlagde Morten et alternativt budgetforslag med nedsat kontingent. Dette forslag blev dog nedstemt. Budgettet blev enstemmigt vedtaget, herunder et kontingent på 3.350 kr.

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer blev godkendt: Jette Weismann, formand, Poul Rafn, næstformand blev genvalgt.
  Morten, Kristian og Helle fortsætter.

 9. Suppleanter blev genvalgt.
  Hans Jørgensen, 1. Suppleant og Bent Andersen, 2. Suppleant.

 10. De 2 revisorer og revisorsuppleanter blev genvalgt.
  Revisorerne: Poul Frederiksen og Boje Møller, revisorsuppleant Anni Rønn Poulsen.

 11. Eventuelt.

  Hans Jørgensen foreslog at få opsat skilte med påbud om, at store biler ikke måtte benytte vores veje som gennemkørselsvej. Poul oplyste at fremgangsmåden var, at man gennem kommunen skulle søge politiet, og foreslå at det kommer op som et punkt til GF næste år.

  Flemming Fries foreslog at bestyrelsen gik en tur i området for at tilse, at høje træer og gevækster ikke "løb løbsk" og derigennem henstillede til folk om at holde dem nede/fælde disse. Bestyrelsen svarede at det gør den i forvejen én gang årligt, og føler sig i god dialog med husejerne.

  Kristian ville - udover Steffens tilkendegivelse vedr. vejene - gerne have forsamlingens opbakning til at gå videre med vejprojektet - til en præsentation på næste generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling.

  Dette bakkede forsamlingen op om.

  Generalforsamlingen blev hævet - sluttede kl. 13.


  Liseleje, den 21-06-2016


  Advokat Lone Munk Jensen, dirigent
  Jette Weismann, formand
  Helle Femerling, referent

Download underskrevet referatklik her