Velkommen til Lisevang73.DK

Bestyrelsens beretning 2011–2012.

Fremlagt på ordinær generalforsamling søndag den 3. juni 2012.

Som alle der var med på sidste års generalforsamling husker, så blev der en heftig diskussion og hurlumhej, der endte med at bestyrelsen – på nær formanden – trak sig, og vi var 4 nye der i hast blev valgt. Forinden blev nedsat et Vejudvalg, som skulle referere til bestyrelsen.

Bestyrelsen trak i arbejdstøjet og ved første møde konstituerede vi os og valgte som formand Michael Sponholtz, hvilket vi på det tidspunkt fandt mest naturligt. Meget hurtigt efter – primo juli – blev der blandt grundejerne indsamlet ca. 21 underskrifter med kravet om en ekstraordinær generalforsamling.

Denne blev afholdt lørdag den 27. august på Asserbo Kro.

Baggrunden for indkaldelsen var at disse grundejere ønskede at stille forslag om en vedtægtsændring.

Vi lod en advokat gennemgå vore vedtægter. Denne fandt vedtægterne fyldestgørende og frarådede den foreslåede ændring, som ville handlingslamme enhver bestyrelse i fremtiden. Forslaget om vedtægtsændringen blev nedstemt.

På vort næste bestyrelsesmøde i september blev det klart, at det i vort foreløbige arbejde i bestyrelsen med Michael Sponholtz som formand var nogle værdimæssige forskelle, som ville gøre det vanskeligt for os at fortsætte i den fælles ånd for det, som vi mente var vigtigt for vores grundejerforening. Michael tog dette til efterretning og trak sig både fra bestyrelsen og fra vejudvalget efter gensidig overenskomst.

Vi bad derfor vores 1. suppleant Jens Wilhardt om at træde ind i bestyrelsen, og vi konstituerede os med: Formand Eva Møller, næstformand Jens Wilhardt, Sekretær Helle Fehmerling, Kasserer Margit Larsen og Poul Rafn ordinært medlem samt formand for vejudvalget. Endvidere indtrådte Hans Jørgensen i vejudvalget.

Bestyrelsen vigtigste opgave var at udarbejde forslag til renovering af vore veje. Til brug for dette blev det aftalt på den ordinære generalforsamling, at vi skulle finde en uvildig person med indsigt i og forstand på vores veje. Dette lykkedes os, idet vi fik kontakt til Jørgen Borg – som er til stede på denne generalforsamling – og som står til forsamlingens disposition!

Jørgen Borg har gennemgået vejene med bestyrelsen og vejudvalget og været med til 2 bestyrelsesmøder, hvor han har gjort rede for de overvejelser han har. Han har herudover indhentet et realistisk tilbud. Vi har været rigtig glade for samarbejdet. Han har været en god støtte til afklaring af, hvad der reelt skulle ske med vejene. Han vil som sagt senere selv referere. Prisen for hans arbejde er ca. 20.000 kr, hvilket vil fremgå af næste års regnskab. De penge er givet godt ud og giver os et godt fundament.

Af øvrige opgaver har bestyrelsen beskæftiget sig med:

Den armerede indkørsel på Engholmsvej 4. Denne tilladelse var givet i forbindelse med den daværende kørestolsbruger. Efter hendes død og i forbindelse med salg har vi har kontaktet mægler, der tilsiger den nye ejer at fjerne armeringen.

Grenafhentning foregik som planlagt– dog indvendte afhenteren at hans arbejde nogle steder var generet af nedhængende grene.

Bl.a. problemet med de nedhængende grene blev understreget af bestyrelsen i forbindelse med udsendelse af ordensreglement og beskæringsregler.

Vi har også gjort et stort arbejde for at indsamle mail–adresser, og er nu oppe på 45. Det synes vi er fint – men jo ikke nok, hvis det skal fungere som et dækkende informations–system. Derfor vil vi stadig opfordre de medlemmer, der endnu ikke har sendt dem til at kontakte sekretæren.

Af andre udfordringer for vores grundejerforening kan nævnes: kloakspulingerne.Her blev vi opmærksomme på, at kommunen ikke havde informeret godt nok. Det har vi naturligvis påtalt, så vi fremover kan få en bedre kommunikation.

Og traditionen tro i Danmark – så lever vi stormomsust. Der røg nogle træer og skraldespandene fik sig et fur. Vores holdning hertil er, at de enkelte medlemmer må holde øje med egne og evt. naboers træer, Det kan være en god ide at sætte skraldespandene lidt i læ bag husene i vinterhalvåret.

Som I kan høre det er stort og småt man bedriver tiden med i en sommerhus–bestyrelse – noget er vi herre over – andet ikke...

Vi vil gerne rose vejudvalget og ser frem til en diskussion om vejene, som jo er vores primære indsatsområde indtil videre.

Vi ser også frem til næste års arbejde i bestyrelsen og dialogen med jer.

Eva Møller
Jens Wilhardt
Helle Fehmerling
Poul Rafn
Margit Larsen