Velkommen til Lisevang73.DK

Referat fra ordinær generalforsamling den 3.6.2012 på Sognegården i Melby.

Indskrivning og udlevering af stemmesedler fandt sted mellem kl. 9.30–10.00.
1 fuldmagts–lignende mail blev afvist – 1 fuldmagt fra en mobiltelefon blev godtaget.
Indskrivningen viste repræsentation af 42 stemmeberettigede, deraf 12 fuldmagter.
Derudover var ca. 12 uden stemmeret.

Dagsorden:

1. Dirigent.
Morten Petersen, Rosenbergvej 28 blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. Han bad om 2 stemmetællere, Hans Jørgensen, Rosenbergvej 20 og Flemming Friis, Engholmsvej 16 meldte sig. I forbindelse med godkendelse af dagsorden blev det skriftligt fremsendte ønske om at bytte om på 4a. og b. imødekommet.

2. Bestyrelsens beretning.
Bestyrelsens beretning om det forløbne år blev oplæst af formanden Eva Møller.
Beretningen blev godkendt uden kommentarer.

3. Aflæggelse af regnskab.
Kassereren Margit Larsen uddybede nogle punkter bl.a et par kontingentrestancer i hhv. 2010 og 2011, som begge er indbetalt her i foråret. Det vil fremgå af regnskabet i 2012.

4. Rettidigt indkomne forslag:
b. Forslag fra Jens Wilhardt om evt. ændring af § 11 i Vedtægterne.

Jens fremlagde sit forslag med både fordele og ulemper. Mht det sidste betyder det, at en vedtagelse på 2/3 af de fremmødte ved den ordinære Generalforsamling kunne – ved energisk indsats fra nej–sigere – ændres til det modsatte ved XGF med et lille fremmøde.
Uggi Nyborg, Engholmsvej 4 forespurgte om fuldmagter var gyldige her, hvilket blev bekræftet.
Margit L. mente, at ændringen var unødvendig, idet man jo blot kunne møde talstærkt frem til den ordinære generalforsamling.
Ved skriftlig afstemning blev forslaget vedtaget med 37 ja–stemmer, 5 var imod. Det betyder, at forslaget om vejene ikke kan vedtages ENDELIGT på denne generalforsamling.
a. Forslag fra vejudvalget og bestyrelse om renovering af vejene om 3 år (2015)
Pris: 900.000 kr. i 2012–priser v. ingeniør Jørgen Borg.

Poul Rafn indledte med at vejudvalget – som ønsket ved den ordinære Generalforsamling sidste år – har fundet frem til en uvildig person, Jørgen Borg, som vil fremlægge sine vurderinger af vore veje og stå til rådighed for spørgsmål.

Jørgen Borg præsenterede sig selv med bl.a., at han har været konsulent i Halsnæs kommune i sin egenskab af ingeniør og specialist indenfor vej og kloak i mange år. JB medgiver, at vore veje er forbavsende pæne, bl.a. er afvandingen af vejene fin, så der er ingen grund til akut panik, men derimod rettidig omhu. Det er ikke et spørgsmål om hvis, men om hvornår det går galt. Det er en tikkende bombe med de langsgående revner. Forsegling af disse vil kun være en stakket frist, bæreevnen opbygges ikke. JB roser desuden bestyrelsen for virkelig at have gjort et godt forarbejde.

JB har gennemgået vejene med asfaltselskabet COLAS, som arbejder for kommunen. Havde JB vidst, at hans overslag ville blive uddelt til alle inden Generalforsamlingen, havde han gjort noget mere ud af det.
Tidshorisonten for de renoverede veje er 15–20 år. Skal vejene laves fra grunden er det en helt anden pris. Arbejdet forventes at ville tage ca. 1 uge.

På forespørgsel oplyses det, at vejene blev anlagt i 1968, hvor der blev udfærdiget en Deklaration, som bl.a. forlangte at udstykningen skulle være kloakeret og have asfaltveje inden den kunne godkendes. I deklarationen fremgår det ligeledes, at der skulle dannes en grundejerforening.
Efter oplægget blev der lagt op til spørgsmål fra forsamlingen:

Birger Steenberg, Engholmsvej 5, vil gerne have præciseret til– og fravalg af veje, og hvorfor.
JB: De 2 områder, Albrecht Jensensvej (stamvej) og Finsensvej er taget ud for sig. Oplægget gælder udelukkende Nansensvej, Rosenbergvej,Thorvaldsensvej og Engholmsvej. Årsagen her til er, at de Albrecht Jensensvej og Finsensvej har andre grundejere tilknyttet, som ikke er medlem af Lisevang 73. Vi har derfor ikke mulighed for at tvinge disse til at betale til renovering, hvis vi sætter det i gang. Kommunen er netop for nylig blevet pålagt den vejsynspligt, de har frasagt sig i flere år – og Albrecht Jensensvej er en stamvej.
Kommunen har udveje for at få alle til at betale, men det vil komplicere det derhen, at vi ingen indflydelse har på, hvordan udgifterne fordeles.
Bestyrelsen supplerede med, at der i vores vedtægter står, at vi er solidariske mht udgifter.
Der er altså tale om forskellige tempi vejene udbedres i, men uanset udbedrings– tidspunkt for de 2 omtalte veje, vil udgiften til disse naturligvis blive betalt af fællesskabet.

Kurt Schackinger spørger til prisernes "holdbarhed". Svaret fra JB er, at det er "pæne licitationspriser" – men at ingen jo kender markedet om 3 år. Udbuddet skal naturligvis i licitation. Der kan måske blive tale om en afvigelse på ca. 10%. Han understregede derfor, at jo hurtigere man besluttede sig jo billigere.
Morten P. (dirigenten) fortalte en opbyggelig historie fra hans hjemadresse, hvor grundejerforeningen havde skubbet beslutningen om vejrenovering fremad i flere år – med det resultat at udgifterne var blevet dobbelt så høje.

Finansiering:

Da vejenes udbedring og financieringen heraf hænger sammen, kom der endnu nogle spørgsmål om detaljeringsgraden af tilbuddet:
Vedr. vore græskanter, som vi selv skal skære, men ikke gør! så er udgiften hertil inkluderet i det økonomiske overslag.
Rodnettet er ikke så stort et problem, som vi gør det til, men de skal behandles, hvilket også er med i oplægget. Spørgsmålet fra den ekstraordinære generalforsamling om Vandværkets kommende arbejde i området, oplyste JB at det er en helt naturlig forretningsgang at forhøre om noget sådant, inden man sætter arbejdet i gang.
Margit L. kunne i øvrigt oplyse, at i det brev fra Vandværket, som lå i postkasserne, ikke var noget nyt om et sådant arbejde (se afsnittet fra deres generalforsamlings–dagsorden side 3).
Vore græsarmeringer i hjørnerne er udmærkede. Mht. dækslerne er kommunen ikke forpligtet til at udbedre belægningen rundt om, så udgiften hertil er indregnet i overslaget.

M.h.t. finansieringen var der flere spørgsmål, der gik på om, hvorvidt finansieringen kunne ske over en længere periode, om det kunne betales på en gang allerede nu, eller hvad der ville ske, hvis nogle ikke kunne betale. Til det svarede bestyrelsen, at forslaget hang sammen som afstemningstema, og det var den opsparingsperiode de havde fundet mest hensigtsmæssig. Beløbene opkræves via kontingentet, hvorfor en ensartethed var en forudsætning. Bestyrelsen har ligeledes undersøgt om foreningen kan låne pengene, men det er der ingen mulighed for. 

Derefter gik forslaget til afstemning.
Ved skriftlig afstemning nedstemmes forslaget med 19 nej–stemmer mod 23 ja–stemmer. Selvom der var flest ja–stemmer blev det nedstemt da 2/3 af de fremmødte skulle have stemt for, hvilket de ikke gjorde.

Som en konsekvens af resultatet, anmodede Jens W. de 19 nej–stemmer om at skrive en udtalelse – gerne anonymt – om, hvorfor de har stemt nej og lægge det i hans postkasse Nansensvej 8. Disse tilkendegivelser vil bestyrelsen så bruge i deres arbejdsgrundlag til genfremsættelsen.

Kristian Kousholt, Albrecht Jensensvej 28 udtaler i forsamlingen, at grunden til at han har stemt nej er, at han mener det er kommunikationen der har været noget i vejen med. F.eks. var det fremsendte materiale ikke informativt nok, og det var fuldmagterne efter hans mening også udtryk for. Han tilbyder sin hjælp for evt. oprettelse af en hjemmeside og indsamling af de sidste mailadresser på medlemmerne. Dette tilbud tager bestyrelsen velvilligt imod og opfordrer ham til at stille op som suppleant.


5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
Kassereren henviser til det fremsendte budget yderst til venstre. Ingen kommentarer.
Et uændret kontingent på 850 kr. vedtages derefter.


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Jens W. og Poul Rafn er på valg og begge er villige til genvalg. Genvælges.


7. Valg af 2 suppleanter.
Aase Hill–Madsen, Rosenbergvej 31–33 er villig til genvalg som 2. suppleant. Genvælges. Kristian Kousholt opstiller til 1. suppleant – og vælges.


8. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter:
Boje C. Møller og Poul Frederiksen genvælges som revisorer.
Lene Mørck og Gudrun Volt genvælges som revisorsuppleanter.


9. Eventuelt:
Jette Weismann, Engholmsvej 8 har nu boet fast i sit sommerhus i et halvt år og har observeret meget stærk kørsel ned ad Engholmsvej. Forsamlingen bedes lægge mærke hertil og påtale, hvis det er muligt. I øvrigt hører området under Politivedtægten. Et skilt med "Legende børn" blev ligeledes foreslået.

Hanne Christensen, Albrecht Jensensvej 22 oplyser, at det "Blind vej" skilt, der har stået ned til T–vejen er bortkommet. Det resulterer i, at der er megen unødig trafik, fordi folk kører forkert. Hun ser det meget gerne skiltet genopstillet. Bestyrelsen tager sig af det.Spørgsmålet om høje træer i naboskel bliver rejst. Bestyrelsen er kun vidende om regler for træhøjde ud mod vejen og over rabatten. Men Jørgen Borg mener, at man kan henvende sig til Hegnsnævnet i kommunen. Ellers må man snakke sig tilrette med naboen.

Lars Ebbeskov, Thorvaldsensvej 4 spurgte om, hvem der kan gøre kommunen opmærksom på hullerne på Albrecht Jensensvej. Bestyrelsen svarer at det er enhver borger i sin fulde ret til. Men vi kan være i tvivl om, hvorvidt kommunen agter at gøre noget ved det.

Jørgen Borg og vejudvalget blev takket. Dirigenten takkede for den store interesse og spørgelyst. Mødet sluttede kl. 12.20.

Formand Dirigent
Signeret Signeret
Eva Møller Morten Petersen

 

Helle Fehmerling, sekretær–4.7.2012

–0–0–0–

 

Ønsker du at downloade referatet – Klik her.